ተመዝገብ

ናብ ኣብያተ ጽሕፈትና ምኻድ ኣየድልየካን’ዩ። ኤ-ለጊቲማሹን ተጠቒምካ ኣብ ኢንተርነት ዘሎ መካነ-መርበብና ብምእታው ኣብታ ሽቕለ-ኣልቦኛ ዝኾንካላ ፋልመይቲ መዓልቲ ተመዝገብ፤ ዝርርብ ውጥን መጻኢ ንምግባር ምስ መራኸቢ ስራሕ ቈጸራ ሓዝ፤ ኣ-ካሳ ንምርካብ ከኣ ብቐጥታ ሕቶ ኣቕርብ።

ከምዚ ጌርካ ትምዝገብ

ኣብታ ስራሕ ኣልቦ ዝኾንካላ ቀዳመይቲ መዓልቲ ተመዝገብ።

እንተ ደንጐየ፡ ኣብታ ”ስራሕ-ኣልቦ” (arbetslös) ዝዀንካላ ናይ መጀመርታ ዕለት፥ ምሳና ምዝጉብ ክትከውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ሽዑ ድማ፡ እቲ ናይ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassan)፥ ካብታ ናይ መጀመርታ ”ስራሕ_ኣልቦ” ዝዀንካላ ዕለት፥ ገንዝብ ንኽትረክብ መሰል ዘሎካ ምዃኑ ኪግምግም እዩ።

ኣብታ ከም ”ስራሕ-ኣልቦን” ከም ንጡፍ ”ደላይ-ስራሕን” ምዃንካ ኣባና ዝተመዝገካላ ናይ መጀመርታ ዕለት፥ ካልእ ቤትስልጣን ወይ ድማ እቲ ኮሙን፥ ገንዘብ ክትቅበል ዚግብኣካ እንተ ዀይኑ ገምጋም ኪገብር ይኽእል’ዩ። ንኣብነት እቲ ”ቤትስልጣን ውሕስነት-ካሳ” (Försäkringskassan)፥ ነቲ መንጸፍ ናይቲ ምስ ሓመምካ ትኽፈሎ ብዝሒ-ገንዘብ (sjukpenningpenninggrundande inkomst, SGI) ክንደይ ምዃኑ ኪውስን ይኽእል’ዩ።

ኵሎም ክትመልኦም ትኽእል ሓበሬታታት ምልኣዮም። ብዝያዳ ክንፈልጥ እንተ ኽኢልና ብዝያዳ ዝቐልጠፈ ክንሕግዘካ ንኽእል።

ከምዚ ጌርካ ትምዝገብ

 • በቲ ናትካ ”ኤ-መንነት” (e-legitimation) ጌርካ እቶ። (ንኣብነት ብ”mobilt bank-id” ኪኸውን ይኽእል’ዩ)።
 • ኣብ ”se” ”ኮንቶ” (konto) ምስ ዘይህልወካ፥ ነቲ ናትካ ግላዊ ሓበሬታታት መሊእካ ሓደ ”ኮንቶ” ክትከፍት ይግብኣካ።
 • ሓደ ”ኮንቶ” (konto) ከፈትካ፡ በቲ ”ኤ-መንነት” (e-legitimation) ጌርካ ምስ ኣቶኻ፥ ኣብኡ ድማ ”ስራሕ-ኣልቦ” ከም ምዃንካ ክተመልክት ትኽእል ኢኻ።
 • ንኣብነት ከም ትምህርቲ፡ ናይ ቅድሚ ሕጂ ስራሕ፡ ክእለታት፡ ነኣየኖት ዓይነት ስራሓት ከም ትደሊ ወዘተ ዝኣመሰሉ ሓበሬታታት ክትመልእ ኢኻ። ወረቐት ምስክር፡ ዝርዝር ተመክሮን (Cv) ካልእን ብምቕራብ ክትዳሎ ጽቡቕ እዩ።
 • ኣብ መወዳእታ ነታ ምሳና ትገብራ ናይ መጀመርታ ኣኼባኻ ቆጸራ ክትሕዝ ክትኽእል ኢኻ።

ተመዝገብ

ምስ ናትካ ኣ-ካሳ ተራኸብ

ኣ-ካሳ ስራሕ ኣልቦ ኣብ ዘለኻሉ እዋን ክወሃበካ ዝኽእል ገንዘብ እዩ። ክንደይ ብዝሒ ገንዘብ ክትወሃብ ከም ትኽእል ካብ ብዙሕ ውሑድ፡ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ከም ዝሰራሕካን ኣብ ኣ-ካሳ ኣባል እንተ ዄንካን እዩ ዝውስኖ።

