زمانی که شما کار تان را از دست میدهید

تماس شما با ادارۀ کاریابی نظر به این که برای چه مدت زمانی بیکار بوده اید، میتواند مختلف به نظر برسد. اگر از همین اکنون میدانید که در جریان 3 ماه صاحب کار خواهید شد در آن صورت ضرورت ندارید با ما جلسۀ برنامه ریزی داشته باشید. در آن صورت صرفاَ از خدمات دیجیتالی ما استفاده می نمایید.

skriv in dig

ثبت نام نمایید

شما میتوانید در نخستین روزی که کار تان را از دست میدهید، از طریق ویب سایت ما و توسط کارت شناسایی الکترونیک، در ادارۀ کاریابی ثبت نام نمایید. با صندوق بیمۀ بیکاری(a-kassa)خود تماس گرفته و برای تعویض پولی تقاضا نمایید. اگر در مورد (صندوق بیمۀ بیکاری) و عضویت تان سوال های دارید میتوانید مستقیماَ با (صندوق بیمۀ بیکاری) تماس بگیرید.

ثبت نام نمایید

line dotted line
infor ditt möte

جلسۀ برنامه ریزی

اگر از همین اکنون میدانید که در جریان 3 ماه به کار یا آموزش شروع خواهید کرد، در آن صورت ضرورت ندارید با ما یک جلسۀ برنامه ریزی داشته باشید. شما که با ما یک جلسۀ برنامه ریزی دارید، میتوایند در مورد کار های که باید انجام بدهید و کمک که میتوانید از ما بدست بیآورید، معلومات بیشتر را حاصل می نمایید. این جلسه حد اکثر 30 دقیقه طول خواهد کشید و بسیار مهم است تا شما قبل از جلسه خود را دقیق آماده بسازید. ما در جریان این ملاقات به طور مشترک، برنامۀ را طرح خواهیم کرد که شما برای یافتن کار یا آموزش کمک خواهد کرد.

قبل از جلسۀ برنامه ریزی

dotted line
mina sidor

Mina sidor (صفحه های من)

Mina sidor شما را کمک میکند تا برنامه ریزی تان را پیگیری کنید. شما و مشاور تان در ادارۀ کاریابی روی مناسب ترین فعالیت ها برای شما، با هم به توافق میرسید. این به طور مثال میتواند ارتباط بگیرد به سهمیگری تان در یک “سیمینار از طریق انترنیت” یا webbinar ،نوشتن یک cv و یا هم آموزش زبان سویدنی. سپس این شما خود هستید که مواظب میباشید تا این برنامه را برقرار نگهداشته و از ابتکارعمل خود برای رسیدن به اهداف تان استفاده میکنید.

اگر از قبل میدانید که در جریان 3 ماه به کار یا آموزش آغاز خواهید کرد در آن صورت یک طرح را به طور اتومات در Mina sidor بدست خواهید آورد.

Mina sidor (صفحه های من)

dotted line
aktivitetsrapportera

گزارش دهی از فعالیت ها

شما باید هر ماه یک گزارش از فعالیت ها را تحویل بدهید. این از آن جهت مهم است تا شما برای دستیابی به کار یا تحصیل بتوانید حمایت درست را حاصل نموده و بتوانید تعویض پولی خود را از (صندوق بیمۀ بیکاری) و (صندوق بیمۀ همگانی) بدست آورید. شما باید در زودترین فرصت به تاریخ اول هر ماه و در آخرین فرصت به تاریخ چهاردهم هر ماه گزارش فعالیت های تان را تحویل بدهید.

گزارش دهی از فعالیت ها

dotted line
 fraga om ditt arende

از ما بپرسید

اگر به کمک نیاز دارید میتوانید به یک کارمند ادارۀ کاریابی زنگ بزنید و یا هم chatta (از طریق انترنیت گفتگو ) کنید. شما همچنان میتوانید در مورد برنامه ها، کورس ها و دیگر کمک ها بپرسید. سریع ترین شکل تماس گرفتن با ما از طریق chatta (گفتگو از طریق انترنیت) میباشد

chatta (گفتگو از طریق انترنیت)

dotted line
fa extra stod och uppfoljning

از حمایت و پیگیری بیشتر برخوردار شوید

اگر برای یک مدت زیاد بیکار بوده اید، کمتر از 25 سال عمر دارید یا هم یک فرد تازه وارد (به سویدن)هستید، میتوانید با سهم گرفتن در یک برنامه، حمایت اضافی دریافت کنید. با یکی از کارمندان ادارۀ کاریابی صحبت نمایید که میتواند ارزیابی نماید آیا شما دارای نیاز های خاص هستید.

حمایت برای شما که بیکار هستید

dotted line
skriv ut dig

خود را اخراج نمایید

زمانی که کار بدست آورده اید یا قرار است به آموزش آغاز کنید، مهم است به ما اطلاع بدهید. این کار را میتوان با کیلک نمودن روی Skriv ut dig (خود را اخراج نمایید) انجام بدهید. اگر خواسته اید در جریان 3 ماه خود را اخراج نمایید، 10 روز قبل از تاریخ اخراج یک یادهانی را دریافت خواهید کرد.

خود را اخراج نمایید

line dotted line

به عنوان یک جویای کار، از بابت ویروس کرونا این چنین متاثر میگردید

همه سوال و جواب های که از بابت ویروس کرونا (کووید ـ 19)، آگاهی در مورد آنها برای شما مهم میباشد.

سوال ها و جواب ها