Yrkesintroduktionsanställning

با استخدام برای آشنائی با مشاغل شما شغلی را یاد گرفته، تجربه میاندوزید وشانس خود را برای گرفتن کار بالاتر می برید.

منظور از این پشتیبانی چیست

با yrkesintroduktionsanställning شما شغلی را همزمان با این که کار می کنید یاد گرفته حقوق دریافت می کنید. در مدّت زمانی که کار می کنید از کمک های یک مربّی نیز برخوردار می شوید. حداقل 15 درصد ساعات کاری شما شامل آموزش و یا تعلیم توسط مربّی است. کسی که شما را استخدام می کند نیز همزمان برای پرداخت حقوق شما کمک هزینه دریافت می کند.

استخدام برای آشنائی با مشاغل هم میتواند یک استخدام دائمی باشد و هم موقّتی. شما میتوانید استخدام برای آشنائی با مشاغل به مدّت حداقل 6 ماه و تا سقف 12 ماه داشته باشید.

این استخدام برای چه کسانی است

استخدام برای آشنائی با مشاغل برای کسانی است که زیر 25 سال سن داشته باشندريال به مدّتی طولانی بیکار بوده باشند، ویا در سوئد تازه وارد هستند. شما باید به عنوان جویای کار نزد ما ثبت شده باشید. و همچنین بایستی دارای یکی از شرایط زیر باشید:

  • بین 15 تا 24 سال سن داشته باشید و تجربۀ این کار را نداشته باشید.
  • بین 15 تا 24 سال سن داشته باشید، بیکار باشید و به عنوان جویای کار حداقل به مدّت 90 روز در طی بازۀ زمانی چهار ماهه ثبت شده باشید.
  • شما حداقل 25 سال سن دارید و از 12 ماه پیش بیکار بوده باشید.
  • شما تازه وارد باشید و در etableringsprogrammet و یا یک etableringsplan شرکت کنید.
  • شما در سوئد تازه وارد باشید و در مدّت 36 ماه گذشته به عنوان خانواده یک شهروند اروپائی اجازۀ اقامت و یا کارت اقامت گرفته باشید.

یکی از شرایط هم این است که باید کارفرما قرارداد گروهی و یک قراداد معرّفی مشاغل برای صنف مورد نظر داشته باشد.

چگونگی این پشتیبانی

  • یک کارفرما از طریق آشنایان خود ویا از طریق ما پیدا کنید که میخواهد شما را استخدام کند.
  • بررسی کنید که کارفرما حتماً قرارداد گروهی و یک قرارداد معرّفی مشاغل (و یا یک قرارداد محلی برای چنین چیزی) برای صنف مورد نظر داشته باشد.
  • سپس شما و کارفرما با هم یک طرح آموزشی می ریزید.
  • از کارفرما بخواهید که درخواست خود را همراه با یک طرح آموزشی به ما بفرستد. اطلاعات مربوط به کارفرما و فرم درخواست را میتوانید از اینجا پیدا کنید:

Yrkesintroduktion - زمانی که فرد بی تجربه ای را استخدام می کنید

سپس این ما هستیم که تعیین می کنیم آیا این نوع استخدام برای آشنائی با مشاغل به شما تعلّق می گیرد یا خیر. کارفرما مسئول راه اانداختن شما در کار وگرفتن آموزشهایی که با هم به توافق رسیده اید می باشد.

حقوق

شما حق گرفتن 75 درصد حقوقی که در قرارداد گروهی کارفرما نوشته شده است را دارید. مقدار حقوق شما بستگی به تعداد ساعات کاری دارد که شما تحت آموزش و مربّیگری هستید.

حمايت استخدامي

کارفرما باید مزایای کاری موجود در قرارداد گروهی را به شما پرداخت کند.

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.

پشتیبانی/کمک های بیشتری پیدا کنید