تاریخچه همکاری شما به ما کمک می کند تا برنامه تجهیز و انطباق با بازار کار Rusta och matcha را بهتر پیش ببریم

هنگامی که شما در برنامه تجهیز و انطباق با بازار کار Rusta och matcha شرکت می کنید همچنین در یک پروژه بنیاد اجتماعی اروپا (ESF-projekt) نیز هستید.

پروژه ESF از وجوه همگانی تأمین مالی می شود و به منظور اطمینان از استفاده مناسب از پول ها، صندوق اجتماعی اروپا اطلاعات مربوط به شرکت کنندگان و وضعیت آنان پس از شرکت کردن در پروژه را جمع آوری می کند. صندوق اجتماعی اروپا و اداره کاریابی سوئد با اینکارآموزه های بیشتری در بارۀ برنامه تجهیز و انطباق با بازار کار Rusta och matcha دریافت می کنند و در نتیجه می توانند در آینده خدمات بهتری در زمینه انطباق با بازار کار به افراد جویای کار ارائه کنند.

چکار باید بکنم؟

هر ماه شرکت برگزار کننده شما (leverantör) فعالیت هایی را که شما مطابق برنامه ریزی مشترک انجام داده اید را مستند می کند. این گزارش که تاریخچه همکاری نامیده می شود هر ماه در صفحات من Mina sidor وجود دارد. در آنجا شما تاریخچه همکاری را بررسی و تأیید می کنید یعنی با صحیح بودن اطلاعات توافق دارید.

آیا تاریخچه همکاری جایگزین گزارش فعالیت عادی می شود؟

نخیر، شما بایستی گزارش فعالیت را همیشه تکمیل کرده و هر ماه ارائه کنید تا بتوانید پول خود را دریافت کنید.

وقتی تاریخچه همکاری را تاييد کردم چه مي شود؟

اگر تاریخچه همکاری را تأیید کنید، یا به عبارت دیگر با اطلاعات ارائه شده با شرکت برگزار کننده (leverantör) توافق کنید و موافقت کنید محرمانگی امور لغو شود، اطلاعات به بنیاد اجتماعی اروپا و اداره آمار سوئد (SCB) ارسال خواهد شد. اطلاعات مربوط به اینکه موافقت شما به چه معناست را می توانید در صفحات من Mina sidor وجود دارد.

اگر با اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت برگزار کننده (leverantör) موافق نباشم چه اتفاقی می افتد؟

شما فقط می توانید با تمام فعالیت های ماه در تاریخچه همکاری خود موافق یا مخالف باشید. در خدمات کنونی امکان اظهارنظر در مورد اطلاعاتی که شما و شرکت برگزار کننده (leverantör) با آن موافق نیستید، وجود ندارد. به عنوان مثال اگر شما یک فعالیت را کمتر از یک ساعت انجام داده باشید با این حال در گزارش به عنوان یک ساعت کامل به حساب می آید.

اگر جواب ندهم چه اتفاقی می افتد؟

تاریخچه همکاری داوطلبانه است. اگر جواب ندهید روی دریافت پول تان، نامنویسی بودن شما در اداره کاریابی یا همکاری تان با شرکت برگزار کننده (leverantör) تاثیری نمی گذارد. اما جواب شما برای اداره کاریابی بسیار ارزشمند است تا ما در ادامه بتوانیم خدمات انطباق با بازار کار خود را گسترش دهیم. بنابراین از جواب شما در مورد درست بودن یا درست نبودن تاریخچه همکاری قدردانی می کنیم.

آیا سابقه همکاری بر روی حق‌الزحمه‌ای که شرکت/مؤسسه برگزار کننده خدمات از اداره کاریابی دریافت می‌کند، تأثیری می‌گذارد؟

نتیجه تاریخچه همکاری - فعالیت‌ها و تعداد ساعات - فقط نوعی محاسبه مابین اداره کاریابی و صندوق سوسیال اروپا است. سابقه همکاری به حق‌الزحمه‌‌ای که شرکت/مؤسسه برگزار کننده خدمات از اداره کاریابی دریافت می‌کند، هیچ ارتباطی ندارد.

سوالات بيشتر؟

اگر سوالات بیشتری در مورد تاریخچه همکاری دارید می توانید با ما تماس بگیرید. اگر در بارۀ فعالیت های مختلف سوالی دارید با برگزار کننده (leverantör) خود تماس بگیرید.

مطالب بیشتر در مورد بنیاد اجتماعی اروپا و مشارکت شما در این پروژه

اطلاعات مربوط به بایگانی شرکت کنندگان 201029 (esf.se)

در بارۀ شورای ESF سوئد (esf.se)

اتحادیه اروپا/صندوق سوسیال اروپا در سرمایه‌گذاری جهت خدمات «تجهیز و انطباق» مشارکت دارد.