اخطار یا محرومیت از کمک هزینۀ بیمۀ بیکاری یا آکاسا

اگر بطور مثال فعالانه در جستجوی کار نباشید یا از گزارش دادن فعالیت های خود امتناع کنید ممکن است یک اخطار بگیرید. در صورتی که چند بار اخطار بگیرید ممکن است به مدت یک یا چند روز از گرفتن غرامت محروم شوید.

اگر کاری که بایستی انجام بدهید، انجام ندهید چه می شود؟

اگر گزارش فعالیت های خود را به موقع ارسال نکنید، اگر به جلسه ملاقات نیایید یا به شیوه دیگری کاری که بایستی انجام بدهید، انجام ندهید، ما یک اطلاعیه به صندوق بیکاری شما ارسال می کنیم. سپس صندوق بیکاری تان با شما تماس می گیرد و به شما امکان داده می شود توضیح دهید چه اتفاقی و به چه دلیل افتاده است.

در صورتی که شرکت بیمۀ بیکاری یا آکاسای شما معتقد است که شما دلیل موجهی ندارید اخطار می دهد و یا برای یک یا چند روز شما را از غرامت محروم می کند.

اگر در جستجوی کار اِهمال کنید

اگر کارهایی را که باهم توافق کرده ایم انجام ندهید در جستجوی کار اِهمال کرده اید.

اگر شما

 • برای تنظیم برنامه بهمراه ما مشارکت نکنید
 • گزارش فعالیت های خود را به موقع به ما تحویل ندهید
 • توافق برای ملاقات یا تماس با ما را رعایت نکنید
 • کار یا شغلی را که ما به شما معرفی کرده ایم را درخواست نکنید
 • فعالانه در جستجوی کار نباشید.

اگر در جستجوی کار اِهمال کنید این اتفاق خواهد افتاد

 • اولین مرتبه: یک اخطار دریافت می کنید.
 • دفعۀ دوم: 1 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ سوم: 5 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ چهارم: 10 روز پول نمی گیرید.
 • دفعه پنجم: حق دریافت کمک هزینه خاتمه می یابد تا شما واجد شرایط کار جدیدی بشوید.

اگر دوران بیکاری خود را تمدید کنید

اگر کار، کارآموزی یا برنامه یا اقدام دیگری را نپذیرید، مدت زمان بیکاری خود را تمدید کنید.

اگر شما

 • به کاری مناسب بدون دلیل موجه نه بگویید
 • عمداً از استخدام خود ممانعت کنید
 • در یک برنامه سیاست بازار کار شرکت نکنید

اگر دوران بیکاری خود را تمدید کنید این اتفاقات می افتند

 • دفعۀ اول: 5 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ دوم: 10 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ سوم: 45 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ چهارم: 45 روز پول نمی گیرید.
 • دفعه پنجم: حق دریافت کمک هزینه خاتمه می یابد تا شما واجد شرایط کار جدیدی بشوید.

اگر باعث بیکاری خود بشوید

اگر از کار خود استعفا بدهید خودتان باعث بیکار شدن خود شده اید.

اگر شما

 • بدون دلیل موجه از کار خود استعفا بدهید
 • باعث شوید که به استخدام خود خاتمه دهید
 • به شرکت کردن در یک برنامه سیاست بازار کار خاتمه دهید
 • طوری رفتار کنید که مجبور شوید به شرکت کردن در یک برنامه سیاست بازار کار خاتمه دهید

اگر خودتان باعث بیکاری خود بشوید این اتفاقات می افتند

 • دفعه اول و دوم: 45 روز پول نمی گیرید.
 • دفعه سوم: حق دریافت کمک هزینه خاتمه می یابد تا شما واجد شرایط کار جدیدی بشوید.

اگر عمداً اطلاعات غلط ارائه کنید

صندوق بیکاری می تواند کمک هزینه شما را برای یک مدت طولانی قطع کند. این امر در مواردی صِدق می کند که شما عمداً یا اِهمال شدید اطلاعات غلط یا گمراه کننده به صندوق بیکاری داده باشید و سعی کرده باشید پول بیشتری از آنچه استحقاق آنرا دارید را دریافت کنید.

دربارۀ کمک هزینۀ شرکت های بیمۀ بیکاری یا آکاسا

شما میتوانید در زمان بیکاری برای دریافت غرامت نزد شرکت آکاسای خود درخواست غرامت دهید. در اینجا می توانید در مورد شرایط جاری و چگونگی درخواست غرامت مطالبی بخوانید.

غرامت از صندوق بیکاری