Nystartsjobb

ሓድሽ መጀመሪ ስራሕ ንዓኻ ንነዊሕ እዋን ስራሕ ኣልቦ ዝነበርካ፡ ወይ ንኣብነት ብምኽንያት ሕማም ካብ ናይ ስራሕ ዓለም ርሒቕካ ዝነበርካ፡ ከም ብሓድሽ ንኽትጅምር ዕድል ይህበካ።

እንታይ

ንስኻ ካብ ናይ ስራሕ ዓለም ንነዊሕ ግዜ ተኣሊኻ ዝነበርካ፡ ብ nystartsjobb እንደገና ንኽትምለስ ሓደ ዕድል ትረክብ። እቲ ስራሕ ዝቘጽረካ ማዕረ ማዕሪኡ ንደሞዝካ ሓደ ቍጠባዊ ሓገዝ ይረክብ እዩ። ሓድሽ መጀመሪ ስራሕ፡ ብምሉእ ግዜ ወይ ክፋል ግዜ ቀዋሚ ስራሕ ወይ ናይ ግዜ ገደብ ዘለዎ ስራሕ ሓዲኡ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ንመን

እቲ መላለዪ ስራሕ ንዓኻ ንነዊሕ ግዜ ስራሕ ኣልቦ ዝነበርኻ ወይ ናብ ሽወደን ሓድሽ መጻኢ ዝኾንካ ከምኡ’ውን ኣብ etableringsprogrammet ትሳተፍ ዘሎኻ እዩ። ኣባና ከም ደላይ ስራሕ ዝተመዝገብካ ክትከውን የድልየክ። ከምኡ’ውን ገለ ካብ’ዞም ዝስዕቡ ከተማልእ የድልየካ፦

25 ዓመት ዝመላእካን ካብዘን ዝሓለፋ 15 ኣዋርሕ እንተ ወሓደ ን12 ኣዋርሕ፣

 • ስራሕ ኣልቦ ኔርካን ከም ደላይ ስራሕ ኣባና ተመዝጊብካ ወይ ኣብ ሓደ arbetsmarknadspolitiskt program ተሳቲፍካ ኔርካ
 • fått sjukpenning ፡ rehabiliteringspenning ፡ sjukersättning ወይ aktivitetsersättning ወሲድካ ኔርካ
 • ካብ ኮሙን försörjningsstöd ወይ ቍጠባዊ ሓገዝ እንዳ ወሰድካ ማዕረ ማዕሪኡ ስራሕ ኣልቦ እንተ ኔርካ

ዕድመኻ 20 ዓመት ዝመላእካ ግን 25 ዓመት ዘይመላእካን ካብዘን ዝሓለፋ 9 ኣዋርሕ እንተ ወሓደ ን6 ኣዋርሕ

 • ስራሕ ኣልቦ ኔርካን ከም ደላይ ስራሕ ኣባና ተመዝጊብካ ወይ ኣብ ሓደ arbetsmarknadspolitiskt program ተሳቲፍካ ኔርካ
 • fått sjukpenning ፡ rehabiliteringspenning ፡ sjukersättning ወይ aktivitetsersättning ወሲድካ ኔርካ
 • ካብ ኮሙን försörjningsstöd ወይ ቍጠባዊ ሓገዝ እንዳ ወሰድካ ማዕረ ማዕሪኡ ስራሕ ኣልቦ እንተ ኔርካ

ከምኡ’ውን ዕድመኻ 20 ዓመት ዝመላእካን እዚ ዝስዕብ ተመልእን እንተ ዄንካ ንሓድሽ መጀመሪ ስራሕ ዕድል ኣሎካ፡

 • ኣብ ቀረባ እዋን ዝመጻእካን ኣብ etableringsprogrammet ትሳተፍ ኣሎኻ ወይ
 • ኣብ ቀረባ ግዜ ዝመጸን ኣብ ዝሓለፉ 36 ኣዋርሕ ከም መቕርብ ናይ ሓደ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወይ ናይ ኤውሮጳ ቑጠባዊ ሕብረት (EU/EEA) ዜጋ ናይ መንበሪ ፍቓድ ወረቐት ወይ ናይ መንበሪ ወረቐት ፍቓድ ዝረኸብካ ኢኻ።
 • ኣብ jobb- och utvecklingsgarantin ትሳታፍ ኣሎካ
 • ንሓደ ዓመት ንማእሰርቲ ተፈሪድካን ካብ ቤት ማእሰርቲ ወጻኢ ኪትቅመጥ ፍቓድ ረኺብካ ወይ ንኣመክሮ ናጻ ወጺእካ ግን ሓደ ዓመት ናይቲ ፈተነ ግዜ ኣይወዳእካን።

