حقوق و مکلفیت های شما

در هنگام جستجو کار میتوانید در پیوند با آنچه که نیاز دارید، از ما کمک و حمایت دریافت کنید. در جریان زمانی که در ادارۀ کاریابی ثبت نام هستید باید به شکل فعال کار جستجو کنید. شما همچنان نیاز دارید تا برنامۀ را که ما روی آن با هم به توافق میرسیم، پیروی نمایید.

موارد ذیل را می توانیم برای شما انجام بدهیم

 • مشورت، راهنمایی و خدمات دیجیتالی در ویب سایت که میتواند کمک باشد در راۀ یافتن کار و یا آموزش.
 • حمایت فردی توسط یک کارمند ادارۀ کاریابی از طریق تیلفون، Chatt (گفتگو از طریق انترنیت) یا هم یک ملاقات از قبل تعین شده. شما میتوانید به طور مثال با برنامه ریزی، ارزیابی مهارت های تان، چگونگی وضعیت بازارکار و همچنان دریافت مشوره در مورد نحوۀ انتخاب شغل و یافتن کار، کمک دریافت کنید.
 • حمایت اضافی. به طور مثال آموزش حرفه ای، اعتباربخشی، کارآموزی (پراکتیک) و کورس های آمادگی شغلی یا آموزشی.
 • امکان ورود یا ورود مجدد به زندگی کاری، در عین زمانی که کارفرما امکان بدست آوردن کمک اقتصادی را برای پراخت معاش شما دارا میباشد.
 • حمایت سریع و مناسب از جانب یک راهنما از یکی از پیمان کار های ما.
 • در یافت پول از a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) یا Försäkringskassan(صندوق بیمۀ اجتماعی)، البته در صورت تکمیل نمودن شرایط.

نیاز دارید نکات ذیل را انجام بدهید

 • جستجو نمودن کار را در مشارکت با ما برنامه ریزی نمایید.
 • هر ماه یک گزارش دقیق از فعالیت های خود را تحویل بدهید.
 • از کار های که تقاضا نموده اید باید بتوانید گزارش بدهید.
 • بعد از این که با هم به توافق رسیدیم نزد ما مراجعه نمایید و یا با ما تماس بگیرید.
 • به طور فعالانه کار جستجو کنید و برای شغل که توصیه میکنیم درخواست بدهید.
 • به کار های مناسب و برنامه های مبتنی بر سیاست بازار کار/ حمایت اضافی، پاسخ مثبت بدهید.
 • اگر در یکی از برنامه ها سهم میگیرید و aktivitetsstöd "کمک برای فعالیت"، etableringsersättning "تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار" یا utvecklingsersättning "تعویض پولی برای توسعه و پیشرفت" را دریافت می نمایید و نمی توانید در فعالیت های برنامه ریزی شده سهم بگیرید، باید از غیرحاضری تان گزارش بدهید.
 • به a-kassan (صندوق بیمۀ بیکاری) یا Försäkringskassan(صندوق بیمۀ همگانی) اطلاعات درست را ارائه نمایید.

در صورتی که نتوانید آنچه را باید انجام بدهید اجرا نمایید، چه اتفاق می افتد؟

اگر آنچه را که باید انجام بدهید، انجام نمی دهید این خطر وجود دارد که یک هوشدار را دریافت نمایید و یا هم پول را که از (صندوق بیمۀ بیکاری) یا (صندوق بیمۀ اجتماعی) بدست می آورید، از دست بدهید.

اگر به طور مکرر کار جستجو نکنید، آگاهانه مدت زمان بیکاری تان را تمدید نمایید و یا باعث بیکاری تان شوید در آن صورت هر بار روز های که مستحق دریافت پول میشوید را از دست میدهید. هرگاه این کار به اندازۀ کافی چندین بار اتفاق بی افتد در آن صورت این خطر وجود دارد که تعویض پولی تان را به طور کامل از دست بدهید.

اخطار در مورد از دست دادن پول از (صندوق بیمۀ بیکاری)

اخطار در مودر از دست دادن پول از (صندوق بیمۀ همگانی)