ውሕስነት ስራሕ ንመንእሰያት

ውሕስነት ስራሕ ንመንእሰያት፡ ሓደ ፕሮግራም ንዓኻ ትሕቲ 25 ዓመት ዝኾንካ እዩ። ንኣብነት ስራሕ፡ ልምምድ ወይ ናይ ትምሀርትን ሞያን ሓበሬታ ኣብ ምድላይ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እቲ ዕላማ ብዝተኻእለ ብቝልጡፍ ሓደ ስራሕ ንኽትረክብ ወይ ክትምሃር ንኽትጅምር እዩ።

ውሕስነት ስራሕ ንመንእሰያት እንታይ እዩ?

እዚ፡ ብውልቂ ከምዝሰማማዕ ዝተገብረ ጻዕርታትን ደገፍን ዘልዎ ምስ ብንጥፈት ስራሕ ክትደሊ ዝተተሓሓዘ ፕሮግራም እዩ። እቲ ዕላማ ብዝተኻእለ ብቝልጡፍ ሓደ ስራሕ ክትረክብ ወይ ክትምሃር ንኽትጅምር እዩ።

ኣብዚ ፕሮግራም መን ክሳተፍ ይኽእል?

ዕድሜኻ ካብ 16-24 ዓመትን ስራሕ ኣልቦን ምሳና ዝተመዝገብካን እንተ ዄንካ ኣብ ውሕስነት ስራሕ ንመንእሰያት ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ። ከምኡ’ውን ገለ ካብ’ዞም ዝስዕቡ ከተማልእ የድልየካ፦

 • እንተ ወሓደ ን90 ምዓልታት ኣብዘን ዝሓለፋ 4 ኣዋርሕ ብምሉእ ግዜ ስራሕ ኣልቦ ኔርካ።
 • እንተ ወሓደ ንሰለስተ ኣዋርሕ ካብቲ ክትገብሮ ትኽእል ዝነበርካ ዝወሓደ ሰሪሕካን፡ ንኣብነት ብሰዓታት ክትሰርሕ ተቖጺርካ ኔርካን ካብ ኣ-ካሳ ክፍሊት ክትረክብ መሰል ነይሩካን።
 • ኣብ ናይ እግሪ መትከሊ ፕሮግራም እቲ ዝከኣል ብዝሒ ግዜ ተሳቲፍካ፡ ግን ገና ስራሕ ኣልቦ ኣለኻ።
 • ንሓደ ዓመት ንማእሰርቲ ተፈሪድካን ካብ ቤት ማእሰርቲ ወጻኢ ኪትቅመጥ ፍቓድ ረኺብካ ወይ ንኣመክሮ ናጻ ወጺእካ ግን ሓደ ዓመት ናይቲ ፈተነ ግዜ ኣይወዳእካን።

ኣብ ውሕስነት ስራሕ ንመንእሰያት ብኸፊል ግዜ ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ።

ነዚ ዝስዕብ እንተ ኣማሊእካ ኣብ ውሕስነት ስራሕ ንመንእሰያት ብኸፊል ግዜ ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻደ

 • ብኸፊል ግዜ ስራሕ ኣልቦ ዄንካን ኣ-ካሳ ኣሎካ ኾይኑን
 • ብከፊል ግዜ ናይ ወላዲ ዕረፍቲ ወሲድካን
 • 20 ዓመት መሊእካን ብኸፊል ግዜ ኣብ ኮምቩክስ ትምሃር ኴንካን
 • ምሳናን ናትካ ኮሙንን ናይ ትምህርቲ ስምምዕ ኣሎካ ኾይኑ
 • ብኸፊል ግዜ ኣብ ኤስኤፍኢ ትምሃር ዄንካ።

እዚ ኣብቲ ፕሮግራም ክትገብር ትኽእል

ንስኻን ቤ/ጽ ዕዮን ሓቢርኩም ብዝቐልጠፈ ስራሕ ክትረክብ ወይ ትምህርቲ ክትጅምር ምእንትን ምሳኻ ብዝበለጸ ዝሰማምዑ ደገፋት ሓቢርኩም ብምምራጽ መደብ ተውጹ። ካብ’ቶም ደገፋት ሒደት ኣብነታት እኔሀ፡

 • ምኽሪ ትምህርቲን ሞያን
 • ንጥፈታት ምድላይ ስራሕ ምስ ስልጠና
 • ልምምድ
 • ትምህሪ ክሳብ ሽዱሽተ ውርሒ
 • ንዓኻ ናይ ባዕልኻ ትካል ክትጅምር ትሓስብ ዘሎኻ ደገፍን ምኽርን።
 • ናብ ስራሕ ዝዓለመ ተሓድሶ
 • ናይ ስራሕ ስልጠና ኣብ ሓደ ናይ ስራሕ ቦታ