ብኸምዚ ይሰርሕ።

arbetsገለ ካብዞም ኵነት ተማልእን፡ ብሓድሽ መጀመሪ ስራሕ፡ ስራሕ ክትቍጸር ትደሊ እንተ ዄንካን፡ ከምዚ ዝስዕብ ትገብር፤

 1. ብትፈልጦም ሰባት ጌርካ ወይ ብመገድና ብሓድሽ መጀመሪ ስራሕ ስራሕ ክቘጽረካ ዝደሊ ሓደ ወሃብ ስራሕ ርኸብ።
 2. እቲ ወሃብ ስራሕ ናባና መመልከቲ ክሰድድ ተማሕጸኖ።
  ሓድሽ መጀመሪ ስራሕ (Nystartsjobb) – ንነዊሕ ግዜ ብዘይ ስራሕ ንዝነበሩ ሰባት ስራሕ ክትቈጽር ከለኻ
 3. ነቲ ናይ ውሃብ ስራሕ መመልከቲ ምስ ተቐበልናዮ፡ ሓደ ሓደ ሕቶታት ብዛዕባ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ዘይምንባርካ ንምምላስ ኣብ ናተይ ገጻት (Mina sidor) ከመይ ጌርካ ከም ትኣቱ ዝሕብር ሓደ ኤስኤምኤስ ወይ ኢ-መይል ክመጸካ እዩ። እቶም ናይትካ መልሲ ሓድሽ መጀመሪ ስራሕ ክትወሃብ እንተ ዄንካ ንምውሳን መሰረት ክኾኑ እዮም።
እቲ ወሃብ ስራሕ ብሓድሽ መጀመሪ ስራሕ ክቘጽረካ ዝፍቀዶ እንተ ኾይኑ ንውስን።

ደሞዝ

ነቲ እቲ "ወሃብ-ስራሕ" ኣብ "ሓባራዊ-ስምምዕ" (kollektivavtal) ዝተሰማምዓሉ ብዝሒ ደሞዝ ናይ ምርካብ መሰል ኣሎካ። እቲ ወሃብ-ስራሕ ዝኣተዎ "ሓባራዊ-ስምምዕ" እንተ ዘይሃለዎ ውን፥ ምስቲ ናይ "ሓባራዊ-ስምምዕ" ዝመጣጠን ደሞዝ ክትረክብ ይግባእ’ዩ።

ሓለዋ መቝጸርቲ-ስራሕ

እቲ ብመልክዕ "ሓድሽ ምጅማር-ስራሕ" (nystartsjobb) ዝተገብረ "መቝጸርቲ-ስራሕ"፥ ኣብቲ ሕጊ "ሓለዋ መቝጸርቲ-ስራሕ" (anställningsskydd, LAS) ዝጠቓለል’ዩ። እቲ "ወሃብ-ስራሕ"፡ "ሓባራዊ-ስምምዕ" ምስ ዚህልዎ ግን፥ ንገለ ክፋላት ካብቲ "ሓለዋ መቝጸርቲ-ስራሕ"፥ ኣእልይዎ ኪኸውን ይኽእል’ዩ።

ከምዚ ጌርካ ቀጻሊ ስጕምቲ ትወስድ

ምሳና ርክብ ግበር

እቲ ደገፍ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድልካ ስለምንታይ ከዕብዮ ከም ዝኽእል ምክንያት ንምሃብ ተቐራረብ።

እቲ ውሳነ

ብሓባር ኴንና ብዅነታትካ ንምርምሮ። ሓደ መራኸቢ ስራሕ እቲ ደገፍ ስራሕ ንምርካብ ዘሎካ ዕድል ንኽዓቢ ጽቡቕ ኣገባብ እንተ ኾይኑ ይግምግሞ።

ውሳነ

ኣየናይ ደገፍ ከም ነወፍየልካ እቲ ናትካ ኵነታት ከመይ ከም ዝመስል እዩ ዝውስኖ። ሓደ ደገፍ ንምርካብ መን መሰል ከም ዘለዎ ኣብ መጠረሽታ ብመንግስቲ እዩ ዝውሰን።