ቍጠባዊ ሓገዝ ናይ ጕዕዞ ኣብ እዋን ናይ ስራሕ ምቝጻር ቃለመጠይቕ ወይ ምስታፍ ኣብ ፕሮግራም

ካብቲ ትነብረሉ ቦታ ወጻኢ ኣብ ካልእ ቦታ ናይ ስራሕ ምቝጻር ቃለመጠይቕ ክትገብር እንተ ዄንካ፡ ንናይ ጕዕዞን መንበርን ወጻኢታትካ ቍጠባዊ ሓገዝ ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ። ከምኡ’ውን ኣብ ካልእ ቦታ ኣብ ሓደ ፕሮግራም ትሳተፍ ወይ ኣብ ምርመራ ኣሎኻ ዄንካ፡ ቍጠባዊ ሓገዝ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

ጕዕዞታት ንናይ ስራሕ ምቝጻር ቃለመጠይቕ

ናይ ስራሕ ምቝጻር ቃለመጠይቕ ክትገብር እንተ ዄንካ፡ ነዚ ዝስዕብ ተማልእ እንተ ዄንካ ንናይ ጕዕዞን መንበርን ወጻኢታትካ ቍጠባዊ ሓገዝ ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ።

 • 20 ዓመት ዝመላእካ ኴንካ፡ ስራሕ ኣልቦ ወይ ኣብ ሓደጋ ስራሕ-ኣልቦነት ኣለኻ ዄንካ
 • ኣባና ከም ደላይ ስራሕ ዝተመዝገብካ ኴንካ
 • ኣብ ጥቓ’ቲ እትቕመጠሉ ከባቢ ስራሕ ክትረክብ ይጽግመካ ኾይኑ
 • እቲ ወሃቢ ስራሕ ንምብጻሕ ከም ዝጸውዓካ ከተመስክር ክትክእል ዄንካ።

ኣብ ርእስ’ዚ

 • ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕ፡ እቲ እትገብሮ ምብጻሕ፡ ስራሕ ንኽትቍጸር ኣድላዪ’ዩ ኣብ ዚብል ገምጋም እንተ ጌርና ዄንና
 • እቲ ስራሕ ኣብ ፕላትስባንከን ወይ ኣብቲ ስራሕ ትሓተሉ ካልእ ቦታ ከም ኤውሮጳዊ ሕብረት (EU)፡ ከም ሃገራት ኤውሮጳዊ ቍጠባዊ ምትሕብባር (EES) ንዕኡ ዚዳረግ ዚርከብ ኾይኑ። እቲ ስራሕ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኤውረስ (Eures) ኪህሉ’ውን ይኽእል’ዩ።

ጕዕዞታት ኣብ ሓደ ፕሮግራም ኣብ ትሳተፈሉ እዋን

ነዚ ዝስዕብ እንተ ኣማሊእካ ናይ ጕዕዞን መንበርን ወጻኢታት ቍጠባዊ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፡

 • ኣብ ሓደ ካብቶም ናትና ፕሮግራማት ምዝጉብ እንተ ዄንካ
 • ናብ ናይ ስራሕ ዓለም ዝዓለመ ተሓድሶ ትወሃብ ኴንካ
 • ቅድሚ ሓደ ፕሮግራም ምጅማርካ ሓደ ምርመራ ትገብር ኣሎኻ ኴንካ
 • ቅድሚ ናይ እግሪ መትከሊ ፕሮግራም ውሳኔ ካብ ቦታና ካብን ናብን ክትጕዓዝ ኴንካ።

ኣብ መዓልታዊ ክትመላለሰሉ ዘይትኽእል ቦታ ዝርከብ ሓደ ካብቶም ናትና ፕሮግራም ትሳተፍ ኣሎኻ ዄንካ፡ ናይ መንበርን ናይ ድርብ መንበሪ ተወሳኺ ወጻኢታትን ቍጠባዊ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ከመይ ጌይረ ነቲ ናተይ ጕዕዞ ይሓዝኦ?

 • ቅድሚ ነቲ ናትካ ጕዕዞ ምሕዛእካ፡ ናይ ጕዕዞን መንበርን ቍጠባዊ ሓገዝ ከተመልክት ከም ዘሎክ ዘክር።
 • ድሕሪኡ ናየናይ ቍጠባዊ ሓገዝ መሰል ከም ዘሎካ ክንውስን ኢና።
 • ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወይ ሃገራት ኤውሮጳዊ ቍጠባዊ ምትሕብባር ንጕዕዞ ነፋሪት፡ ኣብ ሃገራት ስካንዲናቭያ ከኣ ንጕዕዞ ባቡር ቦታ ክትሕዝ ክንተሓባበረካ ንኽእል ኢና። ካልኦት ጕዕዞታት ባዕልኻ ትሓዝኦም።
 • ድሕሪ ጕዕዞኻ ምናልባት ንዝገበርካዮም ወጻኢታት ካሕሳ ተመልክት። ብዝቐለለ ብመንገዲ ኤለክትሮኒካዊ-ኣገልግሎት፡ ኣብ ናተይ ገጻት(ሚና ሲዱር) ዝርከብ ንናይ ጕዕዛ ክፍሊት ኣመልክት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ።

