Snabbspår

ንዓኻ ኣብ ሽወደን ሓድሽ ዝኾንካን፡ ሕጽረት ሓይሊ ሰብ ኣጋጢምዎ ኣብ ዘሎ ሞያ ናይ ስራሕ ተመኲሮ ወይ ትምህርቲ ዝቐሰምካ፡ ብቕልጡፍ ናብ ዕዳጋ-ስራሕ ዘእቱ ቁልጡፍ መንገዲ።

እንታይ

ሓድሽ ናብ ሽወደን ዝመጻእካ ምስ እትኸውን፡ እሞ ኸኣ ብዙሕ ሓይሊ-ሰብ ኣብ ዝድለየሉ ዘሎ ሞያ (ሕጽረት-ሓይሊ ሰብ ኣጋጢምዎ ዘሎ ሞያ) ተመኲሮ ወይ ትምህርቲ ዝቐሰምካ ምስ እትኸውን፡ ብቕልጡፍ ኣብ ስራሕ-ዓለም እትጽንበረሉ ዕድል ክህልወካ ይኽእል እዩ። ብቕዓታዊ-ገምጋም፡ ግብራዊ ልምምድ ስራሕ፡ ልምምድ ቋንቋ ከምኡ’ውን ብፍሉይ ዝተዳለወ ተወሳኺ ትምህርቲ ከም ዝወሃበካ ብምግባር፡ ብቕልጡፍ ስራሕ ረኺብካ፡ ሕሉፍ ተመኲሮኻን ሞያዊ ትምህርትኻን ኣብ ጥቕሚ ዝውዕለሉ ዕድል ትረክብ።

Snabbspår ፡ ኣስታት 40 ዝኾኑ ሕጽረት-ሓይሊ ሰብ ዘንጸላልዎም ዘሎ ሞያታት ዝሓቖፈ እዩ። ንኣብነት ከም

 • ናይ ምትካልን ኣገልግሎትን ተክኒከኛ
 • ቀንዲ ከሻኒ
 • ናይ ጽዕነት ማኪና መራሒ (ዘዋራይ)
 • ሓኪም፡ ኣላዪት-ሕሙማት፡ ሓኪም-ስኒ፡ ቀማሚ መድሃኒት፡ ፋርማቺስታ
 • መምህር፡ መምህር መዋእለ ህጻናት
 • ለማጻይ/ቀባኣይ
 • ሓራዲ-ስጋ፡ ጠባሒ፡ ሰንካቲ
 • ተክኒከኛ ህንጻ፡ ዓቃብ ህንጻ፡ናይ ሓደ ውሱን ኣከባቢ ገዛውቲ ናይ ምክንኻንን ምዕቃብን ሓላፍነት ዘሎዎ ሰብ
 • መሃንድስ ህንጻ፡ ኣርክተክት
 • ናይ ምክፍፋል ኤለክትሪከኛ፡ መሃንድስ
 • ምሁራት ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠት፡ ስነ-ቚጠበኛታትን፡ ምሁራት ሕግን ዝሓወሰ
 • ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ገምገምቲ-ሓገዝ፡ ኣማኸርቲ
 • ተኸናኸንቲ-እንስሳታት
 • ቶርንዮን ኦፕተሬተራት ማሺናትን፡ ኣገጣጠምቲ ብልሓታት፡ ለጠፍቲ ወረቓቕቲ መንደቕ፡ ሰራሕ-ከብሒ።

ንሕና፡ ወሃብቲ-ስራሕን ማሕበራት ሰራሕተኛታትን፡ ስናብ-ስፖር ንኣየኖት ሞያታት ክሓቁፍ ኣለዎ ከምኡ’ውን ትሕዝቶ ናይቶም ዝተፈላለዩ ሞያታት ከመይ ክመስል ኣለዎ ንዝብል ኣብ ሓባራዊ ስምምዕ ዝበጻሕና። ኣብ ክሊ ስናብ-ስፖር እንታይ ዓይነት ሞያ ትመርጽ ከምኡ’ውን ክትምልኦ ዘለካ ነገራት እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ተመርኲሱ፡ ንውሓት ትምህርቲ ክፈላለ ይኽእል።

ንመን

ስናብ-ስፖር ንዓኻ ኣብ ሽወደን ሓድሽ ንዝመጻእካ እሞ ኸኣ ኣብ ሓደ ሕጽረት ሓይሊ-ሰብ ኣጋጢምዎ ካብ ዘሎ ሞያታት ሰሪሕካ ወይ ተማሂርካ ንእትፈልጥ ዝምልከት እዩ። ኣባና ከም ደላይ-ስራሕ ዝተመዝገብካ ክትከውን የድልየካ። ከምኡ’ውን ገለ ካብ’ዞም ዝስዕቡ ከተማልእ የድልየካ፦

 • ኣብ etableringsprogrammet ትሳተፍ ዘሎኻ ወይ ኣብ ገለ እዋን ኣብዘን ዝሓለፋ12 ኣዋርሕ ኣብ etableringsprogrammet ተሳቲፍካ ዝነበርካ ኢኻ።
 • ዝቕጽል ዘሎ etableringsplan ዘሎካ ኢኻ፡ ወይ ኣብ ውሽጢ እዘን ዝሓለፋ 12 ኣዋርሕ ነቲ ናትካ etableringsplan ዝወዳእካ ኢኻ።
 • ኣብ ውሽጢ’ዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት መንበሪ-ፍቓፍ ዝወሰድካ ኢኻ።

ብኸምዚ ይሰርሕ።

 • ምሳኻ ብሓባር ንዘለካ ሕሉፍ ተመኲሮታት ስራሕ ንግምግሞ።
 • ዘለካ ምስክርነት ስራሕ ይኹን ትምህርቲ ክትርጎምን ብድሕሪኡ’ውን ናብቲ ናይ ምግምጋሙ ሓላፍነት ዝወስድ መንግስታዊ ትካል ክትልእኮ ንሕግዘካ።
 • ስናብ-ስፖር ንዓኻ ይኸውን ድዩ ኣይከውንን ገምጋም ንገብር።
 • ኣብ ክሊ ስናብ-ስፖር ምስ ኩነታትካ ዝኸይድ ሞያን ንጥፈታትን ንረኽበልካ።
 • ሞያዊ ዓቕምታትካ ብዕሊ ተቐባልነት ይረክብ፡ ነቲ ዝጎድለካ ነገራት ከኣ ትምልእ።

ቍጠባዊ ሓገዝ

ኣብ ስናብ-ስፖርት ክትሳተፍ እንከለኻ፡ aktivitetsstöd ወይ etableringsersättning ይወሃበካ። ንወጻኢታት ክልተ ክራይ-ገዛን መጎዓዝያን ዝምልከት ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰል’ውን ክህልወካ ይኽእል እዩ።

መድሕን

ኣብ ንጥፈታት ስናብ-ስፖር ክትሳተፍ እንከለኻ፡ ብውልቕን ብጉጅለን መልክዕ ዝተዋደደ መድሕን ኣለካ እዩ።

ከምዚ ጌርካ ቀጻሊ ስጕምቲ ትወስድ

ምሳና ርክብ ግበር

እቲ ደገፍ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድልካ ስለምንታይ ከዕብዮ ከም ዝኽእል ምክንያት ንምሃብ ተቐራረብ።

እቲ ውሳነ

ብሓባር ኴንና ብዅነታትካ ንምርምሮ። ሓደ መራኸቢ ስራሕ እቲ ደገፍ ስራሕ ንምርካብ ዘሎካ ዕድል ንኽዓቢ ጽቡቕ ኣገባብ እንተ ኾይኑ ይግምግሞ።

ውሳነ

ኣየናይ ደገፍ ከም ነወፍየልካ እቲ ናትካ ኵነታት ከመይ ከም ዝመስል እዩ ዝውስኖ። ሓደ ደገፍ ንምርካብ መን መሰል ከም ዘለዎ ኣብ መጠረሽታ ብመንግስቲ እዩ ዝውሰን።