ምቕራብ ጸብጻብ ንጥፈታት

ነፍሲ ወከፍ ወርሒ፡ ጸብጻብ ንጥፈት ከተረክቡ ኢኹም ኣብ ጉዕዞ ስራሕ ወይ ትምህርቲ፡ ከምኡ’ውን ካብ ማዕከን ሽቕለት ኣልቦነት፡ ወይ ማዕከን ውሕስነት ንዝወሃበኩም መትከሊ እግሪ ምእንቲ ክትረኽቡ፡ ግቡእ ሓገዝ ክትረኽቡ ኣገዳሲ እዩ።ጸብጻብ ንጥፈታትኩም እንተቐልጠፈ ዕለት 1 እንተደንጐየ ድማ ዕለት 14 ናይ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ከተረክብዎ ኣለኩም።

ጸብጻባትኩም ንምቕራብ እትኽተልዎ መስርሕ ነዚ ይመስል

እቲ ጸብጻብ ዘቕርብ መን’ዩ?

ንስኹም እቶም ሽቕለተ-ኣልቦ ዝኾንኩምን፡ ኣባና ኸኣ ዝተመዝገብኩምን፡ ዝገበርኩሞም ንጥፈታትን፡ ኣየኖት ስራሕ ከምዝሓተትኩምን ጸብጻብ ከተቕርቡ ኢኹም። ስልጠና ስራሕ ወይ ልምምድ ስራሕ ፕራክቲክ ትገብሩ እንተለኹም’ውን ጸብጻብ ከተቕርቡ ምዃንኩም ሕሰቡ።

ጸብጻብ ከተቕርቡሉ ዘለኩም፡ እዚ እዩ

ኣየናይ ስራሕ ከምዝሓተትኩምን፡ ስራሕ ንምርካብ ዝዓመምኩሞም ካልኦት ንጥፈታትን ኣየኖት ምዃኖምን ጸብጻብ ተቕርቡ። ኣብ መደብኩም ዝኣተወ ንጥፈታትን ካልእ ምስኡ ዝኸይድ ንጥፈታትን ከተጠቓልሉ ኣለኩም። ጸብጻብ ንጥፈታት ክሕዞም ዝኽእል ዘብርሁ ገለ ኣብነታት ኣብዚ እነው፡

  • ስራሕ ወይ ዝሓተትኩሞ ትምህርቲ
  • ናይ ስራሕ ቃለ-መጠይቓትን ዝነበረኩም ቈጸራን መደብ ምቑጻር ስራሕን
  • ዝሓተትኩሞ ወይ ዝጸናሕኩሞ ልምምድ ስራሕ
  • ትምህርቲ ዕዳጋ-ስራሕ
  • ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛ (sfi)

ጸብጻብ ንምቕራብ፡ ከምዚ ትገብሩ

ጸብጻብ ንጥፈታትኩም ንምርካብ፡ እቲ ዝቐለለ ኣገባብ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወይ ሚና ሲዱር ኣብ ዝበሃል ኣፕ እዩ። ነዚ ንምግባር፡ ብ ኤለክትሮኒካዊ መንነት፡ e-legitimation (ንኣብነት ናይ ሞባይል ባንካዊ መንነት)። ምስ ኣተኹም ክትገብርዎ እትኽእሉ፡

  • ንጥፈታት ከይረሳዕኩሞም ከለኹም፡ ገለ ንጥፈት ብኣጋኡ ንምእታዉ
  • ንጥፈታትኩም ንምስዳድ
  • ኣቐዲምኩም ዘረከብኩሞም ጸብጻባት ንምርኣይ

ኮምፕዩተር ወይ ኤለክትሮኒካዊ መንነት እንተዘይብልኩም

ናይ ባዕልኹም ኮምፕዩተር ወይ ስማርት ተለፎን እንተዘይብልኩም፡ ኣባና መጺእኩም፡ ሓንቲ ካብዘን ኮምፕዩተራትና ክትጥቀሙ ትኽእሉ።ኤለክትሮኒካዊ መንነት እንተዘይብልኩም፡ ጸብጻብኩም ኣብ ሓደ ናይ ወረቐት ቅጥዒ ኢኹም ትመልእዎ። ቅጥዒ ካብ ገለ ቤትጽሕፈትና ክትወስድዎ ትኽእሉ።

ብምድዋል ወይ ብመገዲ ኢ-መይል ጌርኩም ጸብጻብ ንጥፈታት ከተቕርቡ ከምዘይትኽእሉ ሕሰቡ።

ኤለክትሮኒካዊ መንነት፡ ብኸምዚ ዝስዕብ ትኸፍቱ።

እቲ ጸብጻብ መዓስ ኢኹም ክትሰድዎ?

ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ዝተወድአት ወርሒ፡ እቲ ጸብጻባት ንጥፈት ትሰዱልና። ጸብጻብ ንጥፈታትኩም እንተቐልጠፈ ዕለት 1 እንተደንጐየ ድማ ዕለት 14 ናይ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ከተረክብዎ ኣለኩም።

መረዳእታ፡ ናይ ወርሒ ጥሪ ጸብጻብኩም፡ ኣብ ሞንጎ ዕለት 1 ዕለት 14 ለካቲት ክትሰድዎ ኢኹም።

ጸብጻብኩም ምስ ረአናዮ፡ ኣብ ሚና ሲዱር ክትርእይዎ ትኽእሉ።