ምስ ናትካ ኣ-ካሳ ተራኺብካ ንክፍሊት ኣመልክት። እዚ ኣብቲ ናትካ ናይ ኣ-ካሳ መርበብ ሓበሬታ ብምእታው ብቐሊሉ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ዝኾነ ኣ-ካሳ ማሕበርተኛ እንተ ዘይኴንካ፡ ጌና ሓደ ሓደ ክፍሊታት ንኽትረክብ ዕድል ኣሎካ።

ኣ-ካሳ

ነቲ ምሳና ትገብሮ ኣኼባ ተዳለወሉ

ቅድሚ እታ ናይ መጀመርታ ኣኼባኻ ባዕልኻ ክትቀራረብን መደብ ከተውጽእን እንተ ጀመርካ ጽቡቕ እዩ። ሽዑ እታ ናይ መጀመርታ ኣኼባና ብዝያዳ ኣድማዒት ትኸውን። ንኣብነት ኣብ ከምዚ ዝስዕብ ክትገብር ትኽእል፦

 • ነቲ ናትካ ዝርዝር ተመክሮ ዳግም ርኣዮን ብሓድሽ ተክኣዮን።
 • ነጥቢ ትምህርትን ምስክር ወረቐትን ቀርብ።
 • እንታይ ክትሰርሕ ከም ትደሊ ሕሰበሉ።

ቅድሚ እታ ቀዳመይቲ ኣኼባ

ኣብቲ ኣኼባ እንታይ የጋጥም?

ኣብታ ምሳና ትገብራ ናይ መጀመርታ ኣኼባ ንስኻን ሓደ መራኸቢ ስራሕን ካብ ብዙሕ ውሑድ ነዚ ዝስዕብ ክትርእይዎ ኢኹም፡

 • ናትካ ክእለታት
 • ንስኻ ነየኖት ዓይነት ስራሕ ከም ተመልክት
 • ዕዳጋ ስራሕ ከመይ ከም ዝመስል
 • ካባና ኣየናይ ሓገዝ ክትረክብ ከም ትኽእል
 • ኣብ ሸቶኻ ንኽትበጽሕ ከመይ ክትገብር ከም ዘሎካ።

ሕቶታትን መልስን

ምሳኻትኩም ንምርኻብ ቈጸራ ዝሕዝ ወይ ዝስርዝ ከመይ ገይረ’የ?

ምሳና ንምርኻብ ቈጸራ ክትሕዝ ወይ ክትስርዝ ምስ ትደሊ፡ ፈለማ ተደሃየና።

ቈጸራ ርክብካ ምስ ትዝንገዖ ወይ ኣብ’ቲ ተባህለ ሰዓት ክትሳተፍ ከም ዘይትኽእል ምሕባር ምስ ትርሰዖ፡ ነቲ ዝወሃበካ ክፍሊት(መልዕሎ) ክጸልዎ ይኽእል’ዩ።

ተደሃየና

ብዘይ ኤ-መንነት(e-legitimation) ክምዝገብ ይከኣል’ድዩ?

ወላ’ኳ ኣብ ውሽጢ እዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት ኣባና ምዝጉብ እንተነበርካ፡ ኣገልግሎት መርበብና ግን ክትጥቀመልኩ ኣይከኣልካን? ከምኡ እንተኾይኑ፡ ኣብ’ታ ስራ-ኣልቦኛ ዝኾንካያ ቀዳመይቲ መዓልቲ፡ ደላዪ ስራሕ ኾይንካ ዳግማይ መታን ክትምዝገብ ንማዕከን- ተሌፎና(ቬክሰል) ክትድውል ትኽእል ኢኻ።

ኣገልግሎት መርበብና ክትጥቀመሉ ምስ ዘይትኽእል እሞ’ኸኣ ኣብ ውሽጢ እዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት ኣባና ምዝጉብ እንተ ዘይነይርካ፡ ከም ደላዪ ስራሕ ንኽትምዝገብ ኣብ ሓንቲ ቤት ጽሕፈትና መጺኻ ርኸበና። መጺኻ ክትበጽሓና እንከለኻ፡ መንነትካ ምሳኻ ሒዝካዮ ክትመጽእ ከም ዘለካ ኣይትዘንግዕ።

ዝርገሐ ለበዳ ቫይረስ ኮረና ንምንካይ፡ ንግዚኡ ብተሌፎን ጌርካ ናይ ምምዝጋብ ተኽእሎ ኣሎ።

ቅድሚ እታ ስራሕ-ኣልቦኛ ዝኾንኩላ ቀዳመይቲ መዓልቲ፡ ክምዝገብ እኽእልዶ?

