ምቝጻር ስራሕ ብደገፍ

እቲ ወሃብ ስራሕ ንደሞዝካ ዝከውን ቍጠባዊ ሓገዝ እንዳ ተዋህበ ናብ ናይ ስራሕ ዓለም ክትኣቱ ወይ ክትምለስ ስጕምቲ ንኽትወስድ ዕድል ትረክብ።

Arbetsträning med handledare

ሓደ ዕድል ንዓኻ ኣብ ዝቕጽል ዘሎ መደብ መትከል እግሪ ትሳተፍ ዘሎኻ፡ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ካብ ሓደ ዓላሚ ዝያዳ ደገፍ እንዳ ተዋህበካ ሓደ ስራሕ ንኽትፍትን።

Bidrag för personligt biträde

ብሰንኪ ሓደ ስንክልና ዝነከየ ዓቕሚ ምስራሕ እንተ ኣሎካ ኾይኑ ኣብቲ ናይ ስራሕ ቦታኻ ካብ ሓደ ሰብ ደገፍን ሓገዝን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ከምዚ ኵነት እቲ ወሃብ ስራሕካ ነዚ ዝኸውን ሰራሕተኛ ንኽምድብ ሓደ ቍጠባዊ ሓገዝ ይወሃቦ እዩ።

Introduktionsjobb

ናብ ዕዳጋ ስራሕ ንምእታው ሓገዝ ከድልየካ ከሎ ነቲ መላለዪ ስራሕ ምስ ነቲ ዘሎካ ብቕዓትን ናይ መሃብቲ ስራሕ ጠለባትን ዘሓይል ትምህርትታት ብሓባር ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ።

Lönebidrag

ብምኽንያት ሓደ ስንክልና ዝነከየ ዓቕሚ ስራሕ እንተ ኣሎካ ኾይኑ፡ ምስቲ ናትካ ኵነታት ከም ዝሰማማዕ ዝተገብረ ሓደ ስራሕ ክወሃበካ ይኽእል እዩ። ማዕረ ማዕርኡ እቲ ወሃብ ስራሕካ ንደሞዝካ ዝኸውን ቍጠባዊ ሓገዝ ክወሃቦ ይኽእል እዩ።

Nystartsjobb

ሓድሽ መጀመሪ ስራሕ ንዓኻ ንነዊሕ እዋን ስራሕ ኣልቦ ዝነበርካ፡ ወይ ንኣብነት ብምኽንያት ሕማም ካብ ናይ ስራሕ ዓለም ርሒቕካ ዝነበርካ፡ ከም ብሓድሽ ንኽትጅምር ዕድል ይህበካ።

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

ኣብቲ ተነብረሉ ቦታ ምስ ካልኦት ተዋሳእቲ ዄንና ነካይዶ ናይ ፖሊሲ ዕዳጋ ስራሕ ፕሮጀክት ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ትነብረሉ ቦታ ሓደ ብቑዕ ፕሮጀክት እንተ ኣሎ ኾይኑ ንኽትሳተፍ ክትዕደም ትኽእል ኢኻ።

Psykosocialt anpassningsstöd

እንተድኣ ኣብ ናይ ስራሕ ማሕበራዊ ኩነታት ዘይምቹእነት ተሰሚዑካ ወይ ድማ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ኣየኖት ዓይነት ማሕበራዊ ስነ-ኣእምሮኣዊ ጠለባት ከምዝትግበር ርግጸኛ ዘይኴንካ፡ ካባና ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

Samhall

ኣብ ትካል ሳምሃል ብምስራሕ፡ ናይ ስራሕ ዓቕምኻን ብቕዓት ሞያኻን ከተማዕብል ዕድል ትረክብ። ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ደገፍን መምርሕን ኪወሃበካ’ዩ።

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

ሓደ ከም ዝሰማምዓካ ዝተገብረ ስራሕ ንዓኻ ሓደ ስንክልና ዘሎካ።

Stöd och matchning

ድጋፍን ምጽማድን፡ ስራሕ ክትደሊ እንከላኻ፡ ጽዑቕን ምስ ድልየታትካ ዝሳነን ድጋፍ ንዘድልየካ ሰብ ዝምልከት ድጋፍ እዩ። ኣብ ሓንቲ ካብተን ወሃብቲ-ኣገልግሎታት ዝኾና ትካላት ዝሕግዘካ (ኣንፈት-ዘትሕዘካ) ሰብ ሓገዝ ትረክብ። እቲ ተሓጋጋዚ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ክትረክብ ኣብ እትገብሮ ጻዕሪታት ይሕግዘካ።

Särskild stödperson för introduktion och uppföljningsstöd - SIUS

ስንክልና እንተ ኣሎካ ኾይኑ፡ ስራሕ ኣብ ትደልየሉ እዋን፡ ወይ ኣብ ሓደ ናይ ስራሕ ቦታ ሓዲሽ ኣብ ዘሎኻሉ እዋን ደገፍን ሓገዝን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ሓጋዚ ሰብ ስራሕ ንምርካብ ክሕግዙኻ ኣብ ዝኽእሉ ዕማማትን ካልኦት ዘድልዩ ነገራትን ስልጠና ብምሃብ ክሕግዘካ እዩ።