فعالیت های خود را گزارش بدهید

شما هر ماه بایستی گزارش فعالیتهای خود را تحویل بدهید این مهم است برای اینکه حمایت درست به شما در راه کار و تحصیل برسد، و اینکه شما بتوانید حقوقتان را از صندوق بیکاری و یا صندوق تامین اجتماعی همگانی دریافت کنید. شما بایستی گزارش فعالیت‌ها را از اول هر ماه تا چهاردهم هر ماه تحویل دهید.

به این صورت فعالیت ها را گزارش می دهید

چه کسی باید گزارش دهد؟

شما که بیکار هستید و اسمتان پیش ما ثبت شده است گزارش بدهید چه فعالیت‌هایی را انجام داده اید و چه کارهایی را تقاضا داده اید. به خاطر داشته باشید که اگر شما به طور مثال کارآموزی یا تمرین کار دارید همچنین آن را هم باید گزارش دهید.

این را بایستی گزارش دهید

شما بایستی گزارش دهید چه کارهایی را تقاضا داده اید و کدام فعالیتها را انجام داده اید برای رسیدن به یک کار. شما بایستی فعالیتهایی که در برنامه ریزی شما است ذکر کنید ، ولی حتی فعالیتهایی که مربوط به شما هست. اینجا چند تا مثال است که می تواند شامل گزارش فعالیت شما باشد:

  • کار یا تحصیل که تقاضا داده اید
  • مصاحبه های استخدامی و جلسات استخدامی که شما شرکت کرده اید
  • آموزش عملی که شما درخواست داده اید یا شرکت کرده اید
  • آموزش های بازار کار
  • سوئدی برای مهاجران (sfi)

به این روش گزارش می دهید

ساده ترین راه برای گزارش فعالیت های خود در وب سایت ما یا اپلیکیشن Mina sidor برای انجام این کار، شما باید با شناسه الکترونیکی ( به طور مثال شناسه بانکی تلفن همراه) وارد شوید. هنگامی که شما به سیستم وارد می شوید، شما می توانید:

  • فعالیت‌ها را پیوسته اضافه کنید که فعالیتی فراموش نشود
  • گزارش خود را ارسال کنید
  • گزارش های قبلی را که ارسال کرده اید مشاهده کنید.

اگر شما کامپیوتر یا کارت شناسایی الکترونیکی ندارید

  • اگر شما کامپیوتر یا تلفن هوشمند ندارید, شما می توانید از رایانه های ما استفاده کنید.
  • اگر شما کارت شناسایی الکترونیکی ندارید گزارش خود را در فرم های کاغذی پر کنید. فرم را در یکی از دفتر های ما می توانید دریافت کنید.

به خاطر داشته باشید که شما نمی توانید فعالیت های خود را از طریق ایمیل یا زنگ زدن گزارش دهید.

به این صورت شناسایی الکترونیکی را می توانید تهیه کنید

چه زمانی شما باید گزارش خود را ارسال کنید؟

گزارش فعالیت را به ما پس از پایان هر ماه را ارسال کنید. شما بایستی گزارش فعالیت‌ها را از اول هر ماه تا چهاردهم هر ماه تحویل دهید.

به عنوان مثال: بین 1 و 14 فوریه, شما باید در گزارش فعالیت خود را برای ماه ژانویه ارسال کنید.

در Mina sidor مرور گزارش خود را می بینید.