እወ, ቅድሚ ስራሕ-ኣልቦኛ ምዃንካ ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ፡ ግን ክሳብ’ታ ስራሕ-ኣልቦኛ ትኾነላ ቀዳመይቲ መዓልቲ እንተ ተጸበካ ዝሓሸ’ዩ።

መካነ-መርበብና ገይርካ እንተ ተመዝጊብካን ኣብ ትመጽእ ሓንቲ መዓልቲ ድማ ኣብ መድህን ስራሕ-ኣልቦነት( a-kassa) ከተመልክት ድሌት እንተለካ፡ ኣብ’ታ ከተመልክተላ ትደልያ መዓልቲ፡ ብተሌፎን ወይ ብቻት ክትደሃየና ትኽእል ኢኻ። ብኣካል ኣብ ሓንቲ ቤ/ጽና መጺኻ ተመዝጊብካ እንተ ነይርካ፡ ብተሌፎን ንኽትምዝገብ ናብ ማዕከን-ተሌፎና(ቬክሰል) ደውል።

ተደሃየና

ስራሕ-ኣልቦንነት ኣብ መድህን ስራሕ-ኣልቦነት፡ ብኸመይ አመልክት?

ኤ-መንነት ተጠቂምካ ኣብ መካነ-መርበብና ክትምዝገብ ከለኻ፡ ብሓባር ምስኡ ድማ መድህን ስራሕ-ኣልቦነት( a-kassa) ከትመልክት ድሌት ከም ዘለካ ሓብር። ድሕረኡ ኣብ መካነ-መርበብ ናይ’ታ ትምልከተካ መድህን ስራሕ-ኣልቦነት( a-kassa) ኣቲኻ ነቶም ዝጥለቡ ሓበሬታታት ምልኣዮም።

ድሮ ኣብ መድህን ስራሕ-ኣልቦነት( a-kassa) ምዝጉብን ዘመልከትካን እንተነይርካ ግን ንዝኾነ እዋን ብሰንኪ ስራሕ ወይ ሕማም፡ ደው ኣቢልካዮ እንተ ነይርካ፡ ብተሌፎን ወይ ብቻት ክትደሃየና ኣለካ። ድሕሪኡ ንሕና ነቲ ናትካ መድህን ስራሕ-ኣልቦነት( a-kassa) ዳግም ደላዪ ስራሕ ከም ምዃንካ ንሕብሮ።

ተደሃየና

ሰረት ክፍሊት-ሕማም ዝኾነ ኣታዊ ማለት እንታይ ማለት’ዩ( SGI)?

SGI ማለት ሰረት ክፍሊት-ሕማም ዝኾነት ኣታዊ ማለት’ዩ። ቤ/ጽ ማሕበራዊ መድህን(ፈርሸክሪን ካሳን) ክንደይ SGI ከም ዝግበኣካ ይቕምሮ። ምስ ትሓምም ወይ ዕረፍቲ-ወላዲ ምስ ትወስድ ንኣብነት፡ ነቲ ዝወሃበካ ብዝሒ ገንዘብ ዝውስኖ SGI እዩ።

ብዛዕባ SGIን ንዕኡ ኣብ ዝተፈላለየ ዂነታት ብኸመይ ክትዕቅቦ ከም ትኽእል ናትካ ሕቶታታት እንተለካ ቤ/ጽ ማሕበራዊ መድህን (ፈርሸክሪን ካሳን) ተደሃዮ።

ቤ/ጽ ማሕበራዊ መድህን (ፈርሸክሪን ካሳን)

መሰናበቲ-ደሞዝ ምስ ተቐበልኩ እንታይ የጋጥም?

kassa) ድማ ተመልክት።መድህን ስራሕ-ኣልቦነት( a-kassa) ድማ ካበነይቲ መዓልቲ ጀሚሩ ሓገዝ ከም ዝወሃብ ይቕምር(ሒሳብ ይገብር)። መድህን ስራሕ-ኣልቦነት( a-kassa) መሰናበቲ-ደሞዝ ከም ደሞዝ ናይ ስራሕ’ዩ ዝሓስቦ።

መዓስ ከም ተመዝገብካ ነቲ ሰረት ክፍሊት-ሕማም ዝኾነ ኣታዊ( SGI) ስለ ዝጸልዎ፡ ብዛዕባኡ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ንቤ/ጽ ማሕበራዊ መድህን(ፈርሸክሪን ካሳን) ተደሃዮ።

መሰናበቲ-ደሞዝ እንዳወሰድካ ከሎኻ ከም ደላዪ-ስራሕ ድማ እንተ ተመዝጊብካ፡ ነጢፍካ ስራሕ ከተናዲ’ውን ይግበኣካ’ዩ። እዚ ማለት፡ ስራሕ ብቐጻሊ ከተናዲ ኣለካን ንጥፈታዊ ጸብጻብ ድማ ወርሓዊ ከተቕርብ ኣለካ።

መጠንቀቕታ ምስንባት ወይ ካብ ስራሕ እንተ ተሰናቢተ ክሓስቦ ዘለኒ እንታይ’ዩ?

