ስራሕ ኣልቦ ምስ ኮንካ

ናብ ኣብያተ ጽሕፈትና ምኻድ ኣየድልየካን’ዩ። ኤ-ለጊቲማሹን ተጠቒምካ ኣብ ኢንተርነት ዘሎ መካነ-መርበብና ብምእታው ኣብታ ሽቕለ-ኣልቦኛ ዝኾንካላ ፋልመይቲ መዓልቲ ተመዝገብ፤ ዝርርብ ውጥን መጻኢ ንምግባር ምስ መራኸቢ ስራሕ ቈጸራ ሓዝ፤ ኣ-ካሳ ንምርካብ ከኣ ብቐጥታ ሕቶ ኣቕርብ።

ከምዚ ጌርካ ትምዝገብ

ኣብታ ስራሕ ኣልቦ ዝኾንካላ ቀዳመይቲ መዓልቲ ተመዝገብ።

እንተ ደንጎየ ኣብታ መጀመርታ ስራሕ ኣልቦ ዝኾንካላ መዓልቲ ኣባና ክትምዝገብ ኣገዳሲ እዩ። ሽዑ ድሮ ካብታ መጀመርታ ናይ ስራሕ ኣልቦ መዓልቲ ኣ-ካሳ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብታ መጀመርታ ስራሕ ኣልቦ ዝኾንካላ መዓልቲ ኣባና ክትምዝገብ ከለኻ፡ ነቲ ናትካ ኣታዊ ብመሰረት መተካእታ ደሞዝ ሕማም፣ ኤስገኢ እውን ትዕቅቦ ኢኻ።

ኵሎም ክትመልኦም ትኽእል ሓበሬታታት ምልኣዮም። ብዝያዳ ክንፈልጥ እንተ ኽኢልና ብዝያዳ ዝቐልጠፈ ክንሕግዘካ ንኽእል።

ከምዚ ጌርካ ትምዝገብ

 • በቲ ናትካ ”ኤ-መንነት” (e-legitimation) ጌርካ እቶ። (ንኣብነት ብ”mobilt bank-id” ኪኸውን ይኽእል’ዩ)።
 • ኣብ ”se” ”ኮንቶ” (konto) ምስ ዘይህልወካ፥ ነቲ ናትካ ግላዊ ሓበሬታታት መሊእካ ሓደ ”ኮንቶ” ክትከፍት ይግብኣካ።
 • ሓደ ”ኮንቶ” (konto) ከፈትካ፡ በቲ ”ኤ-መንነት” (e-legitimation) ጌርካ ምስ ኣቶኻ፥ ኣብኡ ድማ ”ስራሕ-ኣልቦ” ከም ምዃንካ ክተመልክት ትኽእል ኢኻ።
 • ንኣብነት ከም ትምህርቲ፡ ናይ ቅድሚ ሕጂ ስራሕ፡ ክእለታት፡ ነኣየኖት ዓይነት ስራሓት ከም ትደሊ ወዘተ ዝኣመሰሉ ሓበሬታታት ክትመልእ ኢኻ። ወረቐት ምስክር፡ ዝርዝር ተመክሮን (Cv) ካልእን ብምቕራብ ክትዳሎ ጽቡቕ እዩ።
 • ኣብ መወዳእታ ነታ ምሳና ትገብራ ናይ መጀመርታ ኣኼባኻ ቆጸራ ክትሕዝ ክትኽእል ኢኻ።

ተመዝገብ

ምስ ናትካ ኣ-ካሳ ተራኸብ

ኣ-ካሳ ስራሕ ኣልቦ ኣብ ዘለኻሉ እዋን ክወሃበካ ዝኽእል ገንዘብ እዩ። ክንደይ ብዝሒ ገንዘብ ክትወሃብ ከም ትኽእል ካብ ብዙሕ ውሑድ፡ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ከም ዝሰራሕካን ኣብ ኣ-ካሳ ኣባል እንተ ዄንካን እዩ ዝውስኖ።

ምስ ናትካ ኣ-ካሳ ተራኺብካ ንክፍሊት ኣመልክት። እዚ ኣብቲ ናትካ ናይ ኣ-ካሳ መርበብ ሓበሬታ ብምእታው ብቐሊሉ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ዝኾነ ኣ-ካሳ ማሕበርተኛ እንተ ዘይኴንካ፡ ጌና ሓደ ሓደ ክፍሊታት ንኽትረክብ ዕድል ኣሎካ።

ኣ-ካሳ

ነቲ ምሳና ትገብሮ ኣኼባ ተዳለወሉ

ቅድሚ እታ ናይ መጀመርታ ኣኼባኻ ባዕልኻ ክትቀራረብን መደብ ከተውጽእን እንተ ጀመርካ ጽቡቕ እዩ። ሽዑ እታ ናይ መጀመርታ ኣኼባና ብዝያዳ ኣድማዒት ትኸውን። ንኣብነት ኣብ ከምዚ ዝስዕብ ክትገብር ትኽእል፦

 • ነቲ ናትካ ዝርዝር ተመክሮ ዳግም ርኣዮን ብሓድሽ ተክኣዮን።
 • ነጥቢ ትምህርትን ምስክር ወረቐትን ቀርብ።
 • እንታይ ክትሰርሕ ከም ትደሊ ሕሰበሉ።

ቅድሚ እታ ቀዳመይቲ ኣኼባ

ኣብቲ ኣኼባ እንታይ የጋጥም?

