መጠንቀቕታ ወይ ካብ ”ቤትስልጣን ውሕስነት ካሳ” (Försäkringskassan) ገንዘብ ንኸይትቕበል ምእጋድን

እንተ ደኣ ንኣብነት ነጢፍካ ስራሕ ዘይትደሊ ዄንካ ወይ ውን ናይ ንጥፈታትካ ጸብጻብ ካብ ምቕራብ ሸለል እንተ ደኣ ኢልካ፥ መጠንቀቕታ ኪወሃበካ ይኽእል’ዩ። እዚ ነገር’ዚ ብተደጋጋሚ ከምኡ ምስ ዘጋጥም ድማ፥ ካብቲ ”ብቤትስልጣን ውሕስነት ካሳ” (Försäkringskassan) ትቕበሎ ገንዘብ፥ ንሓደ ወይ ንብዙሓት መዓልታት ክትእገድ ትኽእል ኢኻ።

መጠንቀቕታ ወይ ናይ ደሞዝ ምእጋድ ውሳነ እንተ መጺኡካ እንታይ ትገብር᎒

ካባና ሓበሬታዊ ደብዳበ ትቕበል፤ እቲ ደብዳበ ኣብ ገለገለ እዋን ናይ ፈለማ ውሳነ ዝሓዘ ኪኸውን እውን ይኽእል’ዩ። ቅድሚ ናይ መወዳእታ ውሳነ ምሃብና: ርእይቶኻ ክትህብ ዕድል ኪወሃበካ’ዩ። እቲ ኣብ መርበብ ኢንተርነት ዘሎ ናይ ምላሽ ቅጥዒ ክትጥቀም: ክትድውል ወይ እታ ብደብዳበ እትመጸካ ”Svar på kommunicering inför beslut om sanktion eller varning” (”ቅድሚ ናይ እገዳ ወይ መጠንቀቕታ ውሳነ ምሕላፉ እትለኣኽ ምላሽ ሓበሬታ”) እትበሃል ቅጥዒ ክትልእካ ትኽእል።

ብመመለሺ ቅጥዒ ርእይቶኻ ምሃብ

በታ ናይ መወዳእታ ውሳነ ዕጉብ እንተ ዘይኮንካ: ዳግመ-ርእይቶ ክንገብር ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ነታ ”Begäran om omprövning av beslut om varning eller sanktion” (”ውሳነ እገዳ ወይ መጠንቀቕታ ቅድሚ ምሕላፉ ዚኣቱ ሕቶ ዳግመ-ርእይቶ”) እትበሃል ቅጥዒ መሊእካ ናባና ስደዳ።

ዳግመ-ርእይቶ ውሳነ ኪግበር ምጥላብ

ስራሕ ምድላይካ ሸለል እንተ ኢልካዮ

ነቲ ዝተሰማማዕናሉ እንተ ዘይገርካዮ ንስራሕ ምድላይካ ሸለለ ኢልካዮ ኣለኻ።

እዚ ዚስዕብ ኩነታት፡ ናብ መጠንቀቕታ ወይ ካብ ”ቤትስልጣን ውሕስነት ካሳ ትቕበሎ ገንዘብ ናብ ምእጋድ ከምርሓካ ይኽእል’ዩ

እንተ፡

 • ምሳና ብሓባር ሓደ ውጥን ኣብ ምውጻእ ዘይተሳቲፍካ
 • ናትካ ናይ ንጥፈታት ጸብጻብ ናባና ኣብ ግዚኡ ዘይኣእቲኻዮ
 • ነቲ ስምምዕ ናይ ናባና ምብጻሕ ወይ ምሳና ምርኻብ ዘይስዒብካዮ
 • ኣብ ጻዕሪ ወይ ንጥፈት ዘይተሳቲፍካ
 • ነቶም ዝዓደልናካ ስራሕ ወይ ትምህርትታት ዘይኣመልኪትካሎም
 • ነጢፍካ ስራሕ ደሊኻ።

