ክፍሊት መትከል እግሪ

ክፍሊት መትከል እግሪ፡ ኣብ ናይ መትከል እግሪ መደብ ክትሳተፍ ከለኻ ክትረኽቦ ትኽእል ገንዘብ እዩ።

ክፍሊት መትከል እግሪ ክረክብ ከመይ ክገብር ኣለኒ?

ናይ መትከሊ እግሪ መደብ ውሳኔ ምስ ረኸብካ፡ ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ንኽፍሊት መትከል እግሪ ተመልክት። እቲ ዝቐለለ ኣብ ናይ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት መርበበ ሓበሬታ ምምልካት እዩ። ኣብዚ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ከም ተመልክትን እቲ ገንዘብ ምዓስ ከም ዝኽፈልን እውን ብዝያዳ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

Försäkringskassan

ክፍሊት መትከል እግሪ ክትረክብ እንታይ ይሓትት?

ኣብ መደብ መትከል እግሪ ክትሳተፍ ከለኻ፡ ነቲ ምሳና ብሓባር ዘለካ መደብ ክትስዕቦ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ንኣብነት ነቶም ንሰማምዓሎም ንጥፈታት ክትሳተፍ የድልየካ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ኣብ መደብካ ኣሎ እንተ ኮይኑ፡ ነጢፍካ ስራሕ ምድላይ የድለካ እዩ። ንጥፈታትካ ኣብ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ጸብጻብ ክትህበሎም የድልየካ እዩ። ከምኡ’ውን እንተ ሓሚምካ ምሕባር። ዕረፍቲ ክትወስድ እንተ ደሊካ፡ መጀመርታ ናይ ግድን ብኣና ከተፍቅዶ ኣለካ።

ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ እዩ ዝወሃበኒ?

ኣብ ናይ ግምገማ እዋን 231 ክሮኑር ንመዓልቲ ይወሃበካ። ነቲ ግምገማ ምስ ወዳእካዮን ምሳና ብሓባር ኴንካ ናትካ መደብ ምስ ኣውጻእካን፡ 308 ክሮኑር ንመዓልቲ ትወሃብ። ከምኡ’ውን መሰል ናይ ዝተፈላለዩ መወሰኽታታት ክህልወካ ይኽእል እዩ

  • ቈልዓ እንተ’ለካ ኾይኑ፡ መሰል ናይ መወሰኽታ መትከል እግሪ ክህልወካ ይኽእል እዩ።
  • በይንኻ እንተ ዄንካ ትቕመጥ፡ መሰል ናይ ክፍሊት ገዛ ክህልወካ ይኽእል እዩ።

ቤት ጽሕፈት ካሳ-ውሕስነት እዩ ብዛዕባ ናይቲ ክፍሊት ዝውስንን መሰል ናይ ክንደይ መጠን ክፍሊት ከም ዘለካ ዝሓስብን። ብዛዕባ ኣየኖት ክፍሊታት ንዓኻ እዋናውያን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ፡ ብዝያዳ ኣብ ናይ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት መርበብ ሓበሬታ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

Försäkringskassan

ካልኦት ክፍሊታት

ክፍሊት ናይ ጕዕዞታትን መንበርን

ንኣብነት ካብቲ ትነብረሉ ቦታ ወጻኢ ኣብ ካልእ ቦታ ኣብ ሓደ ትምህርቲ ክትሳተፍ እንተ ዄንካ፡ ናይ መጕዓዝያን መንበርን ወጻኢታት ክትክፈል ትኽእል ኢኻ። ነዚ ክፍሊት ኣባና ተመልክት። ንሕና ኢና ብዛዕባ ናይቲ ክፍሊት ንውስንን መሰል ናይ ክንደይ መጠን ክፍሊት ከም ዘለካ ንሓስብን።

ኣቝሑ ገዛ ንምግዛእ ተለቃሕ

ንገዛኻ ዝኸውን ኣቝሑት ንኣብነት ከም ኣቝሑት ገዛን ብያትታትን ዝኣመሰለ ንኽትገዝእ ገንዘብ ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ። ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ክትልቃሕ ከም ትኽእል ንኣብነት ዕብየት ስድራኻ፣ እቲ ዘድልየካ ክሳብ ክንደይ ብዙሕ ምኳኑን ባዕልኻ ክንደይ ገንዘብ ከም ዘለካን እዩ ዝውስኖ። ነቲ ልቓሕ ናብ ማእከል ደገፍ ተምሃሮ (CSN) ኢኻ ተመልክት። ንሶም ዝፍቀደካ ብዝሒ ትልቅሖ ገንዘብ ይውስኑ።

ሲኤስኤን ለቓሕ ኣቑሑት ገዛ

ሕቶታትን መልስን

እቲ ገንዘብ ምዓስ እዩ ዝኽፈል?

ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ኣብ ዕለት 26 ናይ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ነቲ ገንዘብ ይኸፍልዎ። ገንዘብካ ኣብ ዕለት 26 ክመጸካ ንኽኽእል፡ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ናይ ግድን እንተ ደንጎየ እቲ ምልክታኻ ኣብ ዕለት 7 ናይ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ክበጽሖም ኣለዎ።

እንተ ሓሚመ እንታይ የጋጥም?

እንተ ሓሚምካ፡ ኣብታ መጀመርታ ዝሓመምካላ መዓልቲ ምሳና ርክብ ክትገብር ኣገዳሲ እዩ። እንተ ዘኮነ ነይ’ተን ሓሚምካለን ዝነበርካ መዓልታት ክፍሊት መትከል እግሪ ክትከስሮ ትኽእል ኢኻ።

እንተ ሓሚምካ

ውላደይ እንተ ሓሚሙ እንታይ የጋጥም?

ንዝሓመመ ውላድካ ክትኣሊ ኣብ ገዛ ምጽናሕ ዘድልየካ እንተ ኾይኑ፡ ኣብታ መጀመርታ መዓልቲ ምሳና ርክብ ክትገብር ኣገዳሲ እዩ።

እንተ ሓሚምካ ወይ ንዝሓመመ ቈልዓ ትኣሊ ኣለኻ

ኣብ ናይ መትከል እግሪ መደብ እንዳ ተሳተፍኩ ማዕረ ማዕሪኡ ክሰርሕን ናይ መትከል እግሪ ክፍሊት ክረክብን ይኽእል ድየ?

እወ፡ ኣብ ናይ መትከል እግሪ መደብ እንዳ ተሳተፍካ ክትስርሕ ትኽእል ኢኻ። ግን በቲ ትረኽቦ ደሞዝ መጠን ናትካ ናይ መትከል እግሪ ክፍሊት ይንኪ እዩ።

ክፍሊት እንዳ ተኸፍለኒ ማዕረ ማዕሪኡ መተካእታ ደሞዝ ወላዲ ክረክብ ይኽእል’ዶ?

እወ፡ ኣብ ናይ መትከል እግሪ መደብ እንዳ ተሳተፍካ መተካእታ ደሞዝ ወላዲ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ግን በቲ ትረኽቦ ናይ መተካእታ ደሞዝ ወላዲ መጠን ናትካ ናይ መትከል እግሪ ክፍሊት ይንኪ እዩ።

ናብ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ጕዕዞይ መን ይኸፍሎ ?

ንስኻ ከም ስደተኛ፣ ደላይ ዑቕባ ወይ መቕርብ መጠን መንበሪ ፍቓድ ዝረኸብካ፡ ካብን ናብን ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ትገብሮ ጕዕዞ ክኽፈለካ ይኽእል እዩ። እዚ ንመጀመርታ ግዜ ክትበጽሓና ከለኻ የገልግል።

ነቲ ጕዕዞኻ ንምሓዝ (ቦታ ንምሕዛእ) ክንሕግዘካ ንክእል ኢና። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብቍጽሪ ተለፎን 0771-416 416 ምሳና ርክብ ግበር።

መጠንቀቕታን ዝተነከየ ናይ መትከል እግሪ ክፍሊትን

ነቲ ዝተሰማማዕናሉ መደብ እንተ ዘይሲዒብካዮ፡ መጠንቀቕታ ክትረክብ ወይ ንሓደ ወይ ሓያሎ መዓልታት ክፍሊት መትከል እግሪ ናትካ ክትከስሮ ትኽእል ኢኻ።

መጠንቀቕታ ወይ ዝተነከየ ናይ መትከል እግሪ ክፍሊት