حمایت مالی و پول

زمانیکه بیکار هستید

روز اول بیکاری نزد ما ثبت نام کنید، به این ترتیب عمل کنید.

غرامت از صندوق بیکاری

غرامت زمانیکه بیکارید، شرایط، چگونه درخواست نمایید.

فعالیت های خود را گزارش دهید

فعالیت های خود را گزارش دهید، به این ترتیب عمل کنید.

همه چیز در مورد انواع پشتیبانی

دورۀ آموزشی بازار کار، شروع دوبارۀ کار، پشتیبانی و مطابقت، کارآموزی.

شرکت در برنامه

تضمین کار و پیشرفت، استقرار زندگی و کار، غرامت، گزارش غیبت.

نقصان کارکردی

وسیلۀ کمکی، کمک هزینۀ مالی، پشتیبانی شخصی.

قبل از جلسۀ ملاقات اول

اینگونه خود را آماده سازید. رزومه، برنامه های آینده خود را مرور کنید.

برنامه ریزی

در صفحه های من «Mina sidor» فعالیت های خود را کنترل نمایید.

غرامت مخارج سفر

جهت سفر و مسکن هنگام مصاحبۀ کار غرامت دریافت کنید، اینگونه درخواست نمایید.

اخطار یا از دست دادن غرامت صندوق بیکاری

در بارۀ شرایط، اخطار، غرامت کسر شده.

برای شما که مرخصی استعلاجی دارید

نوتوانبخشی از طریق صندوق بیمه های اجتماعی، کار جدید امتحان کنید.

فُرم ها

فُرم و گواهی ها جهت شما که بیکارید.