Nystartsjobb

ሓድሽ መጀመሪ ስራሕ ንዓኻ ንነዊሕ እዋን ስራሕ ኣልቦ ዝነበርካ፡ ወይ ንኣብነት ብምኽንያት ሕማም ካብ ናይ ስራሕ ዓለም ርሒቕካ ዝነበርካ፡ ከም ብሓድሽ ንኽትጅምር ዕድል ይህበካ።

እንታይ

ንስኻ ካብ ናይ ስራሕ ዓለም ንነዊሕ ግዜ ተኣሊኻ ዝነበርካ፡ ብ nystartsjobb እንደገና ንኽትምለስ ሓደ ዕድል ትረክብ። እቲ ስራሕ ዝቘጽረካ ማዕረ ማዕሪኡ ንደሞዝካ ሓደ ቍጠባዊ ሓገዝ ይረክብ እዩ። ሓድሽ መጀመሪ ስራሕ፡ ብምሉእ ግዜ ወይ ክፋል ግዜ ቀዋሚ ስራሕ ወይ ናይ ግዜ ገደብ ዘለዎ ስራሕ ሓዲኡ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ንመን

እቲ መላለዪ ስራሕ ንዓኻ ንነዊሕ ግዜ ስራሕ ኣልቦ ዝነበርኻ ወይ ናብ ሽወደን ሓድሽ መጻኢ ዝኾንካ ከምኡ’ውን ኣብ etableringsprogrammet ትሳተፍ ዘሎኻ እዩ። ኣባና ከም ደላይ ስራሕ ዝተመዝገብካ ክትከውን የድልየክ። ከምኡ’ውን ገለ ካብ’ዞም ዝስዕቡ ከተማልእ የድልየካ፦

25 ዓመት ዝመላእካን ካብዘን ዝሓለፋ 15 ኣዋርሕ እንተ ወሓደ ን12 ኣዋርሕ፣

 • ስራሕ ኣልቦ ኔርካን ከም ደላይ ስራሕ ኣባና ተመዝጊብካ ወይ ኣብ ሓደ arbetsmarknadspolitiskt program ተሳቲፍካ ኔርካ
 • fått sjukpenning ፡ rehabiliteringspenning ፡ sjukersättning ወይ aktivitetsersättning ወሲድካ ኔርካ
 • ካብ ኮሙን försörjningsstöd ወይ ቍጠባዊ ሓገዝ እንዳ ወሰድካ ማዕረ ማዕሪኡ ስራሕ ኣልቦ እንተ ኔርካ

ዕድመኻ 20 ዓመት ዝመላእካ ግን 25 ዓመት ዘይመላእካን ካብዘን ዝሓለፋ 9 ኣዋርሕ እንተ ወሓደ ን6 ኣዋርሕ

 • ስራሕ ኣልቦ ኔርካን ከም ደላይ ስራሕ ኣባና ተመዝጊብካ ወይ ኣብ ሓደ arbetsmarknadspolitiskt program ተሳቲፍካ ኔርካ
 • fått sjukpenning ፡ rehabiliteringspenning ፡ sjukersättning ወይ aktivitetsersättning ወሲድካ ኔርካ
 • ካብ ኮሙን försörjningsstöd ወይ ቍጠባዊ ሓገዝ እንዳ ወሰድካ ማዕረ ማዕሪኡ ስራሕ ኣልቦ እንተ ኔርካ

ከምኡ’ውን ዕድመኻ 20 ዓመት ዝመላእካን እዚ ዝስዕብ ተመልእን እንተ ዄንካ ንሓድሽ መጀመሪ ስራሕ ዕድል ኣሎካ፡

 • ኣብ ቀረባ እዋን ዝመጻእካን ኣብ etableringsprogrammet ትሳተፍ ኣሎኻ ወይ
 • ኣብ ቀረባ ግዜ ዝመጸን ኣብ ዝሓለፉ 36 ኣዋርሕ ከም መቕርብ ናይ ሓደ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወይ ናይ ኤውሮጳ ቑጠባዊ ሕብረት (EU/EEA) ዜጋ ናይ መንበሪ ፍቓድ ወረቐት ወይ ናይ መንበሪ ወረቐት ፍቓድ ዝረኸብካ ኢኻ።
 • ኣብ jobb- och utvecklingsgarantin ትሳታፍ ኣሎካ
 • ንሓደ ዓመት ንማእሰርቲ ተፈሪድካን ካብ ቤት ማእሰርቲ ወጻኢ ኪትቅመጥ ፍቓድ ረኺብካ ወይ ንኣመክሮ ናጻ ወጺእካ ግን ሓደ ዓመት ናይቲ ፈተነ ግዜ ኣይወዳእካን።

