اخطار یا محرومیت از دریافت کمک هزینه از طرف صندوق بیمه بیکاری

اگر بطور مثال فعالانه در جستجوی کار نباشید یا از گزارش دادن فعالیت های خود امتناع کنید ممکن است یک اخطار بگیرید. در صورتی که چند بار اخطار بگیرید ممکن است به مدت یک یا چند روز از گرفتن غرامت محروم شوید.

اگر کاری که بایستی انجام بدهید، انجام ندهید چه می شود؟

اداره کاریابی موظف است اگر تغییراتی برای شما پیش آمد که میتواند به روی میزان حقوق بیکاری شما تاثیر گذارد آن را به صندوق بیمه بیکاری شما اطلاع دهد. اگر کار جستجوی شغل خود را بدرستی انجام ندهید یا کاری کنید که بیکاری شما تمدید شود و یا موجب بیکاری خود بشوید یک اطلاعیه از جانب ما برای صندوق بیم بیکاری شما فرستاده خواهد شد. این می تواند به عنوان مثال این باشد که شما گزارش فعالیت را به موقع برای ما ارسال نکرده اید یا در جلسه ای شرکت نکرده یا به طور فعال برای کار درخواست نکرده اید. سپس صندوق بیمه بیکاری تان با شما تماس می گیرد و به شما امکان داده می شود توضیح دهید چه اتفاقی و به چه دلیل افتاده است.

در صورتی که صندوق بیمه بیکاری شما معتقد شود که شما دلیل موجهی ندارید اخطار می دهد و یا برای یک یا چند روز شما را از حقوقتان محروم می کند.

اگر در جستجوی کار اِهمال کنید

اگر کارهایی را که باهم توافق کرده ایم انجام ندهید در جستجوی کار اِهمال کرده اید.

مواردی که ممکن است باعث گرفتن اخطار از ادارۀ بیمۀ همگانی و یا محرومیت از گرفتن غرامت شود

برای اینکه رفتار نادرستی نداشته باشید ، باید:

 • برنامه ای را با ما تهیه کنید
 • گزارش فعالیت خود را به موقع به ما ارسال کنید
 • در جلسات شرکت کنید یا در ساعات تعیین شده با ما تماس بگیرید
 • وقتی موافقت کردیم با شما تماس بگیریم در دسترس باشید
 • برای کار یا تحصیلاتی که از شما خواسته ایم درخواست بدهید (anvisat)
 • برای یافتن شغل فعالانه اقدام کنید، مانند مشاغل آگهی شده، مشاغلی که اداره کاریابی از شما می خواهد برای آنها درخواست بدهید (anvisat) و یا مشاغلی که درباره آنها بشما آگاهی داده شده است.

اگر در جستجوی کار اِهمال کنید این اتفاق خواهد افتاد

 • اولین مرتبه: یک اخطار دریافت می کنید.
 • دفعۀ دوم: 1 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ سوم: 5 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ چهارم: 10 روز پول نمی گیرید.
 • دفعه پنجم: حق دریافت کمک هزینه خاتمه می یابد تا شما واجد شرایط کار جدیدی بشوید.

اگر دوران بیکاری خود را تمدید کنید

اگر کار، کارآموزی یا برنامه یا اقدام دیگری را نپذیرید، مدت زمان بیکاری خود را تمدید کنید.

مواردی که ممکن است باعث گرفتن اخطار از ادارۀ بیمۀ همگانی و یا محرومیت از گرفتن غرامت شود

اگر شما

 • به کاری مناسب بدون دلیل موجه نه بگویید
 • عمداً از استخدام خود ممانعت کنید
 • در یک برنامه سیاست بازار کار شرکت نکنید

اگر دوران بیکاری خود را تمدید کنید این اتفاقات می افتند

 • دفعۀ اول: 5 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ دوم: 10 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ سوم: 45 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ چهارم: 45 روز پول نمی گیرید.
 • دفعه پنجم: حق دریافت کمک هزینه خاتمه می یابد تا شما واجد شرایط کار جدیدی بشوید.

اگر باعث بیکاری خود بشوید

اگر از کار خود استعفا بدهید خودتان باعث بیکار شدن خود شده اید.

مواردی که ممکن است باعث گرفتن اخطار از ادارۀ بیمۀ همگانی و یا محرومیت از گرفتن غرامت شود

اگر شما

 • بدون دلیل موجه از کار خود استعفا بدهید
 • باعث شوید که به استخدام خود خاتمه دهید
 • به شرکت کردن در یک برنامه سیاست بازار کار خاتمه دهید
 • طوری رفتار کنید که مجبور شوید به شرکت کردن در یک برنامه سیاست بازار کار خاتمه دهید

اگر خودتان باعث بیکاری خود بشوید این اتفاقات می افتند

 • دفعه اول و دوم: 45 روز پول نمی گیرید.
 • دفعه سوم: حق دریافت کمک هزینه خاتمه می یابد تا شما واجد شرایط کار جدیدی بشوید.

اگر عمداً اطلاعات غلط ارائه کنید

صندوق بیکاری می تواند کمک هزینه شما را برای یک مدت طولانی قطع کند. این امر در مواردی صِدق می کند که شما عمداً یا اِهمال شدید اطلاعات غلط یا گمراه کننده به صندوق بیکاری داده باشید و سعی کرده باشید پول بیشتری از آنچه استحقاق آنرا دارید را دریافت کنید.

دربارۀ کمک هزینۀ شرکت های بیمۀ بیکاری یا آکاسا

شما میتوانید در زمان بیکاری برای دریافت غرامت نزد شرکت آکاسای خود درخواست غرامت دهید. در اینجا می توانید در مورد شرایط جاری و چگونگی درخواست غرامت مطالبی بخوانید.

غرامت از صندوق بیکاری