Rusta och matcha

ስራሕ ንምርካብ ተወሳኺ ሓገዝ ዘድልየካ ሰብ ዲኻ? በዚ ንሕና ንህቦ፡ “ምዕጣቕን ምግጥጣምን” (Rusta och matcha) ዝተባህለ ኣገልግሎት፥ እቲ ዘድልየካ ደገፍ ክትረክብ ኢኻ። ነቲ ነዚ ሓገዝ’ዚ ኪህበካ እትደልዮ ”ወሃብ-ኣገልግሎት” (leverantör) ትካል፥ ባዕልኻ ኢኻ ትመርጽ። ሽዑ ድማ ሓደ ንዓኻ ዚኸውን “መራሒ” (handledare) ኪምደበልካ’ዩ። እቲ ዋና ዕላማ፡ ኣብ ዝቐረበ ጊዜ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ንኽትጅምር’ዩ።

Stäng

ብኸምዚ ኣገባብ ኢኻ ትመርጽ

ኣብዚ “ምዕጣቕን ምግጥጣምን” (Rusta och matcha)፥ ባዕልኻ ኢኻ “ወሃብ-ኣገልግሎት” (leverantör) ትመርጽ። እቲ ምርጫ ምስቲ ኣድላይነትካ ከም ዝሰማማዕ ደኣ ግበሮ። (Bara på svenska).

ንመን

እዚ “ምዕጣቕን ምግጥጣምን” (Rusta och matcha) ንዓኻ ክትሰርሕ እትኽእል፥ ግን ድማ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ንምርካብ ሓገዝ ዘድልየካ ሰብ ዝተዳለወ እዩ። ብሓደ ካብዞም ናትና “ወሃብቲ-ኣገልግሎት” (leverantör) ዝተመደበልካ “መራሒ” (handledare) እናተሓገዝካ፥ ናብ ዕላማኻ፡ ማለት ናብ ስራሕ ወይ ትምህርቲ፥ ብቕልጡፍ ንኽትበጽሕ ዚሕግዘካ፥ ምስቲ ግላዊ ኩነታትካ ኣብ ዝሰማማዕ ንጥፈታት ክትሳተፍ ኢኻ። ምስ “ውሃብ-ስራሕ” ምርኻብካ ወይ ውን ኣብ ስራሕ ምድላይን ኣብ ምርካብን ምድጋፍካ፥ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ ዕድላትን፥ ካልእ መሪሕነት ምሃብካ ውን ኪኸውን ይኽእል እዩ። ናብ ሽወደን ሓድሽ መጻእተኛ ምስ ትኸውን፥ እቲ ኣገልግሎት እናተዋህበካ ከሎ፥ ኣብ “ትምህርቲ ሽወደን ንወጻእተኛታት” (sfi) ውን ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ።

ኣድላዪ ኰይኑ ምስ እንረኽቦ፥ እዚ ደገፍ’ዚ፡ ከም ናይ ”ልምምድ-ስራሕ”፡ ከም ምግምጋም “ሞያዊ- ክእለትካ” ወይ “ተሞኩሮ-ስራሕካ” ኰይኑ ውን ኪወሃበካ ይኽእል’ዩ። እንተ ወሓደ ኣብ ከክልተ-ሰሙን ሓደ ጊዜ ድማ፥ ምስቲ “መራሒኻ” ናይ ምዕባለ ምክትታል ኣኼባ ክትገብሩ ኢኹም።

ቋንቋ ሽወደን ንምዝራብ ዘይትኽእል ምስ ትኸውን፥ እቲ ደገፍ ብገዛእ ቋንቋኻ ውን ኪወሃበካ ይኽእል’ዩ።

ኣብዚ ጊዜ’ዚ፡ እዚ ኣገልግሎት’ዚ፡ ኣብ 32 ኮሙናት ይወሃብ ኣሎ’ዩ። ኣብ ሓንቲ ካብዘን ኮሙናት እዚአን ዘይትነብር ምስ ትኸውን፥ ኣብ ክንድኡ እቲ ንዓኻ እዋናዊ ዚኸውን፥ እቲ “ደገፍን- ምግጥጣምን” (Stöd och matchning) ዚብል’ዩ።

ኣብ ሓንቲ ካብዘን ኮሙናት ተቐማጢ ክትከውን ይግባእ

 • Arboga
 • Bjurholm
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Götene
 • Hallstahammar
 • Högsby
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Kungsör
 • Köping
 • Lidköping
 • Lysekil
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mönsterås
 • Nordmaling
 • Olofström
 • Oskarshamn
 • Robertsfors
 • Ronneby
 • Sala
 • Sotenäs
 • Surahammar
 • Trollhättan
 • Uddevalla
 • Umeå
 • Vara
 • Vindeln
 • Vänersborg
 • Vännäs
 • Västerås

