ኣብ ሓደ ፕሮግራም ኣብ እትሳተፈሉ ግዜ

ክትሓምም ከለኻ ብኵራት ምሕባር

እንተ ሓሚምካ፡ ከምዚ ጌርካ ብኵራት ሓብር።

ቈልዓ ንምእላይ (VAB) ብኵራት ምሕባር

ንዝሓመመ ቈልዓ ትኣሊ እንተ ኣለኻ ዄንካ፡ VAB፡ ከምዚ ጌርካ ብኵራት ትሕብር።

ደገፍ ንጥፈትን ደሞዝ ምዕባለን

ኣብ መደብ ክትሳተፍ ከለኻ ካብ ቤ/ጽ ካሳ ውሕስነት ዚርከብ ደሞዝ፡ ከምዚ ጌርካ ትሓትት።

መደብ መትከል-እግሪ

ሽወደንኛ ንኽትምሃር ዚግበሩ ንጥፈታትን ዚውሰድ ትምህርትን፡ ስራሕ ምርካብ።

መደብ መትከል-እግሪ

ሽወደንኛ ንኽትምሃር ዚግበሩ ንጥፈታትን ዚውሰድ ትምህርትን፡ ስራሕ ምርካብ።

ውሕስነት ስራሕ ንመንእሰያት

እቶም ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድመኹም፡ ብስሉጥ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ንምርካብ ክትረኽብዎ እትኽእሉ ሓገዝ።

ደሞዝ መትከል-እግሪ

ኣብ መደብ መትከል-እግሪ ክትሳተፍ ከለኻ፡ ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ዚርከብ ደሞዝ፡ ከምዚ ጌርካ ትሓትት።

ኣብ መደብ መትከል-እግሪ ዘለኹም

ቅድሚ 1 ጥሪ 2018 ተመዝጊብካ፡ ብኵራትን ምምልካትን ወርሓዊ ጸብጻብ ምሃብን።

መንበሪ ፍቓድ ምስ ረኸብካ

ኣብ መደብ መትከል-እግሪ ንምስታፍ ከምዚ ትገብር።

መጠንቀቕታ ወይ ዝተኸስረ ክፍሊት

ንቅድመ-ኵነታት፡ ንመጠንቀቕታ፡ ካብ ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ ንዝተኸስረ ክፍሊት ዚምልከት።