برنامه ریزی

وقتی نزد ما نامنویسی کردید قدم بعدی آنست که با هم یک برنامه تنظیم می کنیم تا شما سریع بتواند کار پیدا کنید یا مشغول تحصیل شوید.

شما و کارمند کاریابی شما در مورد فعالیت هایی که به بهترین وجه برای شما مناسب هستند، توافق می کنید. این فعالیت ها ممکن بطور مثال شرکت در وبینار )سمینار اینترنتی)، نوشتن رزومه (کارنامک) cv یا خواندن زبان سوئدی باشد سپس شما خودتان (بایستی برنامه را پویا نگهداشته و با ابتکار عمل های خود به اهداف تان برسید.

از طریق صفحات من Mina sidor بر برنامه ریزی خود نظارت کنید

برنامه ریزی خود را در صفحات من Mina sidor پیدا می کنید که با کارت شناسائی الکترونیکی می توانید به آن وارد شود. در اینجا طرح اجمالی فعالیت های خود را می بینید - هم فعالیت هایی که انجام داده اید و هم آنهایی که در قدم بعدی انجام خواهید داد.

اگر کامپیوتر یا کارت شناسائی الکترونیکی ندارید

اگر خودتان کامپیوتر یا تلفن هوشمند ندارید می توانید با ما مراجعه کرده و از کامپیوترهای ما استفاده کنید.

اگر کارت شناسائی الکترونیکی ندارید کارمند کاریابی شما طرح برنامه ریزی شما را روی کاغذ چاپ می کند.