ውሕስነት ስራሕን ምዕባለን

እቲ ውሕስነት ስራሕን ምዕባለ ንዓኻ ብዘይ ስራሕ ነዊሕ ግዜ ዝገበርካን ናብ ናይ ስራሕ ሂወት ንኽትምለስ ሓገዝ ዘድልየካን ዚኸውን ሓደ ፕሮግራም እዩ። ነቲ ናትካ ስራሕ ኣልቦነት ንኸተቋርጾ ንሕና ደገፍ ንህበካ ኢና።

ውሕስነት ስራሕን ምዕባለን እንታይ እዩ?

እዚ፡ ብውልቂ ከምዝሰማማዕ ዝተገብረ ጻዕርታትን ደገፍን ዘልዎ ምስ ብንጥፈት ስራሕ ክትደሊ ዝተተሓሓዘ ፕሮግራም እዩ። ንስኻ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ሓጺር ግዜ ነቲ ናትካ ስራሕ ኣልቦነት ንኸተቋርጾ እዩ እቲ ዕላማ።

ኣብዚ ፕሮግራም መን ክሳተፍ ይኽእል?

ንነዊሕ እዋን ስራሕ ኣልቦ እንተ ኔርካን ምሳና ከም ደላይ ስራሕ ተመዝጊብካ ዄንካን፡ ኣብ ውሕስነት ስራሕን ምዕባለን ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ካብ መድሕን ናይ ኣ-ካሳ ኣብ ምወጻእ ትርከብ እንተ ኣለኻ ዄንካ፡ ኣብዚ ፕሮግራም ንኽትሳተፍ ዕድል ክወሃበካ ንቡር እዩ። ብተመሳሳሊ ንዝከኣል ዘበል ግዜ ኣብ ናይ እግሪ መትከሊ ፕሮግራም ወይ ውሕስነት ስራሕ ንመንእሰያት እንተ ተሳቲፍካ ኔርካ ግን ገና ብምሉእ ወይ ከፊል ስራሕ ኣልቦ ኣለኻ ኴንካ።

እዚ ኣብቲ ፕሮግራም ክትገብር ትኽእል

ንስኻን ቤ/ጽ ዕዮን ሓቢርኩም ብዝቐልጠፈ ስራሕ ክትረክብ ወይ ትምህርቲ ክትጅምር ምእንትን ምሳኻ ብዝበለጸ ዝሰማምዑ ደገፋት ሓቢርኩም ብምምራጽ መደብ ተውጹ። ካብ’ቶም ደገፋት ሒደት ኣብነታት እኔሀ፡

 • ልምምድ ስራሕ
 • ስልጠና ስራሕ
 • ናብ ስራሕ ዝዓለመ ተሓድሶ
 • ናብ ሞያ ዝዓለመ ትምህርቲ ኣብ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ (ፎልክሆግስኮላ)
 • ናይ ዕዳጋ ስራሕ ትምህርቲ
 • ንዓኻ ናይ ባዕልኻ ትካል ክትጅምር ትሓስብ ዘሎኻ ደገፍን ምኽርን።

ከመይ ይኸደልካ ከም ዘሎ ኵሉ ግዜ ንከታተልን እቲ ዘድልየካ ደገፍ ንህበካን።

ናይዚ ፕሮግራም ንውሓት

እዚ ፕሮግራም ብንቡር ኵነት ናይ ምሉእ ግዜ እዩ። ብኸፊል እዋን ናይ ወላዲ ዕረፍቲ ወሲድካ እንተ ኣሎኻ ዄንካ፡ ወይ ብምኽንያት ሕማም ወይ ስንክልና ምሉእ ሰዓታት ክትሰርሕ ዘይትኽእል ዄንካ፡ ኣብዚ ፕሮግራም ብኸፊል ግዜ ክትሳተፍ ተኽእሎ ኣሎ።

ኣብዚ ፕሮግራም ምስታፍ ብድልየት እዩ። እንተ ተሳቲፍካ ግን ንጡፍ ክትከውንን ነቲ ዝተሰማማዕናሉ መደብ ክትስዕቦን ኣሎካ።

ንስኻ ሕማም ወይ ስንክልና ዘለካ ተወሳኺ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ጥዕናኻ ወይ ስንክልናኻ ኣብቲ ናይ ፕሮግራም ንጥፈታት ናይ ምስታፍ ዓቕምኻ ዝጸልዎ እንተ ኾይኑ፡ ክትነግረና ንደሊ ኢና። ሽዑ ምሳኻ ብሓንሳብ ኴንና ኣብቲ ንጥፈታት ንኽትሳተፍ እየናይ ደገፍ ከም ዘድልየካ ንምርምሮ።