ስራሕ ምድላይካ ሸለል እንተ ኢልካዮ እዚ የጋጥም

 • ቀዳማይ ግዜ፦ መጠንቀቕታ ይወሃበካ።
 • ካልኣይ ግዜ፦ 1 መዓልቲ ብዘይ ክፍሊት
 • ሳልሳይ ግዜ፦ 5 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ራብዓይ ግዜ፦ 10 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ሓምሻይን ነፍስ ወከፍ ድሕሪኡ ዝስዕብ ግዜን 45 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት መሰረት ክፍሊትካ ደሞዝ ስራሕ-ኣልቦነት እንተ ኾይኑ፡ ድሕሪ’ተን 45 መዓልታት ናብ 223 ክሮኖር ንመዓልቲ ይንኪ።

ናትካ ስራሕ ኣልቦነት እንተ ኣናዊሕካዮ

ንሓደ ስራሕ፡ ልምምድ ወይ ካልእ መደብ ወይ ጻዕሪ ምቕባል እንተ ኣቢኻ፡ ግዜ ናይቲ ስራሕ ኣልቦነትካ ተናውሖ ኣለኻ።

እዚ ዚስዕብ ኩነታት፡ ናብ መጠንቀቕታ ወይ ካብ ”ቤትስልጣን ውሕስነት ካሳ ትቕበሎ ገንዘብ ናብ ምእጋድ ከምርሓካ ይኽእል’ዩ

እንተ፡

 • ንሓደ ዕድላ ንዝተዋህበካ ብቑዕ ስራሕ ምእባይ
 • ትምህርቲ ሓቲትካ ቦታ ረኺብካ ክነስኻ ከምኡ’ውን ዝተሓበረካ ትምህርቲ ምእባይ
 • ብፍላጥ ንሓደ ምቝጻር ስራሕ ከይትግበር እንተ ዓንቂፍካዮ
 • ንጻዕሪ ወይ ንጥፈት ምእባይ።

ናትካ ስራሕ ኣልቦነት እንተ ኣናዊሕካዮ እዚ የጋጥም

 • ቀዳማይ ግዜ፦ 5 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ካልኣይ ግዜ፦ 10 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ሳልሳይ ግዜ፦ 45 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ራብዓይን ነፍስ ወከፍ ድሕሪኡ ዝስዕብ ግዜን 45 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት መሰረት ደሞዝካ ደሞዝ ሸቕለ-ኣልቦነት እንተ ኾይኑ፡ ድሕሪ’ተን 45 መዓልታት ናብ 223 ክሮኖር ንመዓልቲ ይንኪ።

ምኽንያት ናይ ስራሕ ኣልቦነትካ እንተ ኴንካ

ካብ ሓደ ስራሕ ባዕልኻ እንተ ወጺእካ፡ ባዕልኻ ምኽንያት ናይ ስራሕ ኣልቦነትካ ትኸወን ኣለኻ።

እዚ ዚስዕብ ኩነታት፡ ናብ መጠንቀቕታ ወይ ካብ ”ቤትስልጣን ውሕስነት ካሳ ትቕበሎ ገንዘብ ናብ ምእጋድ ከምርሓካ ይኽእል’ዩ

እንተ፡

 • ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ካብ ስራሕካ ወጺእካ
 • ካብ ስራሕ ዘውጽእ ጠባይ ምርኣይ

ምኽንያት ናይ ስራሕ ኣልቦነትካ እንተ ኴንካ እዚ የጋጥም

 • ቀዳማይን ካልኣይን ግዜ፡ 45 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ሳልሳይን ነፍስ ወከፍ ብድሕሪኡ ዝስዕብ ግዜን 45 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት መሰረት ደሞዝካ ደሞዝ ሸቕለ-ኣልቦነት እንተ ኾይኑ፡ ድሕሪ’ተን 45 መዓልታት ናብ 223 ክሮኖር ንመዓልቲ ይንኪ።

ብፍላጥ ግጉይ ሓበሬታ እንተ ሂብካ

ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ንነዊሕ ግዜ ነቲ ክፍሊትካ ንኸይክፈለካ ክውስን ይኽእል እዩ። እዚ ንቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ብፍላጥ ወይ ከቢድ ሸለልትነት ሓሶት ወይ ኣጋጋዪ ሓበሬታ እንተ ሂብካን ከምዚ ጌርካ ካብቲ መሰል ዘሎካ ንላዕሊ ክፍሊት ተዋሂቡካን ይምልከት።