Utbildningskontrakt

ሓደ ስምምዕ ብዛዕባ ንስኻ ኣብ ኮምቩክስ ወይ ኣብ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ናይ ካልኣይ ደርጃ ትምህርቲ ክትመሃር ምዃንካ፡ ምሳኻን ምሳናን ከምኡ’ውን እታ ትነብረላ ኮሙንን ዝግበር ስምምዕ እዩ።

እንታይ

ብ utbildningskontrakt ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ብቕዓት ካብ ኮምቩክስ ወይ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እዚ ኣብ ዝቕጽል ነዊሕ ግዜ ናይ ስራሕ ምርካብ ዕድላትካ የዛይዶ እዩ ። እቲ ናይ ትምህርቲ ውዕል፡ ምሳኻን ምሳናን ከምኡ’ውን ምስታ ትነብረላ ኮሙንን ዝግበር ስምምዕ እዩ። ነቲ ትምህርትኻ ምስ ስራሕ፡ ወይ ምስ ልምምድ ወይ ድማ ምስ ናይ ከፊል እዋን ትሳተፎም ፕሮግራማት ክትጽምብሮ ትኽእል ኢኻ።

ዕድሜኻ ክሳብ 25 ዓመት ዝኣክል፡ ወይ ድማ ክሳብ ናይ ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲኻ ትፍጽም፡ ናይ ትምህርቲ ውዕል ክህልወካ ይኽእል እዩ።

ንመን

ሓደ ናይ ትምህርቲ ውዕል ንዓኻ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ብቕዓት ክትረክብ ዝደልዩየካ እዩ። ኣባና ከም ደላይ ስራሕ ዝተመዝገብካ ክትከውን የድልየክ። ከምኡ’ውን ነዞም ዝስዕቡ ከተማልእ የድልየካ፦

  • ዕድሜኻ 20 – 24 ዓመት
  • ብጭራሽ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዘይብልካ
  • ኣብ etableringsprogrammet ዘይትሳተፍ
  • ኣብ ሓንቲ ምስ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕን እታ ኮሙንን ናይ ምትሕብባር ስምምዕ ዘለዋ ኮሙን ትቕመጥ እንተ ዄንካ።

ብኸምዚ ይሰርሕ።

ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ ውዕላት ብዝያዳ ክትፈልጥ እንተ ደሊኻ፡ ምሳና ወይ ኣብታ ትነብረላ ኮሙን ምስ ዘሎ ናይ ትምህርትን ሞያን ሓባሪ ርክብ ግበር። ንሕና ብድሕርዚ ሓደ ናይ ትምህርቲ ውዕል ንዓኻ ነቲ ናይ ስራሕ ምርካብ ዕድላትካ ከዕቢ ዝኽእል ጽቡቕ መገዲ ምዃኑን ዘይምዃኑን ንምርግጋጽ ግምገማ ንገብር።

ቍጠባዊ ሓገዝ

ብፍርቂ ግዜ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ትምሃር እንተ ዄንካ ካብ Centrala Studiestödsnämnden (CSN)ንደገፍ ትምህርቲ (ሓገዝን ልቓሕን) ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ትምህርትኻ ምስ ስራሕካ እንተ ጸምቢርካዮ፡ ብርግጽ ነቲ ዝሰራሕካሉ ሰዓታት ደሞዝ ትረኽበሉ ኢኻ። ልምምድ እንተ ኣሎካ ኾይኑ ወይ ኣብ ካልእ ፕሮግራም ትሳተፍ ኣሎኻ ኴንካ ካብ aktivitetsstöd ንዝኽፈል ናይ utvecklingsersättning ወይ Försäkringskassan መሰል ኣሎካ።

መድሕን

ሓደ ናይ ትምህርቲ ውዕል ኣብ ዝሃለወካ እዋን ኣብ መድሕን እቱው ኢኻ። እዚ መድሕን ምስ እቲ ትገብሮ ንኣብነት ትምህርትታትካ፡ ስራሕካ ወይ ድማ ምስ እቲ ትሳተፎ ፕሮግራም ዝተኣሳሰረ ኣዩ።

ከምዚ ጌርካ ቀጻሊ ስጕምቲ ትወስድ

ምሳና ርክብ ግበር

እቲ ደገፍ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድልካ ስለምንታይ ከዕብዮ ከም ዝኽእል ምክንያት ንምሃብ ተቐራረብ።

እቲ ውሳነ

ብሓባር ኴንና ብዅነታትካ ንምርምሮ። ሓደ መራኸቢ ስራሕ እቲ ደገፍ ስራሕ ንምርካብ ዘሎካ ዕድል ንኽዓቢ ጽቡቕ ኣገባብ እንተ ኾይኑ ይግምግሞ።

ውሳነ

ኣየናይ ደገፍ ከም ነወፍየልካ እቲ ናትካ ኵነታት ከመይ ከም ዝመስል እዩ ዝውስኖ። ሓደ ደገፍ ንምርካብ መን መሰል ከም ዘለዎ ኣብ መጠረሽታ ብመንግስቲ እዩ ዝውሰን።

ተወሰኽቲ ደገፋት ርኸብ