ሓፈሻዊ ትምህርቲ

እቶም መብዛሕትኦም ስራሓት ሓደ መባእታዊ ትምህርቲ ንኽህልወካ ይጠልቡ እዮም። ኣብ ውሽጢ ዓንኬል እቶም ናትና ዝተፈላለዩ ደገፋትን ፕሮግራማትን ንኽእለትካ ህነጾ።

Studiemotiverande kurs på folkhögskola

ክትማሃር ፈትን፡ ናይ ገዛእ ርእስኻ ደራኺ ሓይሊታትካ ኣለሊ፡ ከምኡ’ውን ብትምህርቲ ወይ ብስራሕ ንቅድሚት ከሰጉመካ ዝኽእል መገዲ ርኸብ። ብንጥፈታት መተባብዒ ንምርካብ፡ ብልምምድ ሜላ መጽናዕትን፡ ከምኡ’ውን ኣብቶም ፍሉይ ኣገዳስነት ዘሎዎም ዓይነት ትምህርትታት ኣድህቦ ብምግባርን፡ ትምህርትኻ ንኽትቅጽል ብዝሓሸ ዝተቐራረብካ ትኸውን። እዚ ነቲ ናይ ስራሕ ምርካብ ዕድላትካ የዕብዮ እዩ።

Utbildning på grundskole- och gymnasienivå

መብዛሕቶም ስራሓት መባእታዊ ትምህርቲ ክህልወካ ይጠልቡ፡ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝወዳእካ እንተ ዄንካ ድማ ናይ ስራሕ ምርካብ ዕድላትካ ይውስኽ እዩ። ኣብ ውሽጢ እቲ ኣቃውማ ናይ ዝተፈላለዩ መደባት ደገፋትና ብቕዓትካን ክእለትካን ናይ ምዕባይ ዕድል ኣለካ።

Utbildning på universitet, högskola och eftergymnasial nivå

ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድላትካ ንኸተዛይድ፡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ፡ ኣብ ኮለጅ ወይ ኣብ ብደረጃ ድሕረ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ብምምሃር ብቕዓትካ ከተዕቢ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ሽወደን ሓዲሽ እንተ ድኣ ኴንካን ብዙሓት ሰባት ዘድልዮ ሞያ እንተድኣ ኣለካ ኾይኑን፡ ዝያዳ ብዙሓት ዕድላት ኣለዉኻ።

Utbildningskontrakt

ሓደ ስምምዕ ብዛዕባ ንስኻ ኣብ ኮምቩክስ ወይ ኣብ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ናይ ካልኣይ ደርጃ ትምህርቲ ክትመሃር ምዃንካ፡ ምሳኻን ምሳናን ከምኡ’ውን እታ ትነብረላ ኮሙንን ዝግበር ስምምዕ እዩ።