Utbildning på grundskole- och gymnasienivå

መብዛሕቶም ስራሓት መባእታዊ ትምህርቲ ክህልወካ ይጠልቡ፡ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝወዳእካ እንተ ዄንካ ድማ ናይ ስራሕ ምርካብ ዕድላትካ ይውስኽ እዩ። ኣብ ውሽጢ እቲ ኣቃውማ ናይ ዝተፈላለዩ መደባት ደገፋትና ብቕዓትካን ክእለትካን ናይ ምዕባይ ዕድል ኣለካ።

ናይ ትምህርቲ ውዕል

ዕድሜኻ ትሕቲ 25 ዓመት እንተድኣ ኬይኑ፡ ኣብ utbildningskontrakt ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ብቕዓት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እቲ ናይ ትምህርቲ ውዕል፡ ምሳኻን ምሳናን ከምኡ’ውን ምስታ ትነብረላ ኮሙንን ዝግበር ስምምዕ እዩ። ኣብ ኮምቩክስ ወይ ድማ ኣብ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ትማሃር።

Utbildningskontrakt

ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ፕሮግራም መትከል እግሪ

ኣብ etableringsprogrammet ኣብ ትሳተፈሉ እዋን፡ ክትወስዶም እትኽእል ሓያሎ ዝተፈላለዩ ትምህርቲታት ኣለዉ። ንኣብነት ከምዚ ዝስዕብ ክኸውን ይኽእል፡

  • ኣብ ኮምቩክስ ወይ ድማ ኣብ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ዝውሰድ መባእታዊ ወይ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ። እዚ ትምህርቲ ንተወሳኺ ትምህርቲታት መሰረታዊ ብቕዓት ክህበካ ይኽእል።

መቀራረቢ ትምህርቲታት ቅድሚ ናይ ኮምቩክስ ትምህርቲ

ኣብ ኮምቩክስ ዝወሃብ ናይ መባእታዊ ወይ ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲታት ንምርካብ ኣብ እትገብሮ ምድላዋት ሓገዝ ናይ ምርካብ ዕድል ኣለካ። ንኣብነት ከምዚ ዝስዕብ ክኸውን ይኽእል፡

  • Etableringskurs på folkhögskola ። መብዛሕትኡ ግዜ ንዝያዳ መጽናዕቲታትን ስራሓትን ከዳልዉኻ ዝኽእሉ ናይ መጽናዕታዊ ምብጻሕ ምክያድ፡ ናይ ስራሕ ተመኩሮን ከምኡ’ውን ካልኦት ንጥፈታት ሓሓሊፍካ እናከናወንካ ሽወደንኛ ትማሃር።
  • Studiemotiverande kurs på folkhögskola ። ብንጥፈታት መተባብዒ ንምርካብ፡ ብልምምድ ሜላ መጽናዕትን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሽወደንኛ፡ እንግሊዝኛ፡ ሕሳብን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ኣድህቦ ብምግባርን፡ ትምህርትኻ ንኽትቅጽል ዝሓሸ ዝተቐራረብካ ትኸውን።

Studiemotiverande kurs på folkhögskola

ትምህርቲ ኣብ ካልኦት ናይ ደገፍ ንድፊታትን ፕሮግራማትን

መባእታዊ ትምህርቲ ወይ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዘይብልካ እንተ ኾይኑ፡ ኣብ ገለ ገለ ኩነታት ብመንገዲ ንኣብነት ናይ ስራሕን ምዕባለን ውሕስነት ዝኣመሰሉ ናትና ካልኦት ደገፋትን ፕሮግራማትን ኣቢልካ ክትምሃርን ክፍሊት ክትረክብን ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ከምዚ ዝስዕብ ክኸውን ይኽእል፡

  • ኣብ ኮምቩክስ ወይ ኣብ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ዝወሃብ መባእዊ ወይ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ። እዚ ትምህርቲ ንተወሳኺ ትምህርቲታት መሰረታዊ ብቕዓት ክህበካ ይኽእል።
  • ስራሕ ቀልጢፍካ ኣብ ምጅማር ዝያዳ ስሉጥ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ኮምቩክስ ዝወሃብ ናይ ሓጺር ግዜ ሞያዊ ስልጠና።

ቅድሚ ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትን ምጅማር መቀራረቢ ትምህርትታት

ኣብ ናይ መባእታዊ ወይ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲታት ንምርካብ ኣብ እትገብሮ ምድላዋት ሓገዝ ናይ ምርካብ ዕድል ኣለካ። ንኣብነት ከምዚ ዝስዕብ ክኸውን ይኽእል፡

  • Studiemotiverande kurs på folkhögskola ። ብንጥፈታት መተባብዒ ንምርካብ፡ ብልምምድ ሜላ መጽናዕትን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሽወደንኛ፡ እንግሊዝኛ፡ ሕሳብን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ኣድህቦ ብምግባርን፡ ትምህርትኻ ንኽትቅጽል ዝሓሸ ዝተቐራረብካ ትኸውን።

Studiemotiverande kurs på folkhögskola

ቍጠባዊ ሓገዝ

ኣብ ትምህርቲ ኣብ ዘለኻሉ እዋን ኣብ ውሽጢ ውጥን ናይ ገለ ካብቶም ናትና ፕሮግራማት ቍጠባዊ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ብመልክዕ aktivitetsstöd, utvecklingsersättning ወይ etableringsersättning ክፍሊት ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ።

ደገፍ ካብ ማእከላይ ደገፍ ተምሃሮ (CSN)

ኣብ ገለ ገለ ኩነታት ንመባእታዊ ትምህርቲን ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲን ዝኸውን ቍጠባዊ ደግፍ ካብ CSN (ሲ ኤስ ኤን) ክትቅበል ትኽእል ኢኻ። እዚ ኣብ ክልቲኡ፡ ኣብ ኮምቩክስ ክትማሃር እንተ ኣለኻን ወይ ኣብ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ተመጣጣኒ ትምህርቲ ትወስድ እንተድኣለኻን ተግባራዊ ይኸውን።

ሓደ ምሉእ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክትወስድ እንተ ኣድልዩካ፡ ኣብ ገለ ገለ ኩነታት ናይ ጀማሪ ትምህርቲ ደገፍ ናይ ምርካብ መሰል ኣለካ።

ደገፍ መጀመሪ ትምህርቲ – Centrala studiestödsnämnden (CSN)

ሓደ ምሉእ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክትወስድ እንተ ኣድልዩካ፡ ኣብ ገለ ገለ ኩነታት ካብ ሲ ኤስ ኤን ናይ ዝለዓለ ቍጠባዊ ሓገዝ ትምህርቲ ናይ ምርካብ መሰል ክህልወካ ይኽእል እዩ። እዚ ንኣብነት ኣብዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ተግባራዊ ይኸውን፦

  • ሓደ utbildningskontrakt ኣሎካ
  • ዕድሜካ 20-24 ዓመት ኾይኑን ኣብ jobbgarantin för ungdomar ወይ jobb- och utvecklingsgarantin ትሳተፍ ኣሎኻ።
  • ዕድሜኻ 25 ዓመት ወይ ልዕሊኡ

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ማእከላይ ደገፍ ተምሃሮ (ሲ ኤስ ኤን) ብዛዕባ እንታይ ከም ዝትግበር ዝያዳ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

CSN - ዝለዓለ ቍጠባዊ ሓገዝ ንሓደ ሓደ ትምህርትታት

ተወሰኽቲ ደገፋት ርኸብ