ኣብታ ምሳና ትገብራ ናይ መጀመርታ ኣኼባ ንስኻን ሓደ መራኸቢ ስራሕን ካብ ብዙሕ ውሑድ ነዚ ዝስዕብ ክትርእይዎ ኢኹም፡

 • ናትካ ክእለታት
 • ንስኻ ነየኖት ዓይነት ስራሕ ከም ተመልክት
 • ዕዳጋ ስራሕ ከመይ ከም ዝመስል
 • ካባና ኣየናይ ሓገዝ ክትረክብ ከም ትኽእል
 • ኣብ ሸቶኻ ንኽትበጽሕ ከመይ ክትገብር ከም ዘሎካ።

ሕቶታትን መልስን

ምሳኻኩም ዘሎኒ ቆጸራ ብኸመይ ክስርዞ ወይ ክቕይሮ እኽእል?

ምስ ”ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ” (Arbetsförmedlingen) ዘሎካ ቆጸራ ንምስራዝ ወይ ንምቕያር፥ ብቴሌፎን ወይ ”ብቻት” ጌርካ ምሳና ርክብ ብምግባር እዩ። ናብ ሓደ ”መቐበሊ ኣጋይሽ” ዘሎዎ ቤትጽሕፈትና መጺእካ ውን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ።

ነዊሕ ጊዜ ከሎ ኣቐዲምካ ክትሕብረና ከም ዘሎካ ዘክር!

ምሳና ርክብ ግበር

ብዘይ ኤለክትሮኒካዊ መንነት ክምዝገብ ይኽእል ድየ?

ኤለክትሮኒካዊ መንነት ዘይብልካ እንተ ዄንካ፡ ነቲ ናትካ ምዝገባ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ክትቀራርቦ ትኽእል ኢኻ። ሽዑ ብናይ ተጠቃሚ ስምን ቃል-ምስጢርን ትኣቱ። ድሕሪኡ ከም ደላይ ስራሕ ንኽትምዝገብ ናባና ክትበጽሕ የድልየካ እዩ። ኣቐዲምካ ነቲ ናትካ ምብጻሕ ቆጸራ ክትሕዘሉ ኣይትኽእል ኢኻ። እታ ናይ መጀመርታ ናይ ምዝገባ መዓልቲ፡ ካብታ ብኣካል ናባን ዝበጻሕካላ ዕለት እያ ትቝጸር።

ካብታ ናትካ ሓበሬታ በዚ መርበብ ሓበሬታ ዝሰደድካላ ዕለት ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት ንዓና ክትበጽሓና የድልየካ እዩ። ከምኡ እንተ ዘይጌርካ እቶም ናትካ ሓበሬታ ብቕጽበት ይድምሰሱ።

ሕሳብ ክፈት

ቅድሚ እታ ናይ መጀመርታ መዓልተይ ከም ስራሕ ኣልቦ ኣቐዲመ ክምዝገብ ይኽእል ድየ?

እወ። ሽዑ ግን፡ መታን ካብ ”ስራሕ-ኣልቦነት-ካሳ” (a-kassan) ዚወሃበካ ገንዘብ መታን ከየምልጠካ፥ ኣብታ ቀዳመይቲ ስራሕ ዘወጻእካላ ዕለት፥ ናባና መጺእካ ክትበጽሓና ኣሎካ።

ምሳና ርክብ ግበር

”ስራሕ-ኣልቦ” ምዃነይ ናብ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassan) ብኸመይ ከመልክት እኽእል?

”ብኤ-መንነት” (e-legitimation) ጌርካ ኣብቲ ናትና ”ኣድራሻ-ኢንተርነት” (webbplats) ኣብ ትምዝገበሉ ጊዜ፥ ናብ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassan) ክተመልክት ከም ዝሓሰብካ ውን ግለጽ። ብድሕሪኡ ድማ፡ ነቲ ንዕኦም ዘድልዮም ሓበሬታኻ መታን ክትመልእ፥ ናብቲ ናትካ ናይ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” ”ኣድራሻ-ኢንተርነት” (a-kassas webbplats) ብጻሕ።

ድሮ ዝተመዝገብካን ናብ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassa) ውን ዘመልከትካን ምስ ትኸውን፥ እንተ ዀነ ግን፡ ብምኽንያት ናይ ሓጺር ጊዜ ስራሕ ወይ ሕማም ኣቋሪጽካዮ ምስ ትጸንሕ፥ ምሳና ብቴሌፎን ወይ “ብቻት” ርክብ ክትገብር የድልየካ እዩ። ሽዑ ድማ ንሕና፡ ነቶም ናትካ “ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassa)፥ ከም ብሓድሽ ስራሕ ምድላይ ከም ዝጀመርካ ክንሕብሮም ኢና። ናብ ሓደ ”መቐበሊ ኣጋይሽ” ዘሎዎ ቤትጽሕፈትና መጺእካ ውን ክትበጽሓና ትኽእል ኢኻ።

ምሳና ርክብ ግበር

ኣታዊ ብመሰረት መተካእታ ደሞዝ ሕማም፣ ኤስገኢ እንታይ እዩ?