ብኸምዚ ኣገባብ’ዩ ዚሰርሕ

 • እዚ “ምዕጣቕን ምግጥጣምን” (Rusta och matcha) ንዓኻ ዝሰማማዕ ምዃኑ ገምጋም ንገብር ንሕና ባዕላትና ኢና። ኣገማግማና ከምዚ ዚስዕብ’ዩ
 • ኣብዚ ኣገልግሎት’ዚ ን6 ኣዋርሕ ክትካፈል ኢኻ። ብድሕሪኡ ድማ ከመይ ከም ዝኸደ ገምጋም ክንገብር ኢና። ኣድላይነት ምስ ዚህልዎ፥ ንኻልኣይ 6 ኣዋርሕ፡ ብጠቕላላ ን12 ኣዋርሕ ክትካፈል ትኽእል ኢኻ።
 • ኣየናይ “ወሃብ-ኣገልግሎት” ከም ትደሊ ባዕልኻ ኢኻ ትመርጽ። ኣብዚ “ኣድራሻ ኢንተርነት” (webbplatsen) ኣቲኻ፥ ኣብቲ ትነብረሉ ከባቢ ዘሎዉ “ወሃብቲ-ኣገልግሎት” ክተናዲ ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ’ቲ ንሳቶም ዚጥቀሙሉ ኣገባብ፡ ቋንቋ ወይ ናይ ሞያ-ፍልጠት ውን ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።
 • ኣብቲ ብቖጸራ ምሳና ንምርኻብ ‘ትመጸሉ ጊዜ፥ ኣየናይ “ወሃብ-ኣገልግሎት” (leverantör) ከም ዝመረጽካ ሓብረና። እቲ ናቱ “KA-numret” ዚበሃል ውን ኪህልወና የድሊ’ዩ። ንሱ ድማ፡ ኣብ ትሕቲ’ቲ ስም ናይቲ “ወሃብ-ኣገልግሎት” ክትረኽቦ ኢኻ።
 • ሓደ “መራሒ” ካብቲ ትካል “ወሃብ-ኣገልግሎት”፥ ነቲ ቀዳማይ ኣኼባ ንምግባር መልእኽቲ ክሰደልካ’ዩ። ብድሕሪኡ ድማ፡ ኣብ ዝሓጸረ ጊዜ ብኸመይ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ክትረክብ ከም ትኽእል፥ ሓቢርኩም ሓደ ናትካ “ግላዊ ናይ ምዕበለ መደብ” (utvecklingsplan) ክትሕንጽጹ ኢኹም።
 • እንተ ደኣ ሓደ “ወሃብ-ኣገልግሎት” ንምምራጽ ዘይክኢልካ ወይ ዘይደሊኻ ግን፥ ነቲ ናይ “ዘይምምራጽ-ኣማራጺ” (ickevalsalternativ) ኣገባብ ክንጥቀም ኢና። እዚ ማለት ድማ፡ እቲ ዚወሃበካ ደገፍ፡ ብሓደ ኣብቲ እትነብረሉ ኣካባቢ ዘሎ ትካል “ወሃብ-ኣገልግሎት” ኣቢሉ ከም ዚወሃብካ ኪግበር’ዩ።
 • ኣብቲ ዚወሃበካ ኣገልግሎት ዕግበት ምስ ዘይህልወካ፥ ትካል “ወሃብ-ኣገልግሎት” ክትቅይር ትኽእል ኢኻ። ክትቅይር ድሌት ምስ ዚህልወካ፡ ምሳና ርክብ ግበር።

ቁጠባዊ ደገፍ

ኣብዚ ኣገልግሎት’ዚ ኣብ ትሳተፈሉ ጊዜ፥ ብመልክዕ “ንጥፈታዊ-ደገፍ” (aktivitetsstöd) ወይ ”ናይ ምዕባለ ሓገዝ” (utvecklingsersättning) ወይ ናይ ”መትከል-እግሪ ሓገዝ” (etableringsersättning) ተባሂሉ፥ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ኪግበረልካ እዩ።

ውሕስነት

ኣብዚ “ምዕጣቕን ምግጥጣምን” (Rusta och matcha) ዚብል መደብ ክትሳተፍ ከሎኻ፥ ኣብቲ ናይ “ኣካላዊ-መጕዳእቲን - ጕጅላዊ ናይ ህይወት ውሕስነታትን” (personskade- och grupplivförsäkringar) እትዊ ኢኻ። ብናይ “ርሑቕ-መደብ” (distans) ክትሳተፍ ምስ ትደሊ ድማ፥ ውልቃዊ ናይ ባዕልኻ ናይ ሓደጋ ውሕስነት” (privat olycksfallsförsäkring) ኪህልወካ ውን ጽቡቕ’ዩ። ምኽንያቱ ድማ፡ በቲ ናይ “ርሑቕ-መደብ” ኣገባብ ኣብ ትሳተፍ ጊዜ፥ ምናልባት ካብ “መንግስታዊ-ውሕስነታት” ገንዘብ ንኪኽፈለካ ርጉጽነት ከይህልዎ ይኽእል’ዩ።

ልሙዳት ሕቶታትን መልሲታትን

እቶም ልሙዳት ብዛዕባ “ምዕጣቕን ምግጥጣምን” (Rusta och matcha) ሕቶታትን መልሲታትን ኣብዚ ረኸብ።

ሕቶታትን መልሲታትን “Frågor och svar” (ብቛንቋ ሽወደን ጥራይ)

ከምዚ ጌርካ ቀጻሊ ስጕምቲ ትወስድ

ምሳና ርክብ ግበር

እቲ ደገፍ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድልካ ስለምንታይ ከዕብዮ ከም ዝኽእል ምክንያት ንምሃብ ተቐራረብ።

እቲ ውሳነ

ብሓባር ኴንና ብዅነታትካ ንምርምሮ። ሓደ መራኸቢ ስራሕ እቲ ደገፍ ስራሕ ንምርካብ ዘሎካ ዕድል ንኽዓቢ ጽቡቕ ኣገባብ እንተ ኾይኑ ይግምግሞ።

ውሳነ

ኣየናይ ደገፍ ከም ነወፍየልካ እቲ ናትካ ኵነታት ከመይ ከም ዝመስል እዩ ዝውስኖ። ሓደ ደገፍ ንምርካብ መን መሰል ከም ዘለዎ ኣብ መጠረሽታ ብመንግስቲ እዩ ዝውሰን።