ቅጥዕታትን ወረቓቕቲ ምስክርን

ልሙዳት ቅጥዕታትን ወረቓቕቲ ምስክርን ንሸቕለ-ኣልቦኛታት።

ካብ ኣ-ካሳ ደሞዝ ክትሓትት ከለኻ

ኣብ ሓድሽ ምልክታ (nyanmälan)፡ ኣብ ምቕያር ምልክታን (ändringsanmälan) ኣብ ዓመታዊ ምልክታን (årsanmälan)

ናብ ኣ-ካሳ ዚኣቱ ምልክታ ሸቕለ-ኣልቦነት

ሸቕለ-ኣልቦኛ ቅድሚ ምዃንካ ተቘጺርካ ትሰርሕ ኔርካ’ዶ፧ እሞ እቲ ቈጺሩ ዘስርሓካ ዝነበረ ወሃብ-ስራሕ ቅጥዒ ምስክር ወረቐት ወሃብ-ስራሕ መሊኡ ናብ ናትካ ኣ-ካሳ ይሰዶ።

ምስክር ወረቐት ወሃብ-ስራሕ

ሸቕለ-ኣልቦኛ ቅድሚ ምዃንካ ብዓል ትካልዶ ኔርካ፧ እሞ ቅጥዒ ምስክር ወረቐት ወነንቲ ትካል መሊእካ ናብ ናትካ ኣ-ካሳ ትሰዶ።

ምስክር ወረቐት ስራሕ ወነንቲ ትካል

ሓደ ኵነት ስራሕ ኣማሊእካ ማዕረ-ማዕርኡ ደገፍ ንጥፈት ወሲድካ ኔርካዶ፧ እሞ ነዛ እትስዕብ ቅጥዒ ተጠቒምካ ናብ ናትካ ኣ-ካሳ ትሰዶ።

ኣብ ኣካሳ ንምርግጋጽ ኵነታት ስራሕ ዚግበር ጠለብ

እቶም ሸቕለ-ኣልቦኛታት ዝኾንኩም፡ ኣብ ካልእ ሃገር ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ቍጠባዊ ከባቢ (EES) ወይ ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ስራሕ ንምድላይ፡ እቲ እትወስድዎ ደሞዝ ሸቕለ-ኣልቦነት ምሳኹም ክትማልእዎ ትኽእሉ ኢኻትኩም። ካብ IAF ’Intyg U2’ ዚበሃል የድልየካ፡-

ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ስራሕ ንምድላይ ዘድሊ ምስክር ወረቐት

ጸብጻብ ንጥፈታትካ ብኢነትርነት ክተቕርብ ምስ ዘይትኽእል

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ፡ ናይቲ ዝሓለፈ ወርሒ ንጥፈታትካ “ጸብጻብ-ንጥፈታት” ክተቕርብ ይግብኣካ’ዩ። ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ወርሒ ድማ፥ እንተ ቐልጠፈ ኣብ ዕለት 1፡ እንተ ደንጐየ ድማ ኣብ ዕለት 14 “ጸብጻብ-ንጥፈታትካ” ክተቕርብ ይግባእ። ናይቲ ንጥፈታትካ ብዝቐለለ፥ ኣብቲ ናትና ኣድራሻ ኢንተርነት ኣድራሻ ኢንተርነት ክተቕርቦ ወይ ውን ኣብቲ፡ “Mina sidor” ዚብል ”ኣፐን” ምቕራቡ እዩ። ከምኡ ንምግባር ክትክእል ግና፡ “ኤ-መንነት” (e-legitimation)፡ ንኣብነት ብ” mobilt bank-id” ተጠቒምካ ክትኣቱ ይግባእ።

ዝዀነ ዓይነት ናይ ”ኤ-መንነት” (e-legitimation) ዘይብልካ ምስ ትኸውን፥ ነቲ ”Aktivitetsrapport” ኦርኒክ ጽዒንካ ክትሓትሞ ትኽእል ኢኻ። ነቲ ”ወረቐት-ኦርኒክ” ክትሓትሞ ዘይትኽእል ምስ ትኸውን፥ ደዊልካ ሓብረና’ሞ፡ ብቤት ቡስጣ ጌርና፡ ናብ ገዛኻ ኦርኒክ ክንልእከልካ ኢና። ነቲ ”ወረቐት-ኦርኒክ” ድማ መሊእካ፥ ብቤት ቡስጣ ጌርካ ናባና ልኣኮ። እቲ ኣድራሻና ኣብቲ ”ኦርኒክ” ክትረኽቦ ኢኻ። መጺእካ ውን፡ ኣብቲ ቀረባኻ ዘሎ ቤትጽሕፈትና ክትገድፎ ትኽእል ኢኻ።

”ብኢ-መይል” ጌርካ፡ ነቲ ኦርኒክ ክትልእከልና ኣይፍቀድን’ዩ።

ናይ ንጥፈታት-ጸብጻብ - Aktivitetsrapport (ነቲ ኦርኒክ ጽዓኖ’ሞ፡ እቲ ኣብ ኮምፕዩተርካ ኪምላእ ዚክኣል ዘበለ ምልኣዮ፥ እቲ ዝተረፈ ብኢድካ ብብርዒ ጌርካ ምልኣዮ)።

ናይ ንጥፈታት-ጸብጻብ - Aktivitetsrapport (ነቲ ኦርኒክ ሓቲምካ ኣውጽኣዮ’ሞ፥ ብድሕሪኡ ብብርዒ ጌርካ ብኢድካ ምልኣዮ።

Activity report in english

ብስራሕ ሓድሽ ጅመራ ክትቍጸር ኣብ እትምረጸሉ እዋን

ኣብ ዕድላት ደገፍ ወይ ፕሮግራም ኣብ እትሳተፈሉ እዋን ዚግበር ጠለብ ደሞዝ

ኣብ ሓደ ካብ እንህቦም ዕድላት ደገፍ ወይ ፕሮግራም ኣብ እትሳተፈሉ እዋን፡ ደገፍ ንጥፈት፡ ደሞዝ ምዕባለ ወይ ንሞዝ መትከል-እግሪ ክትረክብ ትኽእል። ወርሒ-ወርሒ ኢኻ ጠለብ ደሞዝ ናብ ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ እተቕርብ፡-

ዚምልኡ ቅጥዕታት ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ

ብሓደ ውሳነ ዕግበት እንተ ዘይብልካ

ብሓደ ዝወሰንናዮ ውሳነ እንተ ዘይዓጊብካ፡ ከም ብሓድሽ ክንምርምሮ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ከምዚ ዚስዕብ ትገብር

ንደገፍ ንጥፈት፡ ንደሞዝ ምዕባለ ወይ ንደሞዝ መትከል-እግሪ ዚምልከት መጠንቀቕታ ወይ ውሳነ ንኩይ ደሞዝ ተቐቢልካ ትፈልጥ’ዶ፧ ቅድሚ ናይ መወዳእታ ውሳነ ምሕላፍና፡ ርእይቶኻ ከተቕርብ ዕድል ኣሎ።

ቅድሚ ውሳነ መጠንቀቕታ ወይ እገዳ ዚግበር መልሲ ዝርርብ