ኲሎም መጠንቀቕታ ምስንባት ዝወሃቦም ካብ ስራሕ ክሰናበቱ እዮም ማለት ኣይኮነን፡ ግን ምናልባት ካብ ስራሕ እሰናበት እኸውን ኢልካ ምድላው ግን ጽቡቕ’ዩ።

ናይ ምስንባት ደረት-ግዜኻ ንኣብነት ክንደይ ምዃኑ ፈትሾ። ምናልባት ስራሕ ኣልቦኛ እንተ ኾይንካ፡ ተዳሊኻ ምእንቲ ክትጸንሕ፡ ዝርዝር ተመኲሮኻን(cv) ውልቃዊ ደብዳቤኻን(personligt brev) ጽሒፍካ ኣዳልዎም።

ስራሕ ኣልቦኛ ምስ ትኸውን፡ ኣብ’ታ መጀመርያ ስራሕ ኣልቦኛ ዝኾንካያ መዓልቲ ኣባና ተመዝገብ። ነቲ ምምዝጋብ ብዝቐለለ ተከናውኖ ኣብ’ዚ ኣብ መካነ-መርበብና’ዩ።

ተመዝጊበ ምዃነይ ብኸመይ ክርእዮ እኽእል?

ተመዝጊብካ ምዃንካ ወይ ዘይምዃንካ ርግጸኛ ክትከውን ምስ ዘይትኽእል፥ በቲ ናትካ “ኤ-መንነት” (e-legitimation)፡ ኣብቲ ”Mina sidor” ኣቲኻ ክትይርእዮ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ”ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ” (Arbetsförmedlingen) ተመዝጊብካ እንተ ዄንካ፥ ኣብ ትሕቲ እቲ ስምካ ”Min inskrivning” ጽሑፍ ክትርኢ ኢኻ። እንተ ደኣ ”Skriv in dig” ዚብል ጽሑፍ ኣሎዎ ኰይኑ፥ ኣይተመዝገብካን ዘሎኻ ማለት’ዩ።

ዝተመዝገብኩ ምዃነይ ብኸመይ ምስክር-ወረቐት ክረክብ እኽእል?

ምሳና ዝተመዝገብካ ምዃንካ፡ ባዕልኻ ምስክር-ወረቐት ጽሒፍካ ክተወጽእ ትኽእል ኢኻ። በቲ ናትካ ”ኤ-መንነት” (e-legitimation) ጌርካ፡ ኣብቲ ”Mina sidor” ከም ትኣቱ (Logga) ግበር፥ ቀጺልካ ናብቲ "Visa/ändra mina uppgifter" ዚብል ኪድ። ነቲ "Dokument och intyg" ዚብል ምስ መረጽካዮ፥ ብ ”PDF-format” ዝተቐርጸ፥ ክትርእዮ ወይ ክትጽሕፎ ትኽእል ”ፋይል” ኪመጸልካ’ዩ።

ኣበየናይ ናይ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassa) ኣባል ምዃነይ፥ ኣብቲ ዝተመዝገብኩሉ ጊዜ ኣይመላእኩዎን እየ። ሕጂ እንታይ ክገብርዩ ዚግብኣኒ?

ኣብቲ ናትና ”ኣድራሻ-ኢንተርነት” (webbplats) ኣብ ዝተመዝገብካሉ ጊዜ፥ ናብ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassa) ተመልክት ከም ዘሎኻ ምስ ዘይትገልጽ፥ ክትድውለልና ትኽእል ኢኻ። ንሕና ድማ ደዊልና ነቲ ናትካ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” ክንሕብሮ ኢና። እንተ ደኣ ኣብ ሓደ ምብጻሕ ዝገበርካሉ ጊዜ ተመዝጊብካ ዄንካ ግን፥ ከም ብሓድሽ መጺእካ ብጽሓና’ሞ፥ ነቲ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassan) መልእኽቲ ክንሰደሉ ኢና። እቲ ኣብ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassan) ከም ዝተመዝገብካሉ ዚቝጸር ዕለት፥ ካብታ ንመንነትካ ብምሃብ ንዓና ዝደወልካልና ወይ መጺእካ ዝበጻሕካና ዕለት እዩ።