ናትካ ኣታዊ ብመሰረት መተካእታ ደሞዝ ሕማም፣ ኤስገኢ ንኣብነት ንመተካእታ ደሞዝ ሕማምን መተካእታ ደሞዝ ወላዲን ይጸልዎ እዩ። ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት እዮም ነቲ ኣታዊ ብመሰረት መተካእታ ደሞዝ ሕማም፣ ኤስገኢ፡ ሕሳብ ዝገብርዎ። ብዛዕባ ኣታዊ ብመሰረት መተካእታ ደሞዝ ሕማም፣ ኤስገኢ ሕቶታት እንተ ኣለካ ኾይኑ ምስ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ርክብ ግበር።

ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት

ክፍሊት ውዕል ምቍራጽ (ውዕል ብኣስራሒኡ ንዝተቛረጾ ሰራሕተኛ ዚኽፈል ገንዘብ) ምስ ተዋሃብኩ እንታይ እዩ ዘገልግል?

ሓደ ሓድሽ ስራሕ ከይጀመርካ ክፍሊት ውዕል ምቍራጽ እንተ ተዋሂቡካ፡ ኣባና ከም ደላይ ስራሕ ምምዝጋብ ከድልየካ እዩ። ድሕሪ እቲ ናይ ስራሕ ምቝጻርካ ደው ምባሉ እንተ ደንጎየ ኣብታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ክትምገብ ኣይትረስዕ፡ እንተ ዘይኮነ ነቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ዝወሃበካ ናትካ ኣታዊ ብመሰረት መተካእታ ደሞዝ ሕማም፣ ኤስገኢ ክትከስሮ ተኽእሎ ኣሎ።

ክፍሊት ውዕል ምቍራጽ ኣብ ትወስደሉ እዋን ካብ ኣ-ካሳ ክትክፈል ኣይትኽእል ኢኻ። እቲ ክፍሊት ውዕል ምቍራጽ ምስ ናይ ስራሕ ግዜ ክወዳደር ከሎ ክንደይ ከም ዝኸውን ሕሳብ ንኽገብሩልካ ምስ ናትካ ኣ-ካሳ ተራኸብ። መጀመርታ እቲ ክፍሊት ውዕል ምቍራጽ ምስ ተወድአ ኢኻ ካብ ኣ-ካሳ ክፍሊት ክትረክብ ዕድል ዘሎካ።

ስራሕ ናይ ምቍራጽ መጠንቀቕታ ወይ ስራሕ ከም ዘቋርጽ እንተ ተሓቢረ እንታይ እየ ኣብ ግምት ከእቱ ዘሎኒ?

ስራሕ ንምርካብ ሓገዝ ንምርካብ ኣባና ተመዝገብ። ከምኡ’ውን ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል እንተ ዄንካን ከምኡ እንተ ኾይኑ ምስ ኣየናይ ማሕበር ከም ትራኸብን ንምፍላጥ ነቶም ናትካ ማሕበር ሰራሕተኛታት ተራኸቦም። መብዛሕትኡ ግዜ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ፡ ናይ ውሕስነት ውድባትን ወሃብቲ ስራሕን ሓደ ጽቡቕ ሓገዝ ክህቡኻ ንክኽእሉ ብሓባር ይሰርሑ እዮም።

ካብ ሕጂ ንንዮው ስራሕ ኣልቦ ኣይኮንኩን፡ ከመይ ጌይረ እየ ካብቲ መዝገብ ዝወጽእ?

ካብቲ ምዝገባ ናይ ”ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ” ክትወጽእ ምስ ትደሊ፥ ብቐሊሉ በቲ ናትና ”ቻት” (chatt) ጌርካ ክትራኸበና ትኽእል ኢኻ።

እቶም ልሙዳት ምኽንያታት፡ ንስኻ፡-

 • ከምቲ ብዝሒ ዘድልየካ ስራሕ ትሰርሕ ብምህላውካ
 • ናይ ”ወላድነት-ዕረፍት” ክትወስዲ ወይ ክትወስድ ስለ ዝዀንኪ/ካ
 • ትምህርቲ ብምጅማርካ ምኽንያት
 • ኣብ ጥሮታ ክትኣቱ ብምዃንካ ምኽንያት

ሽዑ፡ ክትድውለልና ወይ ድማ መጺእካ ክትበጽሓና ትኽእል ኢኻ።

ምሳና ርክብ ግበር