ምውጻእ ውጥን

ናባና ምስ ተመዝገብካ፡ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ሓጺር ግዜ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ንኽትረክብ ብሓባር ኴንና ሓደ መድብ ምውጻእ፡ እቲ ቀጻሊ ስጉምቲ ይኸውን።

ንስኻን ናትካ መራኸቢ ስራሕን ንዓኻ ኣየኖት ንጥፈታት ብዝበለጸ ከም ዝሰማምዑኻ ትሰማምዑ። እዚ ንኣብነት ብዛዕባ ኣብ ወቢናር ምስታፍ( ኣኼባ ወይ መጽናዕቲ ወዘተ ብኢንተርኔት ብቐጥታ ምስታፍ)፡ ዝርዝር ተመክሮ (cv) ምጽሓፍ ወይ ሽወደንኛ ምምሃር ክኸውን ይኽእል። ድሕሪኡ ባዕልኻ ኢኻ ነቲ መደብ ህያው ጌርካ ተጽንሖን ናብ ናትካ ሸቶ ንምብጻሕ ናይ ገዛእ ርእስኻ ተበግሶ ትወስድን።

ነቲ ናትካ ውጥን ኣብ ናተይ ገጻት ሓሉ።

ብኤለክትሮኒካዊ መንነት ጌርካ ምስ ኣተኻ፡ ነቲ ናትካ ውጥን ኣብ ትሕቲ ናተይ ገጻት ትረኽቦ። ኣብዚ ሓደ ሓፈሻዊ ስእሊ ናይቶም ንጥፈታትካ ትረክብ - ክሊቲኦም፡ ናይቶም ዝገበርካዮምን ናትካ ቀጻሊ ስጉምቲታት ኣየኖት ከም ዝኾኑን።

ኮምፕዩተር ወይ ኤለክትሮኒካዊ መንነት ዘይብልካ እንተ ዄንካ

ናትካ ኮምፕዩተር ወይ ሞባይል ተለፎን ዘይብልካ እንተ ዄንካ ናባና ብምብጻሕ ናትና ኮምፕዩተራት ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።

ኤለክትሮኒካዊ መንነት ዘይብልካ እንተ ዄንካ፡ እቲ ናትካ ውጥን ካብቲ ናትካ መራኸቢ ስራሕ ኣብ ወረቐት ተሓቲሙ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።