ቅጥዕታትን ወረቓቕቲ ምስክርን

ልሙዳት ቅጥዕታትን ወረቓቕቲ ምስክርን ንሸቕለ-ኣልቦኛታት።

ኣብ ሓድሽ ምልክታ (nyanmälan)፡ ኣብ ምቕያር ምልክታን (ändringsanmälan) ኣብ ዓመታዊ ምልክታን (årsanmälan)

ናብ ኣ-ካሳ ዚኣቱ ምልክታ ሸቕለ-ኣልቦነት

ሸቕለ-ኣልቦኛ ቅድሚ ምዃንካ ተቘጺርካ ትሰርሕ ኔርካ’ዶ፧ እሞ እቲ ቈጺሩ ዘስርሓካ ዝነበረ ወሃብ-ስራሕ ቅጥዒ ምስክር ወረቐት ወሃብ-ስራሕ መሊኡ ናብ ናትካ ኣ-ካሳ ይሰዶ።

ምስክር ወረቐት ወሃብ-ስራሕ

ሸቕለ-ኣልቦኛ ቅድሚ ምዃንካ ብዓል ትካልዶ ኔርካ፧ እሞ ቅጥዒ ምስክር ወረቐት ወነንቲ ትካል መሊእካ ናብ ናትካ ኣ-ካሳ ትሰዶ።

ምስክር ወረቐት ስራሕ ወነንቲ ትካል

ሓደ ኵነት ስራሕ ኣማሊእካ ማዕረ-ማዕርኡ ደገፍ ንጥፈት ወሲድካ ኔርካዶ፧ እሞ ነዛ እትስዕብ ቅጥዒ ተጠቒምካ ናብ ናትካ ኣ-ካሳ ትሰዶ።

ኣብ ኣካሳ ንምርግጋጽ ኵነታት ስራሕ ዚግበር ጠለብ

እቶም ሸቕለ-ኣልቦኛታት ዝኾንኩም፡ ኣብ ካልእ ሃገር ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ቍጠባዊ ከባቢ (EES) ወይ ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ስራሕ ንምድላይ፡ እቲ እትወስድዎ ደሞዝ ሸቕለ-ኣልቦነት ምሳኹም ክትማልእዎ ትኽእሉ ኢኻትኩም። ካብ IAF ’Intyg U2’ ዚበሃል የድልየካ፡-

ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ስራሕ ንምድላይ ዘድሊ ምስክር ወረቐት

ኣብ ዕድላት ደገፍ ወይ ፕሮግራም ኣብ እትሳተፈሉ እዋን ዚግበር ጠለብ ደሞዝ

ኣብ ሓደ ካብ እንህቦም ዕድላት ደገፍ ወይ ፕሮግራም ኣብ እትሳተፈሉ እዋን፡ ደገፍ ንጥፈት፡ ደሞዝ ምዕባለ ወይ ንሞዝ መትከል-እግሪ ክትረክብ ትኽእል። ወርሒ-ወርሒ ኢኻ ጠለብ ደሞዝ ናብ ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ እተቕርብ፡-

ዚምልኡ ቅጥዕታት ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ

ብሓደ ውሳነ ዕግበት እንተ ዘይብልካ

ብሓደ ዝወሰንናዮ ውሳነ እንተ ዘይዓጊብካ፡ ከም ብሓድሽ ክንምርምሮ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ከምዚ ዚስዕብ ትገብር

ንደገፍ ንጥፈት፡ ንደሞዝ ምዕባለ ወይ ንደሞዝ መትከል-እግሪ ዚምልከት መጠንቀቕታ ወይ ውሳነ ንኩይ ደሞዝ ተቐቢልካ ትፈልጥ’ዶ፧ ቅድሚ ናይ መወዳእታ ውሳነ ምሕላፍና፡ ርእይቶኻ ከተቕርብ ዕድል ኣሎ።

ቅድሚ ውሳነ መጠንቀቕታ ወይ እገዳ ዚግበር መልሲ ዝርርብ