ከመይ ይኸደልካ ከም ዘሎ ኵሉ ግዜ ንከታተልን እቲ ዘድልየካ ደገፍ ንህበካን።

ናይዚ ፕሮግራም ንውሓት

እዚ ፕሮግራም ብንቡር ኵነት ናይ ምሉእ ግዜ እዩ። ብኸፊል እዋን ናይ ወላዲ ዕረፍቲ ወሲድካ እንተ ኣሎኻ ዄንካ፡ ወይ ብምኽንያት ሕማም ወይ ስንክልና ምሉእ ሰዓታት ክትሰርሕ ዘይትኽእል ዄንካ፡ ኣብዚ ፕሮግራም ብኸፊል ግዜ ክትሳተፍ ተኽእሎ ኣሎ።

ኣብዚ ፕሮግራም ምስታፍ ብድልየት እዩ። እንተ ተሳቲፍካ ግን ንጡፍ ክትከውንን ነቲ ዝተሰማማዕናሉ መደብ ክትስዕቦን ኣሎካ።

ኣብ ውሕስነት ስራሕ ንመንእሰያት ክትሳተፍ ከለኻ ዝኾነ ዓመታዊ ዕረፍቲ የብልካን። ግን ኣብ ፍሉያት ጕዳያት እንተ ነውሐ ንሰለስተ ምዓልታት ዕረፍቲ ክንህበካ ንኽእል ኢና።

ንስኻ ሕማም ወይ ስንክልና ዘለካ ተወሳኺ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ጥዕናኻ ወይ ስንክልናኻ ኣብቲ ናይ ፕሮግራም ንጥፈታት ናይ ምስታፍ ዓቕምኻ ዝጸልዎ እንተ ኾይኑ፡ ክትነግረና ንደሊ ኢና። ሽዑ ምሳኻ ብሓንሳብ ኴንና ኣብቲ ንጥፈታት ንኽትሳተፍ እየናይ ደገፍ ከም ዘድልየካ ንምርምሮ።

ሓገዝ ንዓኻ ስንክልና ዘሎካ

ኣብዚ ፕሮግራም ኣብ እትሳተፈሉ ግዜ እትወስዶ ክፍሊት

ኣብ ውሕስነት ስራሕ ንመንእሰያት ትሳተፈሉ እዋን፡ ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ክፍሊት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ፕሮግራም ምስ መዝገብናካ ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ንኽፍሊት ተመልክት። ክፍሊት ንኽኽፈለካ፡ ነቲ ምሳና ብሓባር ዘለካ መደብ ክትስዕቦ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ኣብቶም ዝተሰማማዕናሎም ንጥፈታት ክትሳተፍ የድልየካ ማለት እዩ።

ኣብ ሓደ ፕሮግራም ኣብ እትሳተፈሉ ግዜ እትወስዶ ክፍሊት

ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ንኽፍሊት ኣመልክት

እንተ ሓሚምካ ወይ ንዝሓመመ ቈልዓ ትኣሊ ኣለኻ ዄንካ

ንነዊሕ እዋን እንተ ዄንካ ሓሚምካ ዘለኻ፡ ምእንቲ ከም ቅድም ክትሳተፍ ክትኽእል ናይ’ቲ ፕሮግራም ትሕዝቶ ከነሰማምዖ ንፍትን ኢና። እንተ ሓሚምካ ወይ ቈልዓ ንምእላይ ኣብ ገዛ ምህላው እንተ ኣድልዩካ፡ ብዛዕብኡ ንዓና ምሕባር ከድልየካ እዩ።

ክትሓምም ከለኻ ብኩራት ኣመልክት

ቈልዓ ንምእላይ (VAB) ብኩራት ኣመልክት

ናይ ንጥፈታት ጸብጻብ ሃብ

ኣብ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ሓደ ናይ ንጥፈታት ጸብጻብ ከተእቱ ኣለካ። እዚ ኣብ ናይ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ጕዕዞኻ ልክዕ ደገፍ ንኽትረክብን ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ክፍሊትካ ንኽትረክብን ኣገዳሲ እዩ።

ጸብጻብ ንጥፈታት 

ሕቶታትን መልስን

ሓደ ስራሕ ምስ ረኸብኩ እንታይ የጋጥም

ብምሉእ ግዜ ስራሕ እንተ ረኺብካ ካብ እቲ ፕሮግራም ትወጽእ። ሓደ ስራሕ ብኸፊል ግዜ እንተ ረኺብካን ኣ-ካሳ ንምርካብ ሓደ ሓድሽ ኵነት ከማልእ ዝኽእል መጠን ብዝሒ ስራሕ ትሰርሕ ኣለኻ ዄንካን፡ ካብ እቲ ፕሮግራም እውን ክትወጽእ ኢኻ። ንኣ-ካሳ ሓደ ሓድሽ ኵነት ከየማላእካ ከም ብሓድሽ ስራሕ ኣልቦ እንተ ዄንካ፡ እንደገና ኣብቲ ፕሮግራም ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ።

ክፍሊት ካብ ኣ-ካሳ

ጌና ስራሕ ወይ ትምህርቲ እንተ ዘይረኸብኩ እንታይ የጋጥም?

