ስንክልና ንዘለኩም ዝወሃብ ደገፍ

ስንክልና ዘለኩም እንተዄንኩም፡ ተኽእሎታትኩም ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ንምምሕያሽ፡ ዝተፈላለየ ዓይነታት ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ንኣብነት ሓጋዚ-ኣቕሓ፡ ውልቃዊ ደገፍ፡ ወይ’ውን ነቶም ኣብ ስራሕ ክቘጽርኹም ዘለዎም ዝወሃብ ቁጠባዊ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ኩነታት ኣብ ግምት ዘእቱ ስራሕ

ንናይ ስራሕ ክእለትኩም ከም ዝጐድል ዝገብር ስንክልና እንተለኩም፡ ምስ ኩነታትኩም ዝሰማማዕ ዓይነት ስራሕ ክትረኽቡ ዘኽእለኩም ደገ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ኸኣ፡ እቲ ቦታን ዓይነትን ስራሕ ምስ ኩነታትኩም ከምዝሳነ ምግባርን፡ ከምኡ’ውን እቲ ሰዓታት ስራሕ ድማ ምስ ኩነታትኩም ከምዝሰማማዕ ምግባር`ውን ክኸውን ይኽእል’ዩ። ንዓኹም ዝሰማማዕ ኩነታት ንምፍጣር፡ ምሳኹምን ምስ ኣስራሒኹምን ብሓባር ኴንና ንውስን። ንወሃቢ ስራሕኩም ከኣ ቁጠባዊ ደገን ብምሃብ ንኽሕሶም።

ውልቃዊ ደገፍ

ኣብ ቦታ ስራሕ ይኹን ወይ ምስ ትምህርቲ ኣብ ዝተኣሳሰር ንጥፈታት፡ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ውልቃዊ ደገፍ ክግበረልኩም ይከኣል’ዩ። ገለ ኣብነታት ካብቲ ደገፍ እንሆ:-

 • ኣብ ገለ ዕዮታት ስራሕ ደገፍ ምስ እትደልዩ ሓደ ውልቃዊ ደጋፊ ክግበረልኩም ይኽእል። ንወሃቢ ስራሕ ድማ ብቑጠባዊ ደገፍ ንኽሕሶ።
 • ክትመሃሩ ከለኹም ሓገዝ እንተድለየኩም፡ ገለ ካብቲ ንህቦ ትምህርትታትና ክትመሃሩ ከለኹም፡ ትምህርታዊ ሓገዝ ክግበረልኩም ይኽእል።
 • ቅድምን ኣብ ግዜ ስራሕን ዝድግፈኩም፡ SIUS-konsulent ዝበሃል ክግበረልኩም ይኽእል
 • ንዓኹም ነቶም ንናይ ስራሕ ክእለትኩም ንምምዕባል ብዙሕ ደገፍን መሪሕነት ስራሕን ንዘድልየኩም ድማ ኣብ Samhall ስራሕ ከምእትረኽቡ ክግበር ይከኣል።

ስራሕ ክትደልዩ ከለኹም ዝወሃብ ደገፍ

ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ንምውድዳር፡ ወይ’ውን ስራሕ ንምምራጽ ይኹን ሞያ ንምቕያር ዶ ገለ ሓገዝ የድልየኩም እዩ? ኣየናይ ዓይነት ሓገዝ ከምዘድልየኩም ንምውሳን፡ ምሳኹም ብሓባር ብምዃን ገምጋም ንገብር።

ገለ ኣብነታት እቲ ሓገዝ እንሆ:

 • ስራሕ ክትደልዩ ከለኹም ንዓኹም ዝሰማማዕ ሓገዝ። እዚ ሓገዝ እዚ ምሳና ውዕል ብዘለዎም ብውልቀ-ተግበርቲ እዩ ዝወሃብ።
 • ኣብ ንጥፈታትና ንኽትሳተፉ ዘድሊ ሓገዝ፡ ንኣብነት ምልክት ቋንቋ ጽሙማን
 • ካብ ትምህርቲ ናብ ስራሕ ኣብ እትሰጋገሩሉ ግዜ ስጡም ምስግጋር ምእንቲ ክኸውን፡ ዘድሊ ምኽሪ

