ደገፍ ንዓኻ ንነዊሕ ግዜ ስራሕ ኣልቦ ዝነበርካ

ንነዊሕ ግዜ ስራሕ ኣልቦ ኔርካ እንተ ዄንካ ተወሳኺ ሓገዝ የድለያ ይኸውን እዩ። ቲ ናትካ ስራሕ ኣልቦነት ንኸተቋርጾ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሓገዛት ኣሎዉ።

Extratjänst

ናብ ዕዳጋ-ስራሕ ንምእታው፡ ሓገዝ ኣብ ዘድልየካ እዋን። ንስኻ(ኺ) ውን ብወገንካ፡ ኣብ ሓደ ናይ "ሓባራዊ ውሕስነት-መነባብሮ" (välfärden)፡ "መንግስታዊ" (offentlig) ወይ "ባህላዊን ወይ ግብረ-ሰናያዊ” ትካል (kulturell eller ideell) ዝዀነ “ወሃብ-ስራሕ” ተቘጺርካ፥ ከም ተወሳኺ ሓይሊ-ሰብ ንምዃን እዩ።

Introduktion till arbete

ስራሕ ከተናዲ ወይ ትምህርቲ ክትጅምር ገና ድልው እንተ ዘይኮይንካ፣ ብመገዲ ወፈያ መዳለዊ ስራሕ ደገፍ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

Introduktionsjobb

ናብ ዕዳጋ ስራሕ ንምእታው ሓገዝ ከድልየካ ከሎ ነቲ መላለዪ ስራሕ ምስ ነቲ ዘሎካ ብቕዓትን ናይ መሃብቲ ስራሕ ጠለባትን ዘሓይል ትምህርትታት ብሓባር ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ።

Jobbgaranti för ungdomar

ዕድሜኻ ትሕቲ 25 ምስ ዝኸውን እዚ ፕሮግራም(መደብ) ይምልከተካ እዩ።ኣብ’ዚ ፕሮግራም ንኣብነት ስራሕ፡ልምምድ-ስራሕ ወይ ንትምህርትን ስራሕን ዝኸውን ምኽሪ ንኽትረክብ ደገፍ ክወሃበካ ይኽእል።

Jobb- och utvecklingsgarantin

ነዊሕ እዋን ስራሕ-ኣልቦ ኮይንካ ካብ ስራሕ ዓለም ተኣሊኻ ምስ ትጸንሕ፡ዳግም ናብ ስራሕ ዓለም ንኽትምለስ ዝሕግዝ ፕሮግራም(መደብ) እዩ።

Nystartsjobb

ሓድሽ መጀመሪ ስራሕ ንዓኻ ንነዊሕ እዋን ስራሕ ኣልቦ ዝነበርካ፡ ወይ ንኣብነት ብምኽንያት ሕማም ካብ ናይ ስራሕ ዓለም ርሒቕካ ዝነበርካ፡ ከም ብሓድሽ ንኽትጅምር ዕድል ይህበካ።

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

ኣብቲ ተነብረሉ ቦታ ምስ ካልኦት ተዋሳእቲ ዄንና ነካይዶ ናይ ፖሊሲ ዕዳጋ ስራሕ ፕሮጀክት ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ትነብረሉ ቦታ ሓደ ብቑዕ ፕሮጀክት እንተ ኣሎ ኾይኑ ንኽትሳተፍ ክትዕደም ትኽእል ኢኻ።

Rusta och matcha

እዚ ናይ “ምዕጣቕን ምግጥጣምን” (Rusta och matcha) ተወሳኺ ሓገዝ ዘድልየካ ሰብ፥ ንዓኻ ኣብቲ ስራሕ ተናድየሉ ጊዜ፡ ደገፍ ንኪዀነካ ዝተዳለወ’ዩ። ነቲ “ወሃብ-ኣገልግሎት” (leverantör) ባዕልኻ ኢኻ ትመርጾ። ሽዑ ድማ ሓደ ናብ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ዘብጽሓካ መገዲ ዚሕግዘካ “መራሒ” (handledare) ኪወሃበካ እዩ።

Stöd och matchning

ድጋፍን ምጽማድን፡ ስራሕ ክትደሊ እንከላኻ፡ ጽዑቕን ምስ ድልየታትካ ዝሳነን ድጋፍ ንዘድልየካ ሰብ ዝምልከት ድጋፍ እዩ። ኣብ ሓንቲ ካብተን ወሃብቲ-ኣገልግሎታት ዝኾና ትካላት ዝሕግዘካ (ኣንፈት-ዘትሕዘካ) ሰብ ሓገዝ ትረክብ። እቲ ተሓጋጋዚ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ክትረክብ ኣብ እትገብሮ ጻዕሪታት ይሕግዘካ።

Yrkesintroduktionsanställning

Yrkesintroduktionsanställning ምስ ዝወሃበካ፡ ሞያዊ ስልጠና ይወሃበካ፡ ተመኲሮታት ስራሕ ተጥሪ እዚ ኽኣ፡ ነቲ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድልካ የጎላብቶ።