ቅድሚ እታ ቀዳመይቲ ኣኼባ

ቅድሚ ፋልማይ ርክብና ብዝተኻእለካ መጠን ተቐራረብ። እዚ፡ ብዝያዳ ምትእምማን ከም ዝስምዓካ፡ እታ ቀዳመይቲ ኣኼባና ብዝያዳ ኣድማዒት ክትከውንን ንስኻ ነቲ ናይ ስራሕ መንገድኻ ብዝቐልጠፈ ክትረኽቦ ከም ትኽእልን ይገብር። ኣብዚ ከመይ ጌርካ ቅድሚ እቲ ኣኼባ ብዝበለጸ መደብ ከም ተውጽእ ምኽሪ ትረክብ።

ዝርዝር ተመክሮ (Cv)፡ ወረቐት ምስክር

ነቲ ናትካ ዝርዝር ተመክሮ ዳግም ርኣዮን ብሓድሽ ተክኣዮን። ነቶም ንተመኩሮኻ ዘረጋግጹ ወረቐት ምስክርን ካልኦት ሰነዳትን ቀርቦም። ከምኡ’ውን ምናልባት ነቲ ጕዳይ ክምልከትዎ ንዝኽእሉ ናይ ሓኪም ወረቐት ምስክር፡ ንኣብነት ስራሕ ንምድላይ ወይ ሓደ ሓደ ስራሓት ንምስራሕ ዘለካ ተኽእሎ ዝግድብ ሓደ ዓይነት ስንክልና እንተ ኣለካ ኾይኑ፡ ቀርቦም። 

ኣ-ካሳ

ክፍሊት ካብ ኣ-ካሳ፡ ስራሕ ኣልቦን ኣባና ምዝጉብን ኣብ ዘለካሉ እዋን ክወሃበካ ዝኽእል ገንዘብ እዩ። ናይ ሓደ ኣ-ካሳ ኣባል እንተ ዄንካ ኣረጋግጽ። ብዛዕባ ናትካ ኣባልነት ወይ ካልእ ነገር ሕቶታት እንተ ኣሎካ ኾይኑ ምስ ናትካ ኣ-ካሳ ተራኸብ።

ኣየኖይ ኵነት ከም ዝምልከቱን ከመይ ጌርካ ንኽፍሊት ከም ተመልክትን ኣብዚ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። ቅድሚ እቲ ኣኼባ ከተንብብ ጽቡቕ እዩ፡ ሕቶታት እንተ ኣለካ ኾይኑ ድማ - ጽሒፍካ ናብቲ ኣኼባ ሒዝካዮም ምጻእ።

ክፍሊት ካብ ኣ-ካሳ

 

ኣብ ሓደ ኣ-ካሳ ኣባል እንተ ዘይኴንካ፡ ንኣባልነት ከተመልክት ሕጂ ኣገዳሲ እንተ ኾይኑ ኣረጋግጽ። ንኣብነት ብዛዕባ ኣየናይ ኣ-ካሳ ንዓኻ ከም ዝሰማማዕ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ Hej a-kassa ከምኡ’ውን Sveriges a-kassor፡ ዝያዳ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

Sveriges a-kassor

Hej a-kassa

ኣቐዲምካ ካብ ሕጂ መደብ ምውጻእ ጀምር

እንታይ ክትሰርሕ ከም ትደሊ ሕሰብ። ብቐጥታ ኣየኖይ ዓይነት ስራሓት ክደሊ ይኽእል እየ ኢልካ ትግምት? ንትምህርትኻ ወይ ተመክሮታትካ መመላእታ ክትገብረሎም የድልየካ ድዩ? ነቲ ዘለካ ዕላማን፡ ናብ ስራሕ ንኽትበጽሕ ከመይ ክመስል ከም ዝኽእልን ሕሰበሉ። ብዛዕባ እቲ ቀጻሊ ስጕምቲ ዘለካ ሓሳባት ጽሓፎን ናብቲ ምሳና ትገብሮ ኣኼባ ተማላኣዮን። ከምኡ’ውን እቶም ንዓና ዘለዉኻ ሕቶታት ኣየኖት ምዃኖም ሕሰበሎምን ጽሓፎምን።

ነቲ ቀጻሊ ስጕምቲ ብቐጥታ ክትወስዶ ትደሊ ዲኻ? ኣብዚ ሰለስተ ምኽርትታ ኣለዉ፡

ሓደ ንዓኻ ዝሰመምዓካ፡ ርክብ ምቚጻር ሰራሕተኛታት ድለ

ኣብ ፕላትስባንከን ኣቲኻ ዝሰማምዓካ ትደልዮ ስራሕ እንተ ረኸብካ ርኣ።

ስራሕ ምድላይ ጀምር - ናትና ምኽርን ሓበሬታን ተኻፈል።

ኣብቲ ኣኼባ እንታይ የጋጥም?

ኣብታ ምሳና ትገብራ ናይ መጀመርታ ኣኼባ ንስኻን ሓደ መራኸቢ ስራሕን ካብ ብዙሕ ውሑድ ነዚ ዝስዕብ ክትርእይዎ ኢኹም፡

  • ናትካ ክእለታት
  • ንስኻ ነየኖት ዓይነት ስራሕ ከም ተመልክት
  • ዕዳጋ ስራሕ ከመይ ከም ዝመስል
  • ካባና ኣየናይ ሓገዝ ክትረክብ ከም ትኽእል
  • ኣብ ሸቶኻ ንኽትበጽሕ ከመይ ክትገብር ከም ዘሎካ።

ኵሉ ሓበሬታ ረኺብካዮ ዲኻ?

ነቶም ክትምዝገብ ከለኻ ዝመዝገብካዮም ሓበሬታ ዳግማይ ክትርእዮም ጽቡቕ እዩ። ኵሉ ኣእቲኻዮ ዲኻ ወይስ ምናልባት ገለ ከተልዕሎ ትደሊ ትምህርቲ፡ ሓደ ናይ ቅድሚ ሕጂ ስራሕ ወይ ገለ ክእለት ረሲዕካ ኣለኻ? ምእንቲ እቲ ናትና ኣኼባ ብዝያዳ ኣድማዒ ክኸውንን ንሕና ብዝቐልጠፈ ልክዕ ሓገዝ ክንህበካ ክንክእልን፡ ቅድሚ እቲ ምሳና ትገብሮ ኣኼባ ነቲ ናትካ ሓበሬታ ኣማልኣዮ፡

ንብቕዓትካ ምሉእ ግበሮ

ኣብ ናተይ ገጻት (ሚና ሲዱር) ሓደ ውልቃዊ መለለዪ (profil) ኣዳሉ

ወሃብቲ ስራሕ ክረኽቡኻ ከተፍቅድ ትደሊ ዲኻ? ኣብ ናተይ ገጻት ውልቃዊ መለለዪ ኣዳሉ፡ ነቶም 5000 ዝኾኑ ኣብ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ኣባና ተዋዳደርቲ ዝደልዩ ወሃብቲ ስራሕ ከም ትርኣን ምስቶም ልክዕ ናትካ ብቕዓት ዝደልዩ ወሃብቲ ስራሕ ከም ትጋጠምን ግበር።

ናተይ ውልቃውያን መለለይታት