در صورتی که نیاز داشته باشید در مورد کار های که تقاضا نموده اید گزارش بدهید

اگر شما بیکار هستید و یکی از انواع تعویض های پولی (کمک های اقتصادی) را دریافت می کنید، ما میتوانیم بعضاَ از شما درخواست نماییم تا مدرک را ارائه نمایید که نشان بدهد کارهای را که شما در گزارش فعالیت های تان ارائه نموده اید، تقاضا کرده اید.

این گونه صورت میگیرد

در صورت که شما برای بازرسی انتخاب شوید در آن صورت نامۀ را همراه با یک فورم پاسخگویی از ما دریافت خواهید کرد. در فورم پاسخگویی دیده میتوانید کدام کار ها را باید نشان بدهید که تقاضا نموده اید. شما میتوانید به طور مثال با فرستادن مدارک ذیل نشان بدهید که کار گزارش داده شده را تقاضا نموده اید:

  • تقاضانامۀ تان
  • سندی که نشان میدهد شما کار را تقاضا نموده اید، مثلاَ یک جواب از کارفرما که نشان میدهد شما برای کار تقاضا نموده اید، یا یک سند دیگری که نشان بدهد کارفرما درخواست نامۀ شما را دریافت نموده است
  • یک عکس گرفته شده از روی صفحۀ کمپیوتر از تاییدی که شما برای کار تقاضا نموده اید.

اسنادی که نشان میدهد شما کار های گزارش داده شده را تقاضا نموده اید، حداقل برای سه ماه نگهداری کنید.

در صورتی که جواب ندهید چه واقع میگردد؟

در صورتی که فورم پاسخگویی تکمیل شده را در زمان مناسب نفرستید، یا اگر نتوانید ثابت سازید کارهای که در گزارش فعالیت های تان ارائه نموده اید را تقاضا کرده اید، این موضوع میتواند روی حق تان برای دریافت تعویض پولی/کمک اقتصادی تاثیر بگذارد.

اگر در یک برنامۀ مبتنی بر سیاست بازار کار یا یک برنامۀ دیگر سهم میگیرید، این ادارۀ کاریابی است که حق شما برای دریافت تعویض پولی را ارزیابی میکند. اگر از "صندوق بیمۀ بیکاری" پول دریافت میکنید در آن صورت ادارۀ کاریابی میتواند به "صندوق بیمۀ بیکاری" اطلاع بدهد تا آنها در مورد حق شما برای دریافت تعویض پولی بررسی نماید.

Kundservice