ትምህርቲ ሞያ

ሓደ ናይ ሞያ ትምህርቲ ኣብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ብዝያዳ ተደላዪ ይገብረካ። ንዋሕዲ ሰራሕተኛታት ዘለውዎም ሞያታት ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ትምህርትታት ኣሎዉ።

Arbetsmarknadsutbildning

ሓደ ናይ ዕዳጋ ስራሕ ትምህርቲ፡ ኣብ እቲ እዋናዊ ዕዳጋ ስራሕ ብዝያዳ ተደላዪ ይገብረካ እዩ። እቲ ትምህርቲ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ሓደ ፍሉይ ወሃብ ስራሕ ብሓባር ብፍሉይ ዝተዳልወን ብዙሕ ግዜ ብቐጥታ ናብ ስራሕ ዘምርሕን እዩ።

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

ካብቶም ናትና ትምህርታዊ ጻዕርታት ኣብ ገሊኦም ክትሳተፍ ከሎኻ፡ ምስ ናውቲ ሓገዝ ዝተማልኣ ስነ-ምምህርናዊ ደገፍ ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ።

Yrkesinriktad utbildning på folkhögskola

ኣብ ውሕስነት ስራሕን ምዕባለን ወይ ኣብ ፕሮግራም መትከል እግሪ ትሳተፍ ዘሎኻ፡ ነቲ ኣብ ኣብ ሞያ ሕጽረት ሰባት ዘሎዎ ቦታ ዝኸውን ናብ ሞያ ዝዓለመ ትምህርቲ ኣብ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ።

Yrkesintroduktionsanställning

Yrkesintroduktionsanställning ምስ ዝወሃበካ፡ ሞያዊ ስልጠና ይወሃበካ፡ ተመኲሮታት ስራሕ ተጥሪ እዚ ኽኣ፡ ነቲ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድልካ የጎላብቶ።