ኣብ ውሽጢ 15 ኣዋርሕ ስራሕ እንተ ዘይረኺብካ ወይ ትምህርቲ ዘይጀሚካ፡ ኣብ ክንድኡ ኣብ ውሕስነት ስራሕን ምዕባለን ቀጻሊ ደገፍ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ውሕስነት ስራሕን ምዕባለን

ኣብ ውሕስነት ስራሕ ንመንእሰያት ንኽንደይ ንውሓት ግዜ ክሳተፍ ይኽእል?

ኣብ ውሕስነት ስራሕ ንመንእሰያት ክሳብ እዚ ዝስዕብ ዝኸውን ክትሳተፍ ትኽእል፡

 • ካብ ናይ ውሕስነት ስራሕ ንመንእሰያት ወጻኢ ብምሉእ ግዜ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ትጅምር
 • ምሉእ ግዜ ናይ ወላዲ ዕረፍቲ ትወስድ
 • ካብ ሓደ ወርሒ ንላዕሊ ብምሉእ ግዜ እንተ ሓሚምካን እቲ ፕሮግራም ክሰማማዕ ዘይከኣለን
 • ኣ-ካሳ ንምርካብ ሓደ ሓድሽ ኵነት ምምላእካን።

ኣብዚ መደብ እንተ ነውሐ ን15 ኣዋርሕ ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ሕማም ዕረፍቲ ወይ ናይ ወላዲ ዕረፍቲ እንተ ወሲደ እንታይ የጋጥም?

ካብቲ ፕሮግራም ትወጽእ።

 • ካብ ሓደ ወርሒ ንላዕሊ ብምሉእ ግዜ እንተ ሓሚምካን እቲ ፕሮግራም ክሰማማዕ ዘይክኢሉን።
 • ምሉእ ግዜ ናይ ወላዲ ዕረፍቲ እንተ ወሲድካ

ካብ 12 ኣዋርሕ ዝሓጸረ ግዜ እንተ ጠፊእካ ኔርካ፡ እንደገና ተመሊሲካ ናብቲ ፕሮግራም ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ።

መድሕን ኣለኒ’ዶ?

ኣብ ውሕስነት ስራሕ ንመንእሰያት ትሳተፍ ከለኻ፡ ኣብ ውሕስነት ውልቃዊ መጕዳእትን ኣብ ውሕስነት ጕጅለን (personskade- och grupplivförsäkringar) እቱው ኢኻ። ኣብ’ቲ ትካል ገለ ጒድኣት እንተ ኣውሪድካ፡ እቲ ወሃቢ ስራሕ ካብ መንግስቲ ካሕሳ ኪረክብ እውን ይኽእል’ዩ።

ኣብቲ ፕሮግራም ዘለኒ ቦታ ክኸስሮ ይኽእል ድየ?

ሸለልትነት እንተ ኣርኢኻን ነቲ ንጥፈት እንተ ረቢሽካዮን ንቦታኻ ክትከስሮ ትኽእል ኢኻ።

ድሕሪ ስራሕ ተቖጺረ ምንባረይ ወይ ትምህርቲ ናብቲ ፕሮግራም ክምለስ ይኽእል’ዶ?

ብምኽንያት ሕማም ኣብዅርካ፡ ናይ ወላዲ ዕረፍቲ ወሲድካ ወይ ትምሃር ኔርካ ናብ’ቲ ፕሮግራም ክትምለስ ትኽእል ኢኻ። ግን ካብ ዓሰርተ ክልተ ኣዋርሕ ንላዕሊ ተኣሊኻ ዝነበርካ ክትከውን የብልካን። ትሰርሕ ኔርካ ስራሕ ኣልቦ እንተ ኴንካን እንደገና ክፍሊት ካሳ-ኣልቦነት ንምርካብ መሰል ዘይብልካ ኴንካን፡ እንደ ገና ናብቲ ፕሮግራም ክትምለስ ትኽእል ኢኻ።

ንናይ ጕዕዞ ወጻኢታት ቍጠባዊ ሓገዝ ክትወሃበሎም ትኽእል ኢኻ

ካብቲ ትነብረሉ ቦታ ወጻኢ ኣብ ካልእ ቦታ ኣብ ሓደ ፕሮግራም ወይ መርመራ ትሳተፍ እንተ ኣለኻ ዄንካ፡ ንናይ ጕዕዞን መንበርን ወጻኢታትካ ቍጠባዊ ሓገዝ ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ።

ቍጠባዊ ሓገዝ ናይ ጕዕዞ ኣብ እዋን ምስታፍ ሓደ ፕሮግራም ወይ ናይ ስራሕ ምቝጻር ቃለመጠይቕ