ሓገዝ ንዓኻ ስንክልና ዘሎካ

ኣብዚ ፕሮግራም ኣብ እትሳተፈሉ ግዜ እትወስዶ ክፍሊት

ኣብ ውሕስነት ስራሕን ምዕባለን ትሳተፈሉ እዋን፡ ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ክፍሊት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ፕሮግራም ምስ መዝገብናካ ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ንኽፍሊት ተመልክት። ክፍሊት ንኽኽፈለካ፡ ነቲ ምሳና ብሓባር ዘለካ መደብ ክትስዕቦ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ኣብቶም ዝተሰማማዕናሎም ንጥፈታት ክትሳተፍ የድልየካ ማለት እዩ።

ደገፍ ንጥፈትን ክፍሊት ምዕባለን

ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ንኽፍሊት ኣመልክት

እንተ ሓሚምካ ወይ ንዝሓመመ ቈልዓ ትኣሊ ኣለኻ ዄንካ

እንተ ሓሚምካ ወይ ቈልዓ ንምእላይ ኣብ ገዛ ምህላው እንተ ኣድልዩካ፡ ብዛዕብኡ ንዓና ምሕባር ከድልየካ እዩ።

ክትሓምም ከለኻ ብኩራት ኣመልክት

ቈልዓ ንምእላይ (VAB) ብኩራት ኣመልክት

ናይ ንጥፈታት ጸብጻብ ሃብ

ኣብ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ሓደ ናይ ንጥፈታት ጸብጻብ ከተእቱ ኣለካ። እዚ ኣብ ናይ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ጕዕዞኻ ልክዕ ደገፍ ንኽትረክብን ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ክፍሊትካ ንኽትረክብን ኣገዳሲ እዩ።

ጸብጻብ ንጥፈታት

ሕቶታትን መልስን

ሓደ ስራሕ ምስ ረኸብኩ እንታይ የጋጥም

ሓደ ስራሕ እንተ ረኺብካን ኣ-ካሳ ንምርካብ ሓደ ሓድሽ ኵነት ከማልእ ዝኽእል መጠን ብዝሒ ስራሕ ትሰርሕ ኣለኻ ዄንካን፡ ካብ እቲ ውሕስነት ስራሕን ምዕባለን ትወጽእ።

ክፍሊት ካብ ኣ-ካሳ

ጌና ሓደ ስራሕ እንተ ዘይረኸብኩ’ኸ እንታይ የጋጥም?

ድሕሪ 90 ምዓልታት ኣብ ውሕስነት ስራሕን ምዕባለን ምስታፍካ ሓደ ስራሕ እንተ ዘይረኺብካ፡ ስራሕ ንኽትረክብ ወይ ንኣብነት ብመልክዕ ፍሉይ ስራሕ (extratjänst) ወይ ልምምድ ስራሕ ዕድላትካ ንኽትፍትኖም ተወሰኽቲ ዕድላት ኣሎዉ።

ኣብ ውሕስነት ስራሕን ምዕባለን ንኽንደይ ንውሓት ግዜ ክሳተፍ ይኽእል?

ኣብ ውሕስነት ስራሕን ምዕባለን ክሳብ ነዞም ዝስዕቡ ተተግብሮም ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ፡

 • ካብ ናይ ውሕስነት ስራሕን ምዕባለን ወጻኢ ስራሕ ምጅማርካ (ብሓገዝ ይኹን ብዘይሓገዝ) ወይ ብምሉእ ግዜ ትምህርቲ ምጅማርካ።
 • ምሉእ ግዜ ናይ ወላዲ ዕረፍቲ ትወስድ
 • ካብ ሓደ ወርሒ ንላዕሊ ብምሉእ ግዜ ትሓምምን እቲ ፕሮግራም ክሰማማዕ ኣይክእልን።
 • ኣ-ካሳ ንምርካብ ሓደ ሓድሽ ኵነት ምምላእካ።

ኣብ ውሕስነት ስራሕን ምዕባለን ብኸፊል እዋን እንዳ ተሳተፍካ ማዕረ ማዕሪኡ ብኸፊል እዋን ክሳብ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ክትምሃር ትኽእል ኢኻ።

ናይ ሕማም ዕረፍቲ ወይ ናይ ወላዲ ዕረፍቲ እንተ ወሲደ እንታይ የጋጥም?

