መጠንቀቕታ ወይ ዝተኸስረ ክፍሊት ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት

ንኣብነት ነጢፍካ ስራሕ እንተ ዘይደሊኻ ወይ ጸብጻብ ናይ ንጥፈታትካ ምእታው ገዲፍካዮ፡ ሓደ መጠንቀቕታ ትወሃብ። ተደጋጋሚ ግዜ እንተ ኣጋጢሙ፡ ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ዝኽፈለካ ክፍሊት ክተጥፍኦ ትኽእል ኢኻ።

መጠንቀቕታ ወይ ዝጐደለ ክፍሊት እንተ ረኺብካ፡ እንታይ ክትገብር ኢኻ?

መጀመርታ ካባና ሓደ ኣፍላዊ ውሳኔ ይወሃበካ። ቅድሚ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ምውሳንና ርእይቶ ክትህብ ዕድል ኣለካ። ነዚ ኣብቲ ምስ ኣፍላዊ ውሳኔ ተተሓሒዚ ዝመጸካ "መልሲ ንዝርርብ" ዝብል ቅጥዒ ትገብሮ። ነቲ ቅጥዒ መሊእካ ናብቲ ኣብቲ ቅጥዒ ዘሎ ኣድራሻ ስደዶ።

ቅጥዒ፡ መልሲ ንዝርርብ Blankett: Svar på kommunicering

በቲ ናይ መወዳእታ ውሳኔ እንተ ዘይዓጊብካ ከም ብሓድሽ ክንምርምሮ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እምበኣር ነቲ “ጠለብ ዳግመ-ግምት” ዝብል ቅጥዒ መሊእካ ናባና ስደዶ።

ቅጥዒ፡ ሕቶ ንዳግመ መርመራ Blankett: Begäran om omprövning

ስራሕ ምድላይካ ሸለል እንተ ኢልካዮ

ነቲ ዝተሰማማዕናሉ እንተ ዘይገርካዮ ንስራሕ ምድላይካ ሸለለ ኢልካዮ ኣለኻ።

እዚ ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ናብ መጠንቀቕታ ወይ ዝጐደለ ክፍሊት ከምርሕ ይኽእል እዩ

እንተ፡

 • ምሳና ብሓባር ሓደ ውጥን ኣብ ምውጻእ ዘይተሳቲፍካ
 • ናትካ ናይ ንጥፈታት ጸብጻብ ናባና ኣብ ግዚኡ ዘይኣእቲኻዮ
 • ነቲ ስምምዕ ናይ ናባና ምብጻሕ ወይ ምሳና ምርኻብ ዘይስዒብካዮ
 • ኣብ ጻዕሪ ወይ ንጥፈት ዘይተሳቲፍካ
 • ነቶም ዝዓደልናካ ስራሕ ወይ ትምህርትታት ዘይኣመልኪትካሎም
 • ነጢፍካ ስራሕ ደሊኻ።

ስራሕ ምድላይካ ሸለል እንተ ኢልካዮ እዚ የጋጥም

 • ቀዳማይ ግዜ፦ መጠንቀቕታ ይወሃበካ።
 • ካልኣይ ግዜ፦ 1 መዓልቲ ብዘይ ክፍሊት
 • ሳልሳይ ግዜ፦ 5 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ራብዓይ ግዜ፦ 10 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ሓምሻይን ነፍስ ወከፍ ድሕሪኡ ዝስዕብ ግዜን 45 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት መሰረት ክፍሊትካ ደሞዝ ስራሕ-ኣልቦነት እንተ ኾይኑ፡ ድሕሪ’ተን 45 መዓልታት ናብ 223 ክሮኖር ንመዓልቲ ይንኪ።

ናትካ ስራሕ ኣልቦነት እንተ ኣናዊሕካዮ

ንሓደ ስራሕ፡ ልምምድ ወይ ካልእ መደብ ወይ ጻዕሪ ምቕባል እንተ ኣቢኻ፡ ግዜ ናይቲ ስራሕ ኣልቦነትካ ተናውሖ ኣለኻ።

እዚ ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ናብ መጠንቀቕታ ወይ ዝጐደለ ክፍሊት ከምርሕ ይኽእል እዩ

እንተ፡

 • ንሓደ ዕድላ ንዝተዋህበካ ብቑዕ ስራሕ ምእባይ
 • ትምህርቲ ሓቲትካ ቦታ ረኺብካ ክነስኻ ከምኡ’ውን ዝተሓበረካ ትምህርቲ ምእባይ
 • ብፍላጥ ንሓደ ምቝጻር ስራሕ ከይትግበር እንተ ዓንቂፍካዮ
 • ንጻዕሪ ወይ ንጥፈት ምእባይ።

ናትካ ስራሕ ኣልቦነት እንተ ኣናዊሕካዮ እዚ የጋጥም

 • ቀዳማይ ግዜ፦ 5 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ካልኣይ ግዜ፦ 10 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ሳልሳይ ግዜ፦ 45 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ራብዓይን ነፍስ ወከፍ ድሕሪኡ ዝስዕብ ግዜን 45 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት መሰረት ደሞዝካ ደሞዝ ሸቕለ-ኣልቦነት እንተ ኾይኑ፡ ድሕሪ’ተን 45 መዓልታት ናብ 223 ክሮኖር ንመዓልቲ ይንኪ።

ምኽንያት ናይ ስራሕ ኣልቦነትካ እንተ ኴንካ

ካብ ሓደ ስራሕ ባዕልኻ እንተ ወጺእካ፡ ባዕልኻ ምኽንያት ናይ ስራሕ ኣልቦነትካ ትኸወን ኣለኻ።

እዚ ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ናብ መጠንቀቕታ ወይ ዝጐደለ ክፍሊት ከምርሕ ይኽእል እዩ

እንተ፡

 • ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ካብ ስራሕካ ወጺእካ
 • ካብ ስራሕ ዘውጽእ ጠባይ ምርኣይ

ምኽንያት ናይ ስራሕ ኣልቦነትካ እንተ ኴንካ እዚ የጋጥም

 • ቀዳማይን ካልኣይን ግዜ፡ 45 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ሳልሳይን ነፍስ ወከፍ ብድሕሪኡ ዝስዕብ ግዜን 45 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት መሰረት ደሞዝካ ደሞዝ ሸቕለ-ኣልቦነት እንተ ኾይኑ፡ ድሕሪ’ተን 45 መዓልታት ናብ 223 ክሮኖር ንመዓልቲ ይንኪ።

ብፍላጥ ግጉይ ሓበሬታ እንተ ሂብካ

ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ንነዊሕ ግዜ ነቲ ክፍሊትካ ንኸይክፈለካ ክውስን ይኽእል እዩ። እዚ ንቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ብፍላጥ ወይ ከቢድ ሸለልትነት ሓሶት ወይ ኣጋጋዪ ሓበሬታ እንተ ሂብካን ከምዚ ጌርካ ካብቲ መሰል ዘሎካ ንላዕሊ ክፍሊት ተዋሂቡካን ይምልከት።