قبل از اولین ملاقات

تا جایی که میشود قبل از جلسۀ اول ملاقات با ما خود را آماده کنید. اینکار باعث میشود که شما احساس راحتی کنید، جلسۀ ما مؤثرتر میشود و شما سریعتر یک راه برای کار پیدا کردن مییابید. در اینجا توصیه هایی جهت آماده سازی خود قبل از جلسه ملاقات دریافت میکنید.

کارنامک/رزومه (CV)، ریز نمرات، گواهی ها

رزومه خود را مرور کرده و به روز کنید. ریز نمرات، گواهی ها و سایر اسناد و مدارکی که اثبات کنندۀ تجربیات شما هستند را آماده کنید. گواهی های پزشکی مربوطه را نیز آماده کنید، بطور مثال اگر دارای نوعی نقصان کارکردی هستید که امکانات شما را برای جستجوی کار یا انجام برخی وظایف کاری محدود می کند.

صندوق بیکاری

غرامت بیکاری از صندوق بیکاری پولی است که شما درصورت بیکار شدن و نامنویسی بودن نزد ما دریافت می کنید. کنترل کنید که آیا عضو یک صندوق بیکاری هستید یا نه. اگر در مورد غرامت خود، عضویت تان یا مورد دیگری سوال دارید با صندوق بیکاری خود تماس بگیرید.

در اینجا نی توانید در مورد شرایط جاری و چگونگی درخواست غرامت مطالبی بخوانید. ترجیحا قبل از جلسه ملاقات مطالب را بخوانید و اگر سوالاتی دارید آنها را یادداشت کرده و با خود به جلسه ملاقات بیاورید.

غرامت از صندوق بیکاری

اگر عضو صندوق بیکاری نیستید لزوم درخواست عضویت را کنترل کنید. اطلاعات بیشتر، بطور مثال اینکه کدام صندوق بیکاری برای شما مناسب است را در وبسایت های Hej a-kassa و Sveriges a-kassor پیدا می کنید.

Sveriges a-kassor

Hej a-kassa

از همین حالا برنامه ریزی را آغاز کنید

با خودتان فکر کنید مایل به انجام چه کاری هستید. چه نوع کارهایی را می توانید بلافاصله درخواست کنید؟ آیا نیاز دارید تحصیلات یا تجربیات خود را تکمیل کنید؟ به اهداف خود و چگونگی راه دستیابی به یک کار فکر کنید. افکار خود در مورد قدم بعدی را یادداشت کرده و با خود به جلسه ملاقات بیاورید. به سوالاتی که از ما دارید نیز فکر کرده آنها را یادداشت کنید.

آیا می خواهید قدم بعدی را بلافاصله بردارید؟ در اینجا سه راهنمائی دریافت می کنید:

یک جلسه ملاقات بکارگماری مناسب خود را پیدا کنید

به Platsbanken بایگانی فرصت های شغلی وارد شده و کار مناسب خود را جستجو کنید

جستجوی کار را آغاز کنید - مشاوره ها و راهنمائی های ما را بخوانید

در این ملاقات چه اتفاقی می افتد؟

در اولین ملاقات با ما، شما و یک کارمند کاریاب از جمله موارد زیر را مرور می کنید:

مهارت ها و شایستگی های شما

  • نوع کارهایی که شما جستجو می کنید
  • چگونگی وضعیت بازار کار
  • نوع حمایت هایی که می توانید از ما دریافت کنید
  • اقداماتی که برای رسیدن به اهداف خود بایستی انجام دهید.

آیا همه اطلاعات را ارائه کرده اید؟

ترجیحا اطلاعات مربوط به خود که هنگام نامنویسی ارائه کردید را مرور کنید. آیا همه اطلاعات را ارائه کرده اید یا شاید یک دوره آموزشی، کار قبلی یا یک مهارت و شایستگی خود را بایستی مطرح کنید. اطلاعات مربوط به خود را قبل از ملاقات با ما تکمیل کنید تا جلسه ملاقات کارآئی بیشتری داشته باشد و شما حمایت صحیح را سریعتر دریافت کنید.

مهارت ها و شایستگی های خود را تکمیل کنید

برنامه ریزی

وقتی نزد ما نامنویسی کردید قدم بعدی آنست که با هم یک برنامه تنظیم می کنیم تا شما سریع بتواند کار پیدا کنید یا مشغول تحصیل شوید.

شما و کارمند کاریابی شما در مورد فعالیت هایی که به بهترین وجه برای شما مناسب هستند، توافق می کنید. این فعالیت ها ممکن بطور مثال شرکت در وبینار )سمینار اینترنتی)، نوشتن رزومه (کارنامک) cv یا خواندن زبان سوئدی باشد سپس شما خودتان (بایستی برنامه را پویا نگهداشته و با ابتکار عمل های خود به اهداف تان برسید.

از طریق صفحات من Mina sidor بر برنامه ریزی خود نظارت کنید

برنامه ریزی خود را در صفحات من Mina sidor پیدا می کنید که با کارت شناسائی الکترونیکی می توانید به آن وارد شود. در اینجا طرح اجمالی فعالیت های خود را می بینید - هم فعالیت هایی که انجام داده اید و هم آنهایی که در قدم بعدی انجام خواهید داد.

اگر کامپیوتر یا کارت شناسائی الکترونیکی ندارید

اگر خودتان کامپیوتر یا تلفن هوشمند ندارید می توانید با ما مراجعه کرده و از کامپیوترهای ما استفاده کنید.

اگر کارت شناسائی الکترونیکی ندارید کارمند کاریابی شما طرح برنامه ریزی شما را روی کاغذ چاپ می کند.

یک پروفیل در Mina sidor برای خود ایجاد کنید

آیا می خواهید اجازه دهید کارفرماها شما را پیدا کنند؟ یک پروفیل در Mina sidor برای خود ایجاد کنید تا حدود 5000 کارفرما که هر ماه کاندیداهایی را نزد ما جستجو می کنند بتوانند شما را ببینند و با کارفرماهایی که به دنبال مهارت و شایستگی بخصوص شما هستند مطابقت داده شوید.

پروفیل های من