ነቶም ከም ሕሙማት ዝተመዝገቡ ዚወሃብ ደገፍ

ንልዕሊ 90 መዓልቲ፡ እንተ ዛየደ ከኣ ን180 መዓልቲ ከም ሕሙም ተመዝጊብካ እንተ ጸኒሕካ፡ መተካእታ ደሞዝ ሕማም እናወሰድካ ማዕረ-ማዕርኡ ካልእ ስራሕ ከተናዲ ዕድል ኪወሃበካ ይኽእል’ዩ፤ ዚያዳ ንምፍላጥ ምስ ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ ርክብ ግበር።

ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ ጕዳይ የወሃህድ

ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ፡ ናይቶም ኣብ መስርሕ ተሃድሶኻ ዘድልዩ ዚግበሩ ርክባትን ጽዕርታትን ናይ ምውህሃድ ሓላፍነት ይስከም። እዚ ማለት ከኣ፡ ሓድሽ ስራሕ ከተናዲ ንዓኻ ዚምችእ ምዃኑ ምስ ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ ምስምማዕ ከድልየካ’ዩ ማለት’ዩ።

ተመዝገብ

ሓደ ካልእ ሓድሽ ስራሕ ክፍትን እደሊ’የ ኣብ ዚብል መደምደምታ ምስ በጻሕካ፡ ኣባና ትጽሓፍ። ካብቲ እትረኽቦ ዕድላት፡-

  • ዘለካ ብቕዓት ምስ ወሃብቲ ስራሕ ዘቕርብዎ ናይ ምቚጻር ጠለባት ይረአአ።
  • ስራሕ ናይ ምንዳይ ዓቕምኻ ንምምሕያሽ ዚሕግዝ ጭቡጥ ምዕዶ
  • ናይ ዝተፈላለዩ ሞያታት እዋናዊ ኵነታት ዕዳጋ ስራሕ ዚምልከት ሓበሬታ።

ተመዝገብ

መተካእታ ደሞዝ ሕማም እንዳወሰድካ ሓድሽ ስራሕ ፈትን

ኪሰማምዓካ ዚኽእል ሓድሽ ስራሕ እንተ ረኺብካ፡ ምስ ወሃብ ስራሕን ምስ ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳን ርክብ ትገብር። ሽዑ፡ ነቲ ሓድሽ ስራሕ ንምፍታን፡ ካብ ስራሕ ዕረፍቲ ናይ ምውሳድ ዕድል ክትረክብ ትኽእል። በዚ ኣገባብ እዚ ከኣ፡ ሓደ ሓድሽ ስራሕ ዚሰማምዓካን ዘይሰማምዓካን ከምኡውን ንዘሎዉኻ ተኽእሎታት ክትዕቅኖም ትኽእል። ዘሎካ መተካእታ ደሞዝ ሕማም ከም ዘለዎ ይቕጽል፤ ካብቲ እዋናዊ ስራሕካ ዕረፍቲ ትወስድ፤ ስለዚ፡ እቲ ናይ ስራሕ ውሕስነትካ ኣይተጥፍኦን ኢኻ ማለት’ዩ። ሕቶታት እንተሎካ ምሳና ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

መሰል ናይቲ ካብ ድሕነት ስራሕ እትረኽቦ ደሞዝ ኣብ ዘብቅዓሉ እዋን

መሰል ናይቶም ካብ ድሕነት ስራሕ ዚረኽብዎ ደሞዝ ኣብ ዘብቅዓሉ እዋን፡ ምስ ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳን ምስ ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕን ርክብ ናይ ምግባር ዕድል ኣሎ፤ ናይ ምትኽኻል ርክብ ተባሂሉ ከኣ ይጽዋዕ።

ናይ ምትኽኻል ርክብ 

መሰል ናይቶም ካብ ድሕነት ስራሕ ዚረኽብዎ ደሞዝ ኣብ ዘብቅዓሉ እዋን፡ ምስ ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳን ምስ ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕን ርክብ ናይ ምግባር ዕድል ኣሎ፤ ናይ ምትኽኻል ርክብ ተባሂሉ ከኣ ይጽዋዕ።

ኣብ ናይ ምትኽኻል ርክብ፡ ካብ ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ ምስ ዚመጹ መራኸቢ ስራሕን ፈጻሚ ጕዳይን ትራኸብ። ዕድል ናይ ምትኽኻል ርክብ ዚህብ ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳዩ፤ ባዕልኻ ኢኻ ከኣ ነዚ ርክብ ትደልዮን ዘይትደልዮን እትውስን።

ዕላማ ናይ ምትኽኻል ርክብ፡ ካብ ድሕነት ሕማም ናብ ናብራ ስራሕ ጽፉፍ ምስግጋር ንኺኾነልካ ንምጥጣሕ’ዩ። ኣብቲ ዚግበር ርክብ፡ ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕ እንታይ ዝዓይነቱ ኣገልግሎቱ ኪህበካ ከም ዚኽእል ብዚምልከት ሓበሬታ ትረክብ። ናብ ናብራ ስራሕ ብዝቐለለ ኣገባብ ክትሰጋገር፡ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ብዚምልከት’ውን ዘተ ከነካይድ ኢና።

እቲ ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕ ዚህበካ ዕድላት፡-

  • ስራሕ ንምድላይ ዚርከብ ሓገዝ
  • ንዕዳጋ-ስራሕ ዚምልከት ሓበሬታ
  • ንኣገልግሎታት ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕ ዚምልከት ሓበሬታ
  • ዘድልየካ እንተ ኾይኑ ነጸርታ ዕድላት ስራሕ
  • ካብ ውሕስነት ሸቕለ-ኣልቦነት ደሞዝ ንምርካብ ዚጥለብ ሓፈሻዊ ቅድመ-ኵነት ዚምልከት ሓበሬታ።