ከምዚ ጌርካ ክፍሊት ነቶም ዝገበርካዮም ወጻኢታት ተመልክት

ብበወርሒ ናይታ ዝሓለፈት ወርሒ ክፍሊት ተመልክት። ከምዚ ግበር

 1. ብኤለክትሮኒካዊ መንነት ጌርካ ኣብ ናተይ ገጻት (ሚና ሲዱር) እቶ።
 2. ንኽፍሊት መሰል ከም ዘለካ እንተ ወሲንና ኴንና፡ እቲ ንኽፍሊት ወጻኢታት ጕዕዞ ኣመልክት (Ersättning för resa) ዝብል ኣማራጺ ክርኣ እዩ። ዝኾነ ተመልክተሉ ክፍሊት ዘይብልካ እንተ ዄንካ፡ እዚ ኣማራጺ እዚ ኣይርኣን እዩ።
 3. ኣብቲ ንኽፍሊት ወጻኢታት ጕዕዞ ኣመልክት (Ersättning för resa) ዝብል ጠዊቕካ ብመሰረት ኣብቲ ኤ-ኣገልግሎት ዘሎ መምርሒታት ናትካ ሓበሬታ ምላእ።
 4. ምስ ወዳእካ ብኤለክትሮኒካዊ መንነት (e-legitimation) ጌርካ ትፍርም።

ኮምፕዩተር ወይ ኤለክትሮኒካዊ መንነት ዘይብልካ እንተ ዄንካ

ብገለ ምኽንያት ብድጂታላዊ ኣገባብ ንኽፍሊት ከተመልክት ተኽእሎ ዘይብልካ እንተ ዄንካ፡ ናባና ናብ 0771-416 416 ደውል።

ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ እዩ ዝወሃበኒ?

 • ንመዓልታዊ ዝግበር ጕዕዞታት፡ ነቲ ኣብ ወርሒ ካብ 600 ክሮኑር ዝዛይድ ክፋል ናይቲ ጕዕዞ ወጻኢታት ካሕሳ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ወይ ነቲ ካብ ኣብቲ ትነብረሉ ንቡር ናይ መዓልታዊ ምምልላስ ወጻኢ ንላዕሊ ዝኾነ ክፍሊት።
 • ንጕዕዞታት ናይ ስራሕ ምቝጻር ቃለመጠይቕ፡ እንተ በዝሐ 2 500 ክሮኑር ክፍሊት ትወሃብ።
 • ቅድሚ ናይ እግሪ መትከሊ ፕሮግራም ውሳኔ ካብ ቦታና ካብን ናብን ክትጕዓዝ ኴንካ፡ ብምልኡ ናይ እቲ ወጻኢ ክፍሊት ይወሃበካ እዩ።
 • ናይ መንበሪ 110 ክሮኑር ንመዓልቲ፡ ግን ዝበዝሐ 2 400 ክሮኑር ንወርሒ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

ሕቶታትን መልስን

ገንዘበይ ብኸመይ እቕበል?

ስወድባንክ እዮም ነቲ ክፍሊታት ዝኣልዩዎ። ምስ መለለዪ ቍጽሪ መንነትካ ዚተኣሳሰር ሕሳብ ባንክ እንተ ኣለካ ኾይኑ፡ እቲ ገንዘብ ባንክ ብዘየገድስ ኣብቲ ሕሳብ ይኣቱ። ስወድባንክ ንዓኻ ብዛዕባ ናይ እቲ ክፍሊት ሓበሬታ ዝሓዘ ሓደ መልእኽቲ እውን ይሰዱልካ እዮም።

ናይ ባንክ ሕሳብ ዘይብልካ እንተ ዄንካ፡ ኣብ ክንድኡ ሓደ ናይ ክፍሊት ካርድ ብቡስጣ ይመጸካ።

ሓደ ናይ ክፍሊት ካርድ መጺኡኒ ኣሎ - ኣብ ክንድኡ እቲ ገንዘብ ኣብ ናተይ ሕሳብ ክኣቱ ይኽእል’ዶ?

ክፍሊት መቐበሊ ወረቐት እንተ ተቐቢልካ፡ እሞ እቲ ቀጺሉ ዚመጸካ ክፍሊት ኣብ ሕሳብ ባንክኻ ኪኣቱ ትደሊ ኾይንካ፡ ግድን ምስ ስዌድባንክ ርክብ ክትገብር ኣለካ። ሕሳብካ ንመርበብ መርበብ ስዌድባንክ ተጠቒምካ ከተመዝግቦ ትኽእል ኢኻ።

ናብ ናይ ስወድባንክ ናይ ሕሳብ መዝገብ ኣመዝግቦ

ብናተይ ማኪና እንተ ተጓዒዘ ከመይ እገብር?

ንናይ ወጻኢታትካ ክፍሊት ከተመልክት ከለኻ፡ ናይ ዝተጕዓዝካሉ መዓልታት ቍጽሪ ትመልእ። ነፍስ ወከፍ መዓልቲ ጕዕዞ ካብን ናብን ገዛ ዚግበር ጕዕዞ የጠቓልል። ቅብሊት በንዚን ምስዳድ ኣየድልየካን’ዩ።

ሓደ ስንክልና ኣለኒ እሞ ሓደ መሰነይታ የድልየኒ እዩ። እቲ ናተይ መሰነይታ እውን ክፍሊት ክወሃቦ ይኽእል ድዩ?

ምስ ጕዕዞኻ ዝተተሓሓዘ ሓደ መሰነይታ ዘድልየካ እንተ ኾይኑ፡ እቲ መሰነይታ ናይ ጕዕዞ ወጻኢታት፡ ዕለታዊ ኣበል፡ ናይ መንበርን ካብ ስራሕ ዝኸሰሮ ደሞዝን ካሕሳ ክረክብ ይኽእል እዩ።