فاصلۀ شما تا بازار کار این چنین ارزیابی میگردد

"ادارۀ کاریابی" برای اجرای به اصطلاحProfilering "شناسایی" از حمایت ارزیابی احصائیوی استفاده می نماید. این ارتباط میگیرد به کاربرد خودکار آن اطلاعات شخصی که برای ارزیابی برخی خواص فردی یک شخص حقیقی به کار میرود. خصوصاَ برای تحلیل یا هم پیشبینی مثلاَ شرایط اقتصادی، برتری های شخصی، علاقمندی ها، رفتار و یا هم محل سکونت. ادارۀ کاریابی از Profilering "شناسایی" برای ارزیابی فاصلۀ شما تا بازارکار، استفاده می نماید.

این بر مبنای اطلاعات ثبت شده در مورد شما، استوار میباشد

Profilering "شناسایی" برمبنای اطلاعات شخصی شما که ثبت شده است و همچنان آن معلومات که احتمالاَ در مورد شما در سیستم ما ثبت میباشد، استوار است. ادارۀ کاریابی میتواند از دیگر اداره ها نیز معلومات بدست بیآورد، مانند ادارۀ امور مهاجرت. اطلاعات که به کار برده میشود، از جمله عبارتند از زمان ثبت نام، تحصیلات، سن و شرایط محل زندگی تان.

همه اطلاعات ثبت نام در اینجا قرار

کشور زادگاه

ایالت

کُد پُستی

آدرس پُستی

سطح تحصیلات

رشتۀ تحصیلی

گروه های حرفه ای تقاضا شده (تا 4 گروه)

سن

جنسیت

وابستگی به A-Kassa "صندوق بیمۀ بیکاری"

ماۀ ثبت نام

تعداد روز های که شخص در جریان دورۀ قبلی شمولیت، ثبت نام بوده است

تعداد روز ها بعد از شمولیت دورۀ قبلی

تعداد دوره های قبلی شمولیت

تعداد روز های که شخص در جریان دوره های قبلی شمولیت، حمایت بدست آورده است

برنامه های مختلف که شخص در جریان دوره های قبلی ثبت نام به آنها ها حصه گرفته است

کود/ رمز معلولیت

اطلاعات احصائیوی SCB

سطح بیکاری در محل کُد پُستی

اوسط در آمد در محل کُد پُستی

سطح تحصیلات در محل کُد پُستی

تنوع تابعیت افراد در محل کُد پُستی

خانواده های تنها در محل کُد پُستی

فاصلۀ شما تا بازارکار

ادارۀ کاریابی بررسی نموده است که این اطلاعات برای ارزیابی فاصلۀ شما تا بازارکار، مرتبط میباشد. به طور مثال یک مدت زمانی طولانی ثبت نام به این نکته اشاره خواهد کرد که شما در فاصلۀ دورتر از بازارکار قرار دارید. این باعث میگردد تا شما به عنوان جویای کار در یکی از گروه های ذیل، که نشان میدهد کدام یک از اقدمات برای تان مفید میباشد، جاگزین ساخته شوید.

سه گروۀ مختلف

 • چنین ارزیابی میگردد که شما نیاز اندک به حمایت دارید و میتوانید به طور مثال به کمک خدمات دیجیتالی ادارۀ کاریابی، موفق شوید.
 • چنین پنداشته میشود که شما برای یافتن کار یا آغاز نمودن آموزش نیازمند حمایت اضافی میباشید.
 • چنین پنداشته میشود که شما نیازمند حمایت گستردۀ هستید که ادارۀ کاریابی آن را بیشتر بررسی خواهد کرد.

حمایت ارزیابی زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که شما در یکی از از این 32 کمون زندگی نمایید

 • Arboga
 • Bjurholm
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Götene
 • Hallstahammar
 • Högsby
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Kungsör
 • Köping
 • Lidköping
 • Lysekil
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mönsterås
 • Nordmaling
 • Olofström
 • Oskarshamn
 • Robertsfors
 • Ronneby
 • Sala
 • Sotenäs
 • Surahammar
 • Trollhättan
 • Uddevalla
 • Umeå
 • Vara
 • Vindeln
 • Vänersborg
 • Vännäs
 • Västerås

آن حمایت که برای شما مناسب است

قطع نظر از این که در کدام گروه جاگزین ساخته میشوید، همیشه خواهید توانست با یک کارمند ادارۀ کاریابی ملاقات نمایید. ادارۀ کاریابی بر اساس همه اطلاعات که در مورد شما نزد ما موجود است، بررسی نموده و سپس در مورد ارائه حمایت تصمیم میگیرد. Profilering "شناسایی" همراه با گروه بندی صرفاَ مبنای را تشکیل میدهد برای اخذ تصمیم در مورد ارائه حمایت.

اطلاعات شما محفوظ میباشد

اطلاعات را که شما به ادارۀ کاریابی ارائه می نمایید مورد محافظت قرار گرفته و از جمله بر مبنای "قانون محافظت از اطلاعات" (GDPR) به کار برده میشود. اطلاعات در مورد شما، در زودترین فرصت زمانی حذف میشود که سه سال از ختم همان سالی بگذرد که در آن سال کاربرد اطلاعات در یک قضیه در ادارۀ کاریابی به پایان رسیده است. آن اطلاعات شخصی که برای اهداف احصائیوی جدا ساخته شده است، ده سال بعد از تنظیم، حذف میشود. این اطلاعات صرفاَ توسط کارمندان با صلاحیت به کاربرده شده و حد اکثر برای مدت سه سال نزد ما نگهداری میگردد.

معلومات بیشتر

مبنای قانونی برای Profilering "شناسایی" عبارتست از منافع همگانی و استفادۀ اداره ها و هدف از کاربرد آن رسیدگی به قضایا میباشد.

در اینجا در مورد چگونگی کاربرد اطلاعات شخصی در مورد شما توسط ادارۀ کاریابی و حقوق تان به عنوان یک فرد ثبت نام شده، معلومات بیشتر وجود دارد:

اطلاعات شخصی در مورد شما را این چنین به کار میبریم