ብኸምዚ ይሰርሕ።

ገለ ካብቶም ጠለባት ተማልእን ብሓድሽ መጀመሪ ስራሕ ስራሕ ክትቍጸር ትደሊ እንተ ዄንካን፡ ከምዚ ትገብር፥

 • ብትፈልጦም ሰባት ጌርካ ወይ ብመገድና ስራሕ ክቘጽረካ ዝደሊ ሓደ ወሃብ ስራሕ ርኸብ።
 • እቲ ወሃብ ስራሕ ናባና መመልከቲ ክሰድድ ተማሕጸኖ

Nystartsjobb - ንነዊሕ ግዜ ብዘይ ስራሕ ንዝነበሩ ሰባት ስራሕ ክትቈጽር ከለኻ

 • ነቲ ካብ ናይ ስራሕ ዓላም ኣብኵርካ ዝነበርካሉ ግዜ ኣብታ ”Arbetssökandes sammanställning inför nystartsjobb” ትብል ቅጥዒ ብምምላእ ጠርንፎ። ክህልወካ ንዝኽእል ወረቐት ምስክር፡ንኣብነት ካብ Försäkringskassan ምስኡ ከም መመላእታ ልኣኮ።

ቅጥዒ፡ Arbetssökandes sammanställning inför nystartsjobb

ድሕሪ ነቲ ናይ ወሃብ ስራሕ መመልከቲ ምቕባልና ነቲ ዥጠርነፍካዮ ግዜን ምናልባት ክህልዉኻ ዝኽእሉ ወረቐት ምስክርን ናባና ተእትዎ።

 • ኣብ ሽወደን ሓድሽ እንተ ዄንካ፡ ካብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ናይ መንበሪ ፍቓድ ወይ ናይ መንበሪ ካርድ ውሳኔ ክሕልወካ የድሊ እዩ።
 • እቲ ወሃብ ስራሕ ብሓድሽ መጀመሪ ስራሕ ክቘጽረካ እንተ ኾይኑ ንውስን።

ደሞዝ

ነቲ እቲ "ወሃብ-ስራሕ" ኣብ "ሓባራዊ-ስምምዕ" (kollektivavtal) ዝተሰማምዓሉ ብዝሒ ደሞዝ ናይ ምርካብ መሰል ኣሎካ። እቲ ወሃብ-ስራሕ ዝኣተዎ "ሓባራዊ-ስምምዕ" እንተ ዘይሃለዎ ውን፥ ምስቲ ናይ "ሓባራዊ-ስምምዕ" ዝመጣጠን ደሞዝ ክትረክብ ይግባእ’ዩ።

ሓለዋ መቝጸርቲ-ስራሕ

እቲ ብመልክዕ "ሓድሽ ምጅማር-ስራሕ" (nystartsjobb) ዝተገብረ "መቝጸርቲ-ስራሕ"፥ ኣብቲ ሕጊ "ሓለዋ መቝጸርቲ-ስራሕ" (anställningsskydd, LAS) ዝጠቓለል’ዩ። እቲ "ወሃብ-ስራሕ"፡ "ሓባራዊ-ስምምዕ" ምስ ዚህልዎ ግን፥ ንገለ ክፋላት ካብቲ "ሓለዋ መቝጸርቲ-ስራሕ"፥ ኣእልይዎ ኪኸውን ይኽእል’ዩ።

ከምዚ ጌርካ ቀጻሊ ስጕምቲ ትወስድ

ምሳና ርክብ ግበር

እቲ ደገፍ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድልካ ስለምንታይ ከዕብዮ ከም ዝኽእል ምክንያት ንምሃብ ተቐራረብ።

እቲ ውሳነ

ብሓባር ኴንና ብዅነታትካ ንምርምሮ። ሓደ መራኸቢ ስራሕ እቲ ደገፍ ስራሕ ንምርካብ ዘሎካ ዕድል ንኽዓቢ ጽቡቕ ኣገባብ እንተ ኾይኑ ይግምግሞ።

ውሳነ

ኣየናይ ደገፍ ከም ነወፍየልካ እቲ ናትካ ኵነታት ከመይ ከም ዝመስል እዩ ዝውስኖ። ሓደ ደገፍ ንምርካብ መን መሰል ከም ዘለዎ ኣብ መጠረሽታ ብመንግስቲ እዩ ዝውሰን።