Psykosocialt anpassningsstöd

در صورتی که در شرایط اجتماعی خود را ناراحت حس می کنید و در مورد این که چه حمایت های روانی - اجتماعی در محل کار شما وجود دارد، میتوانید از ما کمک بگیرید.

منظور از این پشتیبانی چیست

حال، رضایت و برخورد ما با یکدیگر در محل کار محیط روانی - اجتماعی در کار نامیده می شود. Psykosocialt anpassningsstöd این امکان را به شما می دهد که با رئیس خود و یکی از متخصصین ما در مورد انتظارات محیط کار صحبت کنید. حتّی کارفرمای شما میتواند پشتیبانی بگیرد. هدف این است که شما با هم بتوانید راه حل هایی پیدا کنید که هر دو از هم رضایت داشته باشید و در محیط کار احساس امنیّت کنید.

شما این پشتیبانی را میتوانید تا مدّت یک سال بگیرید.

این پشتیبانی برای چه کسانی است

پشتیبانی برای انطباق روانی- اجتماعی برای کسانی است که استخدام هستند و یا در دوره های کار آموزی شرکت می کنند و طبق بررسی های ما به چنین پشتیبانی نیاز دارند. شما باید به عنوان جویای کار نزد ما ثبت شده باشید.

چگونگی این پشتیبانی

  • این ما هستیم که تعیین میکنیم که آیا این پشتیبانی برای انطباق روانی- اجتماعی برای شما مناب است یا خیر. ما با کارفرمای شما مشورت می کنیم و زمانی برای جلسه با یکی از متخصصین ما تعیین می کنیم.
  • شما و متخصص ما، که یک روانشناس و یا مشاور اجتماعی است، انتظارات روانی- اجتماعی کار را که بر روی عملکرد شما در کار تأثیرگزار هستند بررسی می کینم. این جلسه معمولاً در مود توانائی تحمّل استرس، همکاری، توانائی برقراری ارتباط و برخورد می باشد.
  • کارفرمای شما بعداً باید محیط روانی- اجتماعی محل کار را شرح دهد.
  • سپس شما و کارفرمای شما برای انطباق و تغییراتی که شما لازم دارید تا راحت تر بتوانید از عهدۀ کارتان برآئید برنامه ریزی می کنید.

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.

پشتیبانی/کمک های بیشتری پیدا کنید