Studiestöd för utbildning på grundskole- och gymnasienivå

መብዛሕቶም ስራሕ መሰረታዊ ትምርህቲ ክህልወካ ይጠልቡ።ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድልካ ክብ ከተብል ሞያዊ ትምህርቲ ወይ ካልኣይ ደረጃ ትምርህቲ ክትወስድ ትኽእል።ብኣናን ብካልኦት መንግስታውያን ትካላትን ንኽትመሃር ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ክፍሊት-ትምህርቲ እንዳወሰድካ ተምሃር

ክፍሊት-ትምህርቲ፡ሓገዝን ልቓሕን ዝሓዘለ ንኽትመሃር ብሲ.ኤስ.ኤን(CSN) ዝወሃብ ገንዘብ እዩ።እቲ ትምህርቲ ኣብ ቤ/ት ኣባጽሕ፡ኣብ ቤ/ት ሓፋሽ(ፎልክ ሀግስኮላ)፡ኣብ ሞያዊ ቤ/ት፡ኣብ ኮለጅ፡ዩኒቨርሲትን ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝርከባ ገሊአን ኣብያተ-ትምርህትን ክኸውን ይኽእል’ዩ።ኣብ ገሊኡ ኲነታት፡ኣብ ካልኣይ ደረጃ ንኽትመሃር ብሲ.ኤስ.ኤን(CSN) ዝወሃብ ሓገዝ ክብ ክብል ይኽእል’ዩ።እቲ ሓገዝ ክብ ምስ ዝብል ብዙሕ ምልቃሕ ኣየድልን።ብዝያዳ ከመይ ምዃኑ ንምፍላጥ፡ኣብ መካነ-መርበር ሲ.ኤስ.ኤን(CSN) ኣቲኻ ረአ።

ብሲ.ኤስ.ኤን (CSN) - ክፍሊት-ትምህርቲ

ብሲ.ኤስ.ኤን (CSN) - ንገሊኦም ምህሮታት ዝወሃብ ክብ ዝበለ ሓገዝ

ደገፍ ምጅማር-ትምህርቲ(ስቱዲዮ ስታርት ስተድ) እንዳወሰድካ ተመሃር

ደገፍ ምጅማር-ትምህርቲ ንገለ ስራሕ-ኣልቦ ዝኾኑ ናይ ስራሕ ዕድሎም ክብ ንምባል ንኽመሃሩ ዝወሃብ ሓገዝ እዩ።ደገፍ ምጅማር-ትምህርቲ ሓገዝ ጥራሕ ስለዝኾነ፡ለቓሕ ምውሳድ ኣየድልን።እቲ ምህሮ ኣብ ቤ/ት ኣባጽሕ(ኮንቩክስ)፡ኣብ ቤ/ት ካልኣይ-ደረጃ ወይ ኣብ መሰረታዊ ደረጃ ቤ/ት(ካብ 1-9 ክፍሊ) ወይ ድማ እቲ ምህሮ ሓፈሻዊ ትምርህቲ ምስ ዝኸውን ኣብ ቤ/ት ሓፋሽ(ፎልክ ሀግስኮላ) ክኸውን ይኽእል እዩ።ምሉእ መዓልቲ ምስ ትመሃር ን50 ሳምንቲ፡ፍርቂ መዓልቲ ምስ ትመሃር ድማ ን100 ሳምንቲ እቲ ደገፍ ምጅማር-ትምህርቲ ክወሃበካ ይኽእል።

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ደገፍ ምጅማር-ትምህርቲ

ደገፍ ምጅማር-ትምህርቲ ክወሃበካ እንተኾይኑ ነዞም ዝስዕቡ ከተማልእ ኣለካ

  • ዕድሜኻ 25-56 ዓመት
  • ትሑት ደረጃ ትምህርቲ ምስ ዝህልወካ
  • ስራሕ ንኽትረክብ፡ኣብ መሰረታዊ ወይ ካልኣይ-ደረጃ ምምሃር ኣዝዩ ኣገዳሲ ምስ ዝኸውን
  • ቅድሚ ምምልካትካ ወይ እቲ ትምህርቲ ምጅማሩ፡ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብጠቕላላ ብውሑዱ ን6 ኣዋርሕ ስራሕ ኣልቦኛ ምስ ትነብር ወይ ቤ/ጽ ዕዮ ኣብ ዘዳለዎ መደብ ምስ ትሳተፍ*
  • ኣብ’ዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ካብ ሲ.ኤስ.ኤን(CSN) ክፍሊት-ትምህርቲ ዘይወሰድካ ምስ ትኸውን።

