ብቕዓታት ሞያኹም ገምግሙ

ብቕዓታት ሞያኹም ንምልላይ ዝሕግዝ፡ ናይ ባዕልኹም ሓደ ቅልጡፍ ገምጋም ግበሩ። ከምዚ ምግባርኩም ድማ፡ ኣብቲ ምስ መራኸቢ ስራሕ ወይ ምስ ኣማኸርቲ ሞያን ትምህርትን እትገብርዎ ዝርርብ፡ ጽቡቕ መዘራረቢ ባይታ ኰይኑ ክሕግዘኩም እዩ።

ጨናፍር ክእለታትኩም ኣለልዩ

ኣብቲ ሞያኹም ክሳዕ ክንደይ ትኽእሉ፡ እትሰርሕዎም ዝነበርኩም ስርሓት ከ እንታይ እዮም፧ ነቲ ምስ ምያኹም ዝተኣሳሰር ጽሑፍ ሓቲምኩም ኣውጽእዎ እሞ፡ ነቶም ኣብኡ ቀሪቦም ዘለው ሓሳባት ብምንባብ ድማ ነቲ ምስ ናትኩም ዝሰማማዕ ዝዀነ ኣኽብቡሉ። ብሓገዝ እቲ እትህብዎ መልሲ ተደጊፍኩም ከኣ እቲ ተሞኩሮኹም ኣብ ዕዳጋታት ስራሕ ሽወደን ከመይ ከም እትጥቀሙሉ ገለ ስእሊ ክህበኩም እዩ።

ርእሰ-ግምገማ ኣብ ዝተፈላለዩ ጨናፍር

ኣመሓዳሪ - Administratör

ህንጸታትን ጽገናታትን ናይ ቅርዓታዊ ከባቢታት - Anläggning och skötsel av utemiljö

ሰራሕተኛ ትሕተ ቕርጺ - Anläggningsarbete

ህንጻን ጽገናን - Bygg och anläggning

CNC ከምኡ’ውን ጋራጅ - CNC och verkstad

ዝርጋሐ ኤለክትሪክ - Distributionselektriker

ጨንፈር ህንጻ - Fastighetsbranschen

መሸጣን ኣብ ዱኳን ዝሸይጥን - Försäljning och butikssäljare

ስነ-ጽባቐ ጸጒሪ - Frisör

ሆቴል - Hotell

ከሻኒ፡ ኮኮ - Kock

ኮንፈረንስ ሆቴል (ንኣብነት ሓላዊ/ሓላዊት ኮንፈረንስ ከምኡ’ውን ተቐባሊ ጋሻ) - Konferenshotell (till exempel konferensvärd/värdinna och receptionist)

ጽሬት ኣከባቢ - Lokalvård

መምህር - Lärare

ዘዋሪ ማሽን ከምኡ’ውን ክሬን - Maskin- och kranförare

ጨንፈር ሞቶር - Motorbranschen

ምግጥጣም ካይላ - Plattsättare

ቤትመግቢ (ንኣብነት ክሽነ ኣብ ሆስፒታል፡ ቤትመግብርን ቤተ ሕብስትን) - Restaurang (till exempel kök på sjukhus, restaurang och bageri)

ተዓጣቒ/ኣገልጋሊ - Servering

ኢንዱስትሪ ኣግራብ - Skogsbranschen

ጠባሒ ከምኡ’ውን ጐዛዪ - Slaktare och styckare

ብየዳ - Svetsare

ሰራሕተኛ ኢንዱስትሪ ዕንጸይቲ - Träindustriarbetare

VVS ኢንዱስትሪ ምግጥጣም - VVS Industrimontör

VVS ፈላላዪ - VVS Isolerare

VVS መገጣጠሚ - VVS Montör

ሓለዋ ጥዕናን ክንክንን - Vård och omsorg

ኣውቲስታ፡ ኣውቶቡሳትን ናይ ጽዕነት መካይንን - Yrkesförare Buss och lastbil