اگر لازم باشد شما کار های جستجو شده را شرح بدهید.

اگر شما بیکار هستید و به نوعی غرامت/کمک اقتصادی دریافت می کنید ، ممکن است ما گاهی اوقات اسنادی که شما کار های جستجو شده را در گزارش فعالیت های خود شرح دادید را درخواست کنیم.

به این صورت انجام می شود

اگر شما برای کنترول انتخاب شود از طرف ما نامه ای دریافت خواهید کرد، همراه با یک فورم پاسخ. در فرم پاسخ شما می بینید که کدام کار های را که جستجو کرده اید را نشان بدهید.

شما میتوانید نشان بدهید که یک کار شرح داده شده را جستجو کرده اید مثلا از طریق ارسال:

  • درخواستی
  • مدارک که نشان بدهد شما کار را جستجو کرده اید، به عنوان مثال یک پاسخ از طرف کارفرما که نشان بدهد شما را جستجو کرده اید، و یا کدام مدرک دیگر که نشان بدهد کارفرما درخواستی از طرف شما را دریافت نموده است.
  • تصویر از یک صفحه که تائید کند شما را جستجو کرده اید

مدارک که نشان میدهد شما کاری شرح داده شده را جستجو کرده اید را حداقل به مدت سه ماه نگهداری کنید.

جی اتفاقی می افتد اگر شما پاسخ ندهید؟

اگر فرم پاسخ تکمیل شده را به موقع ارسال نکنید ، یا اگر نتوانید کار های جستجو شده را که در گزارش فعالیت های خود گزارش داده اید نشان بدهید، ممکن است روی دریافت غرامت/کمک اقتصادی شما تأثیر بگذارد.

اگر شما در یک برنامه سیاسی بازار کار شرکت می کنید، یا خدمات دیگر این اداره کاریابی است که حق دریافت غرامت/ کمک اقتصادی را بررسی میکند . اگر شما از صندوق بیمه بیکاری غرامت/کمک اقتصادی دریافت می کنید ، اداره کاریابی می تواند صندوق بیمه بیکاری را مطلع بسازد ، که در این صورت حق دریافت غرامت/کمک اقتصادی را بررسی می کنند.

Kundservice