*ኣብ ዓመተ 2020 ዋላ’ኳ ስራሕ ኣልቦ ኴንኩም ወይ ኣብ ውሽጢ ዓሰርተው ክልተ ኣዋርሕ ብድምር ትሕቲ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣብ ሓደ ፕሮግራም እንተተሳተፍኩም ደገፍ ምጅማር ትምህርቲ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ብምኽንያት እቲ ዘሎ ኩነታት Covid-19ን ዕዳጋ ስራሕን እቲ መንግስቲ ዝወሰኖ እዩ።

ቅድሚ ደገፍ ምጅማር-ትምህርቲ ምምልካትካ፡ ኣብ’ቲ ንኡስ-ዞባ(ኮሙን) ዘሎ ኣማኻሪ ትምህርትን ሞያን ክትረክብ ኢኻ።ሓቢርኩም ናይ ትምህርትኻ መደባት ትሕንጽጹን ነቶም ዝምልከቱኻ ሓገዝን ልቓሕን ድማ ትፍትሽዎም።እቲ ደገፍ ምጅማር-ትምርህቲ ከም ዝምልከተካ ምስ ተሰማማዕኩም ድማ ተመልክቱ።

ብዛዕባ’ዚ ከመይ ምዃኑ ኣብ መካነ-መርበብ ሲ.ኤስ.ኤን(CSN) ተመልከት።

ብሲ.ኤስ.ኤንን(CSN) ደገፍ ምጅማር-ትምህርትን

ብሓገዝ ቤ/ጽ ዕዮ ተመሃር

ገለ ካብ’ቶም ኣብ መዳባትና ዘለዉ ትምህርቲ ምስ ትመሃር፡ ቊጠባዊ ሓገዝ ክወሃበካ ይኽእል።እቶም ሓገዛት ብመልክዕ ንጥፈታዊ ክፍሊት፡ዕብየታዊ ክፍሊት ወይ ክፍሊት መትከሊ-እግሪ ክወሃበካ ይኽእል።ንኣብነት ኣብ መደብ መትከሊ-እግሪ ከለኻ ክትመሃር ትኽእል ወይ ኣብ መደብ ውሕስነት ስራሕን ዕብየት እንዳኸድካ ንኽትመሃር ቊጠባዊ ደገፍ ክወሃበካ ይኽእል።ኣብ ገለ መደብ ምስ ትህሉን ዝያዳ ንምፍላጥ ምስ ትደልን ተደሃየና።

መዳለውቲ ትምህርትታት

ትምህርቲ ክትጅምር ኣብ ትቀራረበሉ እዋን፡ዝተፈላለዩ ዓይነታት ምድላዋት ክህልዉ ይኽእሉ።ምናልባት ነቲ ዝጥለብ ከተማልኦ ኣይትኽእልን ወይ እንታይ ዓይነት ትምርህቲ ከም ትመርጽ ኣይትፈልጥን።ወይ’ውን ክትማሃር ዓቕሚ ዘለካን ዘይብልካ ርግጸኛ ኣይትኸውንን። ቤ/ጽ ዕዮ፡ኣብ ከም’ዚ ኲነታት ክሕግዙኻ ዝኽእሉ፡ብዙሓት መዳለውቲ ትምህርትታት ኣለዎ።ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ትደሊ ተደሃየና።

ተወካኺ ሓበሬታ ብዛዕባ መዳለውቲ ትምህርትታት

ትምህርቲ ቀቅድሚ ምጅማርካ ከዳልዉኻ ዝኽእሉ ቤ/ጽ ዕዮ ዝወሃቡ መዳለውቲ ትምርህትታት ብዙሓት ኣለዉ።ገለ ኣብነታት ካብ’ኣቶም፡

ተወሰኽቲ ደገፋት ርኸብ