وقتی مریض می شوید غیبت خود را اطلاع دهید

هنگامی که شما در یک برنامه شرکت می کنید، مهم است که اگر بیمار شدید باید گزارش بدهید. پس از هفت روز، باید گواهینامه پزشکی را ارائه نماید. اگر از بیمه بیکاری کمک هزینه/حقوق دارید، اگر بیمار شدید، لازم نیست گزارش دهید. سپس شما فقط باید هر جلسه ای را که با ما دارید را لغو کنید.

زمان که در یک برنامه هستید باید بیماری خود را اطلاع بدهید

چنانچه در یک برنامه شرکت میکنید و حمایت مالی فعالیت، پول استقرار یا پیشرفت دریافت میکنید و بدلیل بیماری نمیتوانید در فعالیت های برنامه ریزی شدۀ خود شرکت کنید، بایستی گزارش بیماری دهید.

چه موقع بایستی مریضی اعلام کنید؟

شما بایستی همان روز اول که بیمار می شوید، خبر دهید. در غیر اینصورت ممکن است کمک هزینه خود بابت تمام مدت بیماری را از دست بدهید.

اگر در دوره آموزشی، کارآموزی، زبان سوئدی برای مهاجران (sfi) شرکت می کنید، کار می کنید یا به فعالیت دیگری مشغول هستید بایستی غیبت بعلت بیماری را به واحد مربوطه نیز اطلاع دهید.

گواهی پزشک بعد هفت روز بیماری

چنانچه بیشتر از 7 روز بیمار باشید و قادر به شرکت در فعالیت هایتان نیستید بایستی یک گواهی پزشک به ما تحویل دهید. این مقررات هم در مورد بیماری تمام وقت و هم پاره وقت صدق میکند.

چنانچه بیشتر از 7 روز بیمار باشید

چنانچه بیشتر از 30 روز بیمار باشید

چنانچه مدت طولانی ای بیمار باشید ما تلاش میکنیم که محتویات برنامه را طوری تطبیق دهیم تا شما بهر حال بتوانید در آن شرکت کنید. چنانچه بیشتر از 30 روز تمام وقت بیمار باشید از برنامه حذف میشوید. چنانچه ظرف یکسال سالم شوید در برخی موارد میتوانید دوباره در برنامه ثبت نام شوید.

اطلاعات بیشتر در بارۀ اینکه چگونگی درخواست غرامت مالی بیماری را در صفحۀ اینترنتی صندوق بیمه های اجتماعی مییابید.

صندوق بیمه های اجتماعی

 

برای اعلام بیماری چکار بایستی بکنم؟

شما در وبسایت ما اعلام مریضی می کنید.

زمانی که کمک هزینه استقرار خود را از صندوق بیمه های اجتماعی درخواست می کنید باید غیبت خود را اعلام کنید.

اگر کامپیوتر یا کارت شناسائی الکترونیکی ندارید

اگر به دلیلی نمی توانید بصورت دیجیتال/الکترونیکی اعلام بیماری کنید با ما در ادارۀ کاریابی از طریق شماره تلفن 0771416416 تماس بگیرید.

اگر مریض شوم چه پولی می گیرم؟

روز اوّل بیماری هیچ پولی نمی گیرید. به این روز اصطلاحا روزِ گذار کارِنس اگر اولین روزی که مریض می شوید اطلاع بدهید کمک هزینه خود بابت حمایت مالی فعالیت، کمک هزینه پیشرفت یا کمک هزینه استقرار خود را بابت سایر روزهای مریضی خود را دریافت می کنید. در وبسایت صندوق بیمه های اجتماعی مطالب بیشتری بخوانید.

Försäkringskassan صندوق بیمه های اجتماعی

اگر در کنار برنامه خود کار می کنید

اگر در کنار برنامه خود کار می کنید و بخاطر مریضی نتوانید کار کنید مقررات دیگری وجود دارد. در وبسایت صندوق بیمه های اجتماعی مطالب بیشتری بخوانید.

Försäkringskassan صندوق بیمه های اجتماعی

هنگامی که شما از صندوق بیمه بیکاران کمک اقتصادی/حقوق دریافت می کنید

اگر برای مدت کوتاهی بیمار هستید، معمولا کافی است غیبت به علت بیماری را به گزارش زمان پر کنید هنگام که از صندوق بیمه بیکاری کمک اقتصادی/حقوق درخواست می کنید. اگر یک جلسه رزرو شده با ما دارید، شما همچنین باید با ما تماس بگیرید و جلسه را لغو کنید. شما به راحتی می توانید از طریق چت انجام دهید که شما تحت تماس با ما kontakta oss پیدا کنید. سپس ما به صندوق بیمه بیکاران اطلاع میدهیم که شما بیمار هستید. هنگامی که شما خوب شدید، مهم است که با اولین روزی که بتوانید دوباره کار کنید، با ما تماس بگیرید.

شما همچنین باید Försäkringskassanرا مطلع کنید که بیمار هستید.

اگر فرزندتان بیمار شود

چنانچه در یک برنامه شرکت میکنید و بایستی جهت نگهداری از یک کودک بیمار در خانه VAB بمانید، مهم است که به ما اطلاع دهید. از روز اولی که در خانه هستید لازم است به ما اطلاع دهید.

غیبت جهت نگهداری از کودک را گزارش دهید، VAB