ንነዊሕ እዋን እንተ ዄንካ ሓሚምካ ዘለኻ፡ ምእንቲ ከም ቅድም ክትሳተፍ ክትኽእል ናይ’ቲ ፕሮግራም ትሕዝቶ ከነሰማምዖ ንፍትን ኢና። ካብቲ ፕሮግራም ትወጽእ።

 • ካብ ሓደ ወርሒ ንላዕሊ ብምሉእ ግዜ እንተ ሓሚምካን እቲ ፕሮግራም ክሰማማዕ ዘይክኢሉን።
 • ምሉእ ግዜ ናይ ወላዲ ዕረፍቲ እንተ ወሲድካ

ካብ 12 ኣዋርሕ ዝሓጸረ ግዜ እንተ ጠፊእካ ኔርካ፡ እንደገና ተመሊሲካ ናብቲ ፕሮግራም ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ።

መድሕን ኣለኒ’ዶ?

ኣብ ውሕስነት ስራሕን ምዕባለን ክትሳተፍ ክለኻ፡ ኣብ ውሕስነት ውልቃዊ መጕዳእትን ኣብ ውሕስነት ጕጅለን (personskade- och grupplivförsäkringar) እቱው ኢኻ። ኣብ’ቲ ትካል ገለ ጒድኣት እንተ ኣውሪድካ፡ እቲ ወሃቢ ስራሕ ካብ መንግስቲ ካሕሳ ኪረክብ እውን ይኽእል’ዩ።

ኣብቲ ፕሮግራም ዘለኒ ቦታ ክኸስሮ ይኽእል ድየ?

ሸለልትነት እንተ ኣርኢኻን ነቲ ንጥፈት እንተ ረቢሽካዮን ንቦታኻ ክትከስሮ ትኽእል ኢኻ።

ንስኻ ኣብ ውሕስነት ስራሕን ምዕባለን ን450 መዓልታት ክፍሊት ዝተወሃብካን፡ ብመሰረት ሕጊ ክፍሊት ውሕስነት ስራሕ ኣልቦነት መሰል ክፍሊት ስራሕ ኣልቦነት ዘይብልካን፡ ብምኽንያት እዞም ዝስዕቡ ቦታኻ ከተጥፍእ እውን ትኽእል እኻ፡

 • ንገለ ጻዕሪ ኣብቲ ፕሮግራም ወይ ካልእ ናይ ዕዳጋ ስራሕ መደብ ስጕምቲ ነጺግካ
 • ብዘይ ቅቡል ምኽንያት ንሓደ ብቑዕ ስራሕ ነጺግካ
 • ናይ ንጥፈታትካ ጸብጻብ ዘይኣእቲኻ
 • ምስ ሓደ መራኸቢ ስራሕ ብስሩዕ ርክብ ዘይብልካ ዄንካ

ድሕሪ ስራሕ ተቖጺረ ምንባረይ ወይ ትምህርቲ ናብቲ ፕሮግራም ክምለስ ይኽእል’ዶ?

ብምኽንያት ሕማም ኣብዅርካ፡ ናይ ወላዲ ዕረፍቲ ወሲድካ ወይ ትምሃር ኔርካ ናብ’ቲ ፕሮግራም ክትምለስ ትኽእል ኢኻ። ግን ካብ ዓሰርተ ክልተ ኣዋርሕ ንላዕሊ ተኣሊኻ ዝነበርካ ክትከውን የብልካን። ኣብ ሓደ ሓደ ኵነታት ክሳብ ድሕሪ ናይ ሰለስተ ዓመት ትምህርቲ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ። ትሰርሕ ኔርካ ስራሕ ኣልቦ እንተ ኴንካን እንደገና ክፍሊት ካሳ-ኣልቦነት ንምርካብ መሰል ዘይብልካ ኴንካን፡ ናብቲ ፕሮግራም ክትምለስ ትኽእል ኢኻ።

ንናይ ጕዕዞ ወጻኢታት ቍጠባዊ ሓገዝ ክትወሃበሎም ትኽእል ኢኻ

ካብቲ ትነብረሉ ቦታ ወጻኢ ኣብ ካልእ ቦታ ኣብ ሓደ ፕሮግራም ወይ መርመራ ትሳተፍ እንተ ኣለኻ ዄንካ፡ ንናይ ጕዕዞን መንበርን ወጻኢታትካ ቍጠባዊ ሓገዝ ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ።

ቍጠባዊ ሓገዝ ናይ ጕዕዞ ኣብ እዋን ምስታፍ ኣብ ሓደ ፕሮግራም ወይ ናይ ስራሕ ምቝጻር ቃለመጠይቕ