Utbildning på grundskole- och gymnasienivå

بیشتر کارها مشروط به داشتن تحصیلات ابتدائی است، و در صورتی که شما تحصیلات دبیرستانی داشته باشید احتمال کار پیدا کردن شما بیشتر می شود. شما در چارچوب پشتیبانی های مختلف ما میتوانید مهارتهای خود را توسعه دهید.

قرارداد آموزشی

اگر شما زیر 25 سال سن دارید، میتوانید با بستن یک utbildningskontrakt مهارتهای دبیرستانی خود را به تکمیل کنید. قرارداد آموزشی یک قرارداد بین شما، ما و کمون محل زندگی شماست. شما در مدارس بزرگسالان و یا در یک دبیرستان مردمی درس میخوانید.

Utbildningskontrakt

تحصیلات به هنگام شرکت در برنامۀ استقراریابی

شما زمانی که در یک etableringsprogrammet شرکت می کنید، دوره های آموزشی مختلفی وجود دارد که میتوانید بخوانید. به طور مثال میتواند شامل موارد زیر باشد:

  • تحصیلات ابتدائی یا دبیرستانی در مدارس بزرگسالان و یا در دبیرستان مردمی. انین تحصیلات میتواند صلاحیّت پایه ای برای ادامۀ تحصیلات را بدهد.

دوره های آموزشی مقدماتی قبل از تحصیلات در مدارس بزرگسالان

شما میتوانید برای آماده سازی خود قبل از تحصیلات در سطح ابتدائی و یا دبیرستان در مدارس بزرگسالان کمک بگیرید. به طور مثال میتواند شامل موارد زیر باشد:

  • Etableringskurs på folkhögskola. شما زبان سوئدی میخوانید، که اغلب با بازدیدهای علمی، کارآموزی و سایر پشتیبانی ها همراه است که شما را برای ادامۀ تحصیل یا کار آماده می کند.
  • Studiemotiverande kurs på folkhögskola. با انجام فعالیت هایی برای پیدا کردن انگیزه، تمرین روشهای یادگیری وتمرکز بر زبان سوئدی، انگلیسی، ریاضی و علوم اجتماعی برای ادامۀ تحصیلات آمادگی بیشتری پیدا می کنید.

Studiemotiverande kurs på folkhögskola

تحصیلان در حین شرکت در پشتیبانی ها و برنامه های دیگر

در صورتی که تحصیلات ابتدائی و متوسطه ندارید در بعضی موارد میتوانید از طریف شرکت در پشتیبانی ها و برنامه های مختلف ما، مانند ضمانت کار و توسعه، درس بخوانید و کمک هزینۀ مالی بگیرید. به طور مثال میتواند شامل موارد زیر باشد:

  • تحصیلات ابتدائی و یا متوسطه در مدارس بزرگسالان و یا در دبیرستانهای مردمی. انین تحصیلات میتواند صلاحیّت پایه ای برای ادامۀ تحصیلات را بدهد.
  • آموزشهای حرفه ای کوتاه مدّا در مدارس بزرگسالان، که میتواند راه سریعتری برای پیدا کردن کار باشد.

تحصیلات مقدّماتی قبل از تحصیلات ابتدائی یا دبیرستان

شما میتوانید برای آماده کردن خود قبل از تحصیلات ابتدائی و یا دبیرستان کمک بگیرید. به طور مثال میتواند شامل موارد زیر باشد:

  • Studiemotiverande kurs på folkhögskola. با انجام فعالیت هایی برای پیدا کردن انگیزه، تمرین روشهای یادگیری وتمرکز بر زبان سوئدی، انگلیسی، ریاضی و علوم اجتماعی برای ادامۀ تحصیلات آمادگی بیشتری پیدا می کنید.

Studiemotiverande kurs på folkhögskola

پشتیبانی مالی

شما میتوانید در مدّت زمان تحصیل در چهارچوب یکی از برنامه های ما کمک هزینۀ مالی دریافت کنید. شما غرامتی به صورت aktivitetsstöd, utvecklingsersättning و یا etableringsersättning دریافت می کنید.

پشتیبانی از طرف کمیتۀ مرکزی کمک هزینۀ تحصیلی (CSN)

شما در برخی موارد میتوانید از CSN برای تحصیلات ابتدائی و دبیرستانی کمک هزینۀ تحصیلی دریافت کنید. این کمک هزینه هم شامل تحصیلات در مدارس عالی و هم مشابه آنها در دبیرستان های مردمی می شود.

در صورتی که میخواهید تحصیلات کامل دبیرستانی را انجام دهید در برخی موارد حق استفاده از پشتیبانی شروع تحصیلات را خواهید داشت.

Studiestartsstöd – Centrala studiestödsnämnden CSN

در صورتی که میخواهید تحصیلات کامل دبیرستانی را انجام دهید در برخی موارد حق استفاده از کمک خزینۀ تحصیلی بالاتری از CSN را خواهید داشت. واین در مواردی است مثل زمانی که شما:

  • یک utbildningskontrakt دارید
  • بین 20 تا 24 سال سن دازید و در jobbgarantin för ungdomar و یا jobb- och utvecklingsgarantin شرکت می کنید.
  • 25 سال تمام و یا بالاتر داشته باشید.

در وبسایت کمیتۀ مرکزی کمک هزینه های تحصیلی میتوانید در مورد CSN بیشتر بخوانید.

CSN - کمک هزینۀ بالاتر برای برخی آموزشها

پشتیبانی/کمک های بیشتری پیدا کنید