حمایت برای شما که مرخصی استعلاجی دارید

اگر 90 و حداکثر تا 180 مرخصی استعلاجی داشته باشید می توانید کار دیگری را جستجو کرده و همزمان حقوق ایام بیماری خود را نیز حفظ کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با صندوق بیمه اجتماعی تماس بگیرید.

صندوق بیمه های اجتماعی هماهنگ می کند

صندوق بیمه مسئولیت هماهنگي تماس ها و اقدامات مورد نیاز برای نوتوانبخشی را بر عُهده دارد. مفهوم این امر آنست که شما بایستی با صندوق بیمه های اجتماعی در مورد مناسب بودن جستجو برای یک کار جدید توافق داشته باشید.

نامنویسی کنید

هنگامی که به این نتیجه رسیدید که نیاز دارید کار دیگری را امتحان کنید، نزد ما نامنویسی کنید. سپس می توانید:

  • مهارت ها و شایستگی های خود را نسبت به کارفرمایانی که به استخدام افراد نیاز دارند سنجش کنید
  • راهنمایی های عملی در مورد اینکه چگونه می توانید جستجوی کار را بهبود ببخشید
  • اطلاعات در مورد وضعیت مشاغل مختلف در بازار کار.

نامنویسی کنید

یک کار جدید امتحان کنید

در صورتی که کار جدیدی پیدا کنید که مناسب باشد میتوانید با کارفرمای خود و ادارۀ بیمه تماس بگیرید. دراین صورت میتوانید از کارتان مرخصی بدون حقوق بگیرید تا بتوانید کار جدید را امتحان کنید. به این صورت شما میتوانید ببینید که آیا کار جدید برای شما و شرایط شما بهتر است یا نه. برای کسب اطلاعات بیشتر با صندوق بیمه اجتماعی تماس بگیرید.

هنگامی که دیگر از حق دریافت پول از صندوق بیمه های اجتماعی برخوردار نیستید

برای کسانی که دیگر از حق دریافت پول از صندوق بیمه های اجتماعی برخوردار نیستند امکان برگزاری یک جلسه ملاقات با اداره کاریابی و صندوق بیمه های اجتماعی وجود دارد که به جلسه تغییر وضعیت موسوم است.

جلسه تغییر وضعیت 

Stäng

فیلمی از صندوق بیمۀ اجتماعی، به زبان سوئدی

جلسۀ انطباق شرایط کاری به این صورت انجام می شود.

برای کسانی که دیگر از حق دریافت پول از صندوق بیمه های اجتماعی برخوردار نیستند امکان برگزاری یک جلسه ملاقات با اداره کاریابی و صندوق بیمه های اجتماعی وجود دارد که به جلسه تغییر وضعیت موسوم است.

شما در جلسه تغییر وضعیت با یک کاریاب و یک کارمند صندوق بیمه های اجتماعی ملاقات می کنید. صندوق بیمه های اجتماعی امکان تشکیل جلسه تغییر وضعیت را ایجاد کرده و شما خودتان تصمیم می گیرید که در آن جلسه شرکت کنید یا نه.

هدف از تشکیل جلسه تغییر آنست که شما با وضعیتی منظم از بیمه درمانی به اشتغال گذار کنید. در این جلسه در مورد خدمات و اقدامات اداره کاریابی به شما کسب اطلاع می کنید. ما همچنین در مورد کارهایی که خودتان می توانید برای آسانتر کردن گذار به فعالیت شغلی انجام دهید نیز گفتگو می کنیم.

اداره کاریابی موارد زیر را به شما ارائه می کند:

  • کمک برای جستجوی کار
  • اطلاعات در مورد بازار کار
  • اطلاعات در مورد سرویس ها و خدمات اداره کاریابی
  • تشریح شرایط کاری شما
  • اطلاعات در مورد شرایط عمومی دریافت پول از صندوق بیمه بیکاری.