ኣብ ስራሕ ዘድሃበ ጥየሳ

ኣብዚ ኣብ ስራሕ ዘድሃበ መደብ ጥየሳ፡ ምሳኹም ብሓባር ብምዃን ኣብ ዕድጋ ስራሕ ዕድላትኩም ንምምሕያሽ ዝሕግዙ፡ ፍሉይ ክእለት ዘለዎም ኣባላት ኣለዉና። ገሊኦም መራኸብቲ ስራሕ ኰይኖም ግን ከኣ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ፍሉይ ክእለት ዘለዎም እዮም።

ገለ ኣብነታት ክኢላታት

 • ክኢላታት ኣሰራርሓ፡ Arbetsterapeuter ፊዝዮ ቴራፒ
 • ስነ-ኣእምሮኣውያን
 • ኣማኸርቲ ማሕበራዊ ህይወት
 • ኣማኸርቲ ጽሙማን፡ ክኢላታት ድምጺ
 • ክኢላታት ዓይኒ
ንገለ ካብዚኦም ክትረኽብዎም ዘድልየኩም ኰይኑ እንተተረኽበ፡ ምሳኹም ብሓባር ብምዃን ንውስን።

ሓጋዚ ኣቕሓ

ኣብ ቦታ ስራሕ ዘቃልለኩም ኣቕሓ ንምርካብ ገንዘባዊ ደገፍ ክግበረልኩም ይኽእል’ዩ። ወሃቢ ስራሕ’ውን ሓጋዚ ኣቕሓ፡ ወይ ከኣ ድልውነት ስራሕ ወይ’ውን እቲ ቦታ ስራሕ ንዓኹም ከምዝሰማማዕ ኣብ ዝገብሩሉ፡ ቁጠባዊ ደገፍ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።

ኣብ እዋን ስራሕ ነተን ቀዳሞት 12 ኣዋርሕ 12 ደገፍ ክትረኽቡ ትኽእሉ። ልዕሊ 12 ኣዋርሕ እንተደኣ ሰሪሕኩም፡ ገና ደገፍ ሓጋዚ ኣቕሓ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፥ እንተኾነ ግን ሽዑ ፡ንቤትጽሕፈ ካሕሳ Försäkringskassan ክትረኽብዎም ኣለኩም።

ሓጋዚ ኣቕሓ ኣብ ቦታ ስራሕ

መጒዳእቲ ምርኣይን ምስማዕን ንዘለካ ዝወሃብ ናይ መጽሓፍትን ኣስተርጐምትን ሓገዝ

ኣብ ሓንቲ ትካል ተቘጺርካ እንዳ ሰራሕኻ፡ ኣብ’ታ ትካል ኣስተምህሮ ምስ ዝወሃብ ኣስተርጓሚ ጸማማት፡ ተርጓሚ ጽሑፍ፡ ንደገፍ ምስቱርጓም ዝኸውን ምልክታት ወይ ድማ ኣስተርጓሚ ናይ ጸማምን ዓይነ-ስዉራንን ሓገዝ ምስ ዘድሌካ፡ እቲ ወሃቢ ስራሕ ሓገዝ ከመልክት ይኽእል’ዩ። መጒዳእቲ(ጸገም) ምርኣይ እንተለካ ከኣ፡ ኣስተምህሮ ኣብ ዝወሃበሉ እዋን ዘድልዩ ሞያውያን መጽሓፍቲ ብመልክዕ ድምጺ ክቐርቡልካ ምእንቲ፡ ወሃቢ ስራሕ ሓገዝ ክወሃቦ ክጠልብ ይኽእል’ዩ።

ንወሃቢ ስራሕ ዝወሃብ ሓገዛት ከም ዘለዉ ሓብሮ። ኣብ’ዚ ንወሃቢ ስራሕ ዝኾኑ ሓበሬታታት ኣለዉ

ነቶም ስንክልና ንዘለኩም ዝወሃብ ካልእ ደገፍ