ደገፍ ንጥፈትን ክፍሊት ምዕባለን

ደላይ ስራሕ ከለኻን ኣብ ገለ ካብቶም ፕሮግራማትና ኣብ ትሳተፈሉ ዘሎኻሉ እዋንን፡ ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ክፍሊት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እቲ ትወሃቦ ክፍሊት ደገፍ ንጥፈት ወይ ክፍሊት ምዕባለ ይብሃል።

ክፍሊት ክረክብ ከመይ ክገብር ኣለኒ?

ኣብ ሓደ ካብቶም ናትና ፕሮግራማት ምስ ተመዝግብካ፡ ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ንኽፍሊት ተመልክት። ኣብ ወወርሒ ናይታ ዝሓለፈት ወርሒ ተመልክት። እቲ ዝቐለለ ኣብ ናይ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት መርበበ ሓበሬታ ምምልካት እዩ። ኣብዚ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ከም ተመልክትን እቲ ገንዘብ ምዓስ ከም ዝኽፈልን እውን ብዝያዳ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ንኽፍሊት ኣመልክት

ክፍሊት ክትረክብ እንታይ ይሓትት?

ኣብ ሓደ ፕሮግራም ክትሳተፍ ከለኻ፡ ነቲ ምሳና ብሓባር ዘለካ መደብ ክትስዕቦ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ንኣብነት ኣብቶም ዝተሰማማዕናሎም ንጥፈታት ክትሳተፍ የድልየካ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ኣብ መደብካ ኣሎ እንተ ኮይኑ፡ ነጢፍካ ስራሕ ምድላይ የድለካ እዩ።

ንጥፈታትካ ኣብ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ጸብጻብ ክትህበሎም የድልየካ እዩ። ከምኡ’ውን እንተ ሓሚምካ ምሕባር።

ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ እዩ ዝወሃበኒ?

ኣብ ሓደ ፕሮግራም ኣብ ትሳተፈሉ እዋን፡ ሓደ ውሱን መጠን ገንዘብ ንመዓልቲ እንተ በዝሐ ንሓሙሽተ ምዓልታት ኣብ ሰሙን ትኽፈል። ኣብቲ ናትካ ፕሮግራም ናይ ትሳተፈሉ ነፍስ ወከፍ መዓልቲ፡ ገንዘብ ትኽፈል።

እቲ ንመዓልቲ ትኽፈሎ ገንዘብ፡ ካልእ ገዲፍካ ኣብ ዕድሜኻን ናይ ኣ-ካሳ ኵነት ተመልእን ዘይተማልእን እንተ ዄንካን እዩ ዝውስኖ። ኣብ ናይ ካሳ ውሕስነት መርበብ ሓበሬታ ክንደይ ገንዘብ ከም ዝኽፈለካ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት

ሕቶታትን መልስን

እቲ ገንዘብ ምዓስ እዩ ዝኽፈል?

ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ኣብ ዕለት 26 ናይ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ነቲ ገንዘብ ይኸፍልዎ። ገንዘብካ ኣብ ዕለት 26 ክመጸካ ንኽኽእል፡ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ናይ ግድን እንተ ደንጎየ እቲ ምልክታኻ ኣብ ዕለት 7 ናይ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ክበጽሖም ኣለዎ።

ድሕሪ ዕለት 7 እንተ ኣመልኪትካ፡ እቲ ክፍሊትካ እንተ ቐልጠፈ ዕለት 26 ኣብታ ድሒራ ትመጽእ ወርሒ ይኽፈለካ። ቅድሚ እታ ወርሒ ምውድኣ እንተ ዘይኣመልኪትካ፡ ናይታ ዝሓለፈት ወርሒ ክፍሊት ብምልኡ ክትከስሮ ተኽእሎ ኣሎ።

እንተ ሓሚመ እንታይ የጋጥም?

እንተ ሓሚምካ፡ ኣብታ መጀመርታ ዝሓመምካላ መዓልቲ ምሳና ርክብ ክትገብር ኣገዳሲ እዩ። እንተ ዘይኮነ ናይ’ተን ሓሚምካለን ዝነበርካ መዓልታት ክፍሊት ክትከስሮ ትኽእል ኢኻ። ድሕሪ ሻብዓይ መዓልቲ ሕማም ደሞዝካ ከም ዘለዎ ኪቕጽል እንተ ደሊኻ፡ ኣብ መደብ ክትሳተፍ ከምዘይትኽእል ዘርኢ ምስክር ወረቐት ሓኪም ናባና ምእታው ከድልየካ’ዩ።

እንተ ሓሚምካ

ውላደይ እንተ ሓሚሙ እንታይ የጋጥም?

ንዝሓመመ ውላድካ ክትኣሊ ኣብ ገዛ ምጽናሕ ዘድልየካ እንተ ኾይኑ፡ ኣብታ መጀመርታ መዓልቲ ምሳና ርክብ ክትገብር ኣገዳሲ እዩ።

ዝሓመመ ቈልዓ ትኣሊ እንተ ኣለኻ ዄንካ

ዕረፍቲ ክወስድ እንተ ደልየ ከመይ እገብር?

ዕረፍቲ ክትወስድ እንተ ደሊካ፡ መጀመርታ ናይ ግድን ብኣና ከተፍቅዶ ኣለካ።

ኣብ ሓደ ፕሮግራም እንዳ ተሳተፍኩን ክፍሊት እንዳ ተኸፈለንን ማዕረ ማዕሪኡ ክሰርሕ ይኽእል ድየ?

እወ፡ ኣብ ሓደ ፕሮግራም እንዳ ተሳተፍካ ክትስርሕ ትኽእል ኢኻ። ግን በቲ ትረኽቦ ደሞዝ መጠን ናትካ ናይ መትከል እግሪ ክፍሊት ይንኪ እዩ። ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት እዮም ነቲ ሕሳብ ዝገብርዎ።

ክፍሊት እንዳ ተኸፍለኒ ማዕረ ማዕሪኡ መተካእታ ደሞዝ ወላዲ ክረክብ ይኽእል’ዶ?

እወ፡ ኣብ ሓደ ፕሮግራም እንዳ ተሳተፍካ መተካእታ ደሞዝ ወላዲ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ግን በቲ ትረኽቦ ናይ መተካእታ ደሞዝ ወላዲ መጠን ናትካ ክፍሊት ይንኪ እዩ።

ንዓኻ ኣብ ፕሮግራም መትከል እግሪ ትሳተፍ

ኣብ ሓደ ናይ መትከል እግሪ ፕሮግራም ትሳተፍ እንተ ዄንካ፡ ክፍሊት መትከል እግሪን ከምኡ’ውን ምናልባት ክፍሊት ክራይ ገዛን ተወሳኺ ክፍሊት መትከል እግሪን ክትክፈል ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ ኣየናይ ክፍሊት ንኽኽፈለካ መሰል ከም ዘሎካ ኣንብብ።

ክፍሊት መትከል እግሪ

መጠንቀቕታ ወይ ዝተኸስረ ክፍሊት

ነቲ ናይ ክፍሊት ኵነት እንተ ዘይስዒብካዮ ሓደ መጠንቀቕታ ክወሃበካ ወይ ንሓደ ወይ ብዙሕ ምዓልታት ነቲ ክፍሊትካ ክትከስሮ ትኽእል ኢኻ።

መጠንቀቕታ ወይ ዝተኸስረ ክፍሊት ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት