Arbetsmarknadsutbildning

ሓደ ናይ ዕዳጋ ስራሕ ትምህርቲ፡ ኣብ እቲ እዋናዊ ዕዳጋ ስራሕ ብዝያዳ ተደላዪ ይገብረካ እዩ። እቲ ትምህርቲ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ሓደ ፍሉይ ወሃብ ስራሕ ብሓባር ብፍሉይ ዝተዳልወን ብዙሕ ግዜ ብቐጥታ ናብ ስራሕ ዘምርሕን እዩ።

ትምህርታዊ ዑደት ንምግባር ድሌት ከም ዘለኪ ኣመልክቲ

ኲሎም እቶም ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ብቤ/ጽ ዕዮ ዝወሃቡ ትምህርትታት ኣብ’ዚ ኣለዉኺ።እቲ ትምህርቲ ምሳኺ ዝኸይድን ዘይከይድን ምዃኑ ንምፍላጥ፡ኣብ’ቲ ትምህርቲ ዝወሃቦ ቦታ ብምኻድ ዑደት ግበሪ። ትምህርታዊ ዑደት መብዛሕቱ እዋን ዲጂታል ብቪድዮ ዝርርብ ይካየድ።

ናብ’ቶም ወኪላት ናይ’ታ ትደልያ ትምህርቲ ወይ ትምህርትታት፡ኢሜል ብምልኣኽ ትምህርታዊ ዑደት ክትገብሪ ግዜ ሓዚ።ድሕሪኡ እቲ ትምህርቲ ዘዳሉ ትካል፡መዓስ ከም ትራኸቡ መረጋገጺ መልእኽቲ ይልእኸሊ።

እንታይ

ሓደ Arbetsmarknadsutbildning ኣብቲ ሕጽረት ምሁራት ዚርከቦ ስራሕ ናብ ሞያ ዘተኰረ ሓደ ሓጺር ትምህርቲ እዩ።. እቲ ትምህርቲ ሓደ ስራሕ ከም ትረክብ ውሕስነት ኣይህበካን እዩ። ግን ኣዚዩ ንዕድላትካ የዕብዮ እዩ። እቲ ትምህርቲ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሒደት ሳምንታት ክሳብ 6 ወርሒ እዩ። ኣብ ሓደ ሓደ ኵነት ግን ዝነውሐ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ትምህርቲ ናይ ምሉእ ግዜ እዩ።

ንመን

ሓደ ትምህርቲ ዕዳጋ ስራሕ ንኽትምሃር ዘሎካ ተኽእሎታት ብብዙሓት ነገራት እዩ ዝጽሎ። ካልእ ገዲፍካ ናይ ቅድሚ ሕጂ ትምህርትኻን ተመኩሮታትካን፡ ስራሕ ንኽትረክብ ዘሎካ ዕድላት ከምኡ’ውን እቲ ድልየት ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ከመይ ይመስል ከም ዘሎ ኣብ ግምት ነእትዎ ኢና። ኣባና ከም ደላይ ስራሕ ዝተመዝገብካ ክትከውን የድልየክ። ከምኡ’ውን ገለ ካብ’ዞም ዝስዕቡ ከተማልእ የድልየካ፦

  • 25 ዓመት ዝመላእካ ኢኻ።
  • ዕድሜኻ ትሕቲ 25 ዓመትን ንናይ ስራሕ ዓቕምኻ ዝጸሉ ስንክልና ዘሎካን ኢኻ።
  • 18 ዓመት ዝመላእካን ካብ ዕዳጋ-ስራሕ ኣዚኻ ርሒቕካ ትርከብ ሰብ ኢኻ።

ብኸምዚ ይሰርሕ።

እቲ ትምህርቲ ካባና ብዝወሃበን ዕማም መሰረት ኣብ ኵሉ ሸነኽ እዚ ሃገር ብዝርከባ ዝተፈላለያ ወሃብቲ ትምህርቲ ትካላት ይወሃብ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣየኖት ትምህርትታት እዋናውያን ከም ዘለዉ ኣብዚ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። ንዓኻ ክሰማምዓካ ይኽእል እዩ ትብሎ ሓደ ነገር እንተ ረኺብካ፡ ምሳና ክትራኸብ ከሎኻ ከም ሓሳባት ከተልዕሎ ትኽእል ኢኻ።

ቍጠባዊ ሓገዝ

ሓደ ናይ ዕዳጋ ስራሕ ትምህርቲ ኣብ ትምሃረሉ እዋን ቍጠባዊ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ ንዓኻ እንታይ ከም ዚምልከት ምሳና ተዘራረብ።

ኣብ ሓደ ፕሮግራም ኣብ እትሳተፈሉ ግዜ እትወስዶ ክፍሊት

ኣስተምህራዊ ደገፍ

ኣብ’ቶም ንህቦም ኣስተምህሮ ክትሳተፍ ከለኻ ብሓገዝ ዝተሰነየ ኣስተምህራዊ ደገፍ ክትረክብ’ውን ትኽእል ኢኻ። ንዓኻ ዝምልከተካ እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ተደሃየና።

Individuellt pedagogiskt stöd (IPSU)

መድሕን

ኣብ ትምህርቲ ዕዮ ክትሳተፍ ከለኻ፡ ኣብ ውሕስነት ውልቃዊ መጕዳእትን ኣብ ውሕስነት ጕጅለን (personskade- och grupplivförsäkringar) እቱው ኢኻ።

ከምዚ ጌርካ ቀጻሊ ስጕምቲ ትወስድ

ምሳና ርክብ ግበር

እቲ ደገፍ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድልካ ስለምንታይ ከዕብዮ ከም ዝኽእል ምክንያት ንምሃብ ተቐራረብ።

እቲ ውሳነ

ብሓባር ኴንና ብዅነታትካ ንምርምሮ። ሓደ መራኸቢ ስራሕ እቲ ደገፍ ስራሕ ንምርካብ ዘሎካ ዕድል ንኽዓቢ ጽቡቕ ኣገባብ እንተ ኾይኑ ይግምግሞ።

ውሳነ

ኣየናይ ደገፍ ከም ነወፍየልካ እቲ ናትካ ኵነታት ከመይ ከም ዝመስል እዩ ዝውስኖ። ሓደ ደገፍ ንምርካብ መን መሰል ከም ዘለዎ ኣብ መጠረሽታ ብመንግስቲ እዩ ዝውሰን።

ተወሰኽቲ ደገፋት ርኸብ