استفاده از گزارش فعالیت ها

این سرویسی که شما میتوانید توسط آن از فعالیت خود گزارش بدهید، این چنین کار میکند. گزارش فعالیت ها در ویب سایت به زبان های سویدنی، انگلیسی و عربی موجود میباشد.

Stäng

اطلاعات در مورد خود را این چنین مینویسید ,به سوئدی

در این فلم ما قدم به قدم نشان میدهیم که چگونه از فعالیت های تان در ویب سایت ما گزارش بدهید.

زبان های دیگر

وقتی به گزارش فعالیت ها وارد شدید، در صفحۀ اول میتوانید زبان را انتخاب نمایید و در صفحۀ بالا میتوانید گزارش های فرستاده شده را مشاهده کنید. با کلیک نمودن روی (Languages) زبان ها میتوانید زبان را انتخاب نمایید.

دانستنی های مهم:

  • اگر گزارش فرستاده شدۀ فعالیت خود را به شکل (پی.دی.اف) داونلود نمایید، این گزارش صرفاَ به زبان سویدنی نشان داده میشود. دلیل آن این است تا شما بتوانید از آن برای a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) یا استفاده در دیگر ادارات سویدنی استفاده نمایید.

گزارشدهی از فعالیت ها این چنین صورت میگیرد

1. برای دخول به صفحهٔ انترنتي، دکمهٔ ورود یا (Logga in) را کلیک کنید.

Bild på var man loggar in

2. با استفاده از یکي از روش های ذیل، وارد شوید.

  • از طریق هویت بانکی موبایل که در تلفن همراهٔ شما نصب شده باشد.
  • از طریق هویت بانکی که بر روی کمپیوتر شما نصب شده باشد.
  • از طریق هویت الک ترونیکی تیلیه یا (Telia E-ID).
  • Freja e-id plus.

3. روی (Till aktivitetsrapporten) به گزارش فعالیت ها کلیک کنید

Till aktivitetsrapporten

4 . اگر دارای موارد ذیل هستید، با نوشتن اطلاعات به گزارش دهی از

فعالیت ها آغاز نمایید:

  • فعالیت های اجباری و مشاغل راهنمایی شده
  • فعالیت ها توصیه شده و جا های پیشنهاد شده

اگر فعالیت را انجام داده اید روی (Klar) آماده کلیک نموده و تاریخ فعالیت مذکور را انتخاب نمایید.

Bild på olika aktiviteter

5. با کلیک نمودن روی Lägg till ny aktivitet فعالیت جدید را اضافه نمایید.

Bild på knapp Lägg till aktiviteter

فعالیت را از لیست انتخاب کنید، معلومات درخواست شده را پر کنید، دکمهٔ ” ذخیره “ یا “Spara” را کلیک کنید.

فعالیت

معلومات طلب شده

پشت تعقیب کاری اعلان شده

تاریخ، صاحب کار، شما کدام کار را جستجو نموده اید، منطقه

درخواستی دلچسپ ی/ سی وی را بمانید

تاریخ، صاحب کار، شما کدام کار را جستجو نموده اید، منطقه

مصاحبه

تاریخ، صاحب کار، شما کدام کار را جستجو نموده اید، منطقه

ملاقات استخدام

تاریخ، کار، بخش

قبلاً کار کردن

از تاریخ، تابه تاریخ، مسلک، صاحب کار

قبلاً تعلیم کردن

از تاریخ، تابه تاریخ، مسلک، صاحب کار، مرتب کنندهٔ اموزگاری

سهم گرفتن در شرکت بازسازی

ز تاریخ، تابه تاریخ، فعالیت خود را ارائه کنید.

فعالیت های دیگر

ز تاریخ، تابه تاریخ، فعالیت خود را ارائه کنید.

* گسترۀ آن میتواند به شکل "تمام وقت"، "نیمه وقت" یا هم "استخدام شده به شکل ساعتی" باشد

**بخشهای ازین فعالیتها میتواند تمام روزه و نیمه روزه باشد

6. در صورت صحیح بودن گزارش، روی Skicka in din) aktivitetsrapport) گزارش فعالیت تان را تحویل بدهید کلیک نمایید.

Bild på knappen Skicka in din aktivitetsrapport

گزارش خالی فعالیت را تحویل بدهید

اگر چیزی را برای گزارش دادن ندارید، یک گزارش خالی فعالیت ها را بفرستید. اما به خاطر داشته باشید این که موضوع میتواند روی تعویض پولی/معاش تان از A-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) و یا Försäkringskassan (صندوق بیمۀ همگانی) تاثیر بگذارد.

برای فرستادن یک گزارش خالی، روی Skicka in din aktivitetsrapport (گزارش فعالیت تان را بفرستید) کلیک کنید، نقطه 6 را مشاهده نمایید. قبل از فرستادن گزارش خالی به شما امکان ارائۀ دلیل عرضه میشود. با کلیک نمودن روی دکمۀ " Skicka " (بفرست) گزارش خالی را بفرستید.

Skicka in tom aktivitetsrapport