መጠንቀቕታ ወይ ዝተኸስረ ኣ-ካሳ

ንኣብነት ነጢፍካ ስራሕ እንተ ዘይደሊኻ ወይ ጸብጻብ ናይ ንጥፈታትካ ምእታው ገዲፍካዮ፡ ሓደ መጠንቀቕታ ትወሃብ። ተደጋጋሚ ግዜ እንተ ኣጋጢሙ፡ ክፍሊትካ ክተጥፍኦ ትኽእል ኢኻ።

ነቲ ክትገብሮ ዝግብኣካ እንተ ዘይጌርካ እንታይ የጋጥም?

ነቲ ናትካ ናይ ንጥፈታት ጸብጻብ ኣብ ግዚኡ እንተ ዘይልኢኽካዮ፡ ኣብ ሓደ ኣኼባ እንተ ዘይመጺእካ ወይ ብገለ ካልእ መንገዲ ነቲ ክትገብሮ ዝግብኣካ እንተ ዘይጌርካ፡ ንሕና ናብ ናትካ ኣ-ካሳ ሓበሬታ ንሰድድ ኢና። ድሕሪኡ ናትካ ኣ-ካሳ ምሳኻ ርክብ ይገብሩን ሽዑ እንታይ ከም ዘጋጠመን ስለምንታይን ንኽትገልጽ ዕድል ክትረክብ ኢኻን።

እቶም ናትካ ኣ-ካሳ ቅቡል ዝኾነ ምኽንያት የብልካን ኢሎም እንተ ሓሲቦም፡ ንመጠንቀቕታ ወይ ዝጐደለ ክፍሊት ውሳኔ ይውስኑ።

ስራሕ ምድላይካ ሸለል እንተ ኢልካዮ

ነቲ ዝተሰማማዕናሉ እንተ ዘይገርካዮ ንስራሕ ምድላይካ ሸለለ ኢልካዮ ኣለኻ።

እዚ ካብ ኣ-ካሳ ናብ መጠንቀቕታ ወይ ዝጐደለ ክፍሊት ከምርሕ ይኽእል እዩ

እንተ፡

 • ምሳና ብሓባር ሓደ ውጥን ኣብ ምውጻእ ዘይተሳቲፍካ
 • ናትካ ናይ ንጥፈታት ጸብጻብ ናባና ኣብ ግዚኡ ዘይኣእቲኻዮ
 • ነቲ ናባና ናይ ምብጻሕ ወይ ምሳና ምርኻብ ስምምዕ ዘይስዒብካዮ
 • ዝዓደልናካ ስራሕ ዘይመልኪትካሉ
 • ነጢፍካ ስራሕ ዘይደሊኻ።

ስራሕ ምድላይካ ሸለል እንተ ኢልካዮ እዚ ዝስዕብ የጋጥም

 • ቀዳማይ ግዜ፦ መጠንቀቕታ ይወሃበካ።
 • ካልኣይ ግዜ፦ 1 መዓልቲ ብዘይ ክፍሊት
 • ሳልሳይ ግዜ፦ 5 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ራብዓይ ግዜ፦ 10 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ኣብ ሓሙሻይ ግዜ፡ ክሳብ ሓደ ሓድሽ ናይ ስራሕ ኵነት ተማልእ እቲ መሰል ናይ ክፍሊት ደው የቋርጽ።

ናትካ ስራሕ ኣልቦነት እንተ ኣናዊሕካዮ

ንሓደ ስራሕ፡ ልምምድ ወይ ካልእ ፕሮግራም ወይ ጻዕሪ ምቕባል እንተ ኣቢኻ፡ ግዜ ናይቲ ስራሕ ኣልቦነትካ ተናውሖ ኣለኻ።

እዚ ካብ ኣ-ካሳ ናብ መጠንቀቕታ ወይ ዝጐደለ ክፍሊት ከምርሕ ይኽእል እዩ

እንተ፡

 • ንሓደ ብቑዕ ስራሕ ነጺግካ
 • ብፍላጥ ንሓደ ምቝጻር ስራሕ ከይትግበር እንተ ዓንቂፍካዮ
 • ንሓደ መደብ ዕዳጋ ስራሕ ምቕባል እንተ ኣቢኻ

ናትካ ስራሕ ኣልቦነት እንተ ኣናዊሕካዮ እዚ ዝስዕብ የጋጥም

 • ቀዳማይ ግዜ፦ 5 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ካልኣይ ግዜ፦ 10 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ሳልሳይ ግዜ፦ 45 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ራብዓይ ግዜ፦ 45 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ኣብ ሓሙሻይ ግዜ፡ ክሳብ ሓደ ሓድሽ ናይ ስራሕ ኵነት ተማልእ እቲ መሰል ናይ ክፍሊት ደው የቋርጽ።

ምኽንያት ናይ ስራሕ ኣልቦነትካ እንተ ኴንካ

ካብ ሓደ ስራሕ ባዕልኻ እንተ ወጺእካ፡ ባዕልኻ ምኽንያት ናይ ስራሕ ኣልቦነትካ ትኸወን ኣለኻ።

እዚ ካብ ኣ-ካሳ ናብ መጠንቀቕታ ወይ ዝጐደለ ክፍሊት ከምርሕ ይኽእል እዩ

እንተ፡

 • ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ካብ ስራሕካ ወጺእካ
 • ስራሕካ ናይ ግድን ንኸተቋርጽ ምኽንያት ኴንካ
 • ንሓደ መደብ ዕዳጋ ስራሕ ብሓደ ብቑዕ ዘይኮነ ምኽንያት ኣቋሪጽካ
 • ንሓደ ናይ ዕዳጋ ስራሕ መደብ ከም ተቋርጾ ዝገብር ባህሪ ኣርኢኻ።

ምኽንያት ናይ ስራሕ ኣልቦነትካ እንተ ኴንካ እዚ ዝስዕብ የጋጥም

 • ቀዳማይን ካልኣይን ግዜ፡ 45 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ኣብ ሳልሳይ ግዜ፡ ክሳብ ሓደ ሓድሽ ናይ ስራሕ ኵነት ተማልእ እቲ መሰል ናይ ክፍሊት ደው የቋርጽ።

ብፍላጥ ግጉይ ሓበሬታ እንተ ሂብካ

ኣ-ካሳ ንነዊሕ ግዜ ነቲ ክፍሊትካ ንኸይክፈለካ ክውስን ይኽእል እዩ። እዚ ንኣ-ካሳ ብፍላጥ ወይ ከቢድ ሸለልትነት ሓሶት ወይ ኣጋጋዪ ሓበሬታ እንተ ሂብካን ከምዚ ጌርካ ካብቲ መሰል ዘሎካ ንላዕሊ ክፍሊት ተዋሂቡካን ይምልከት።

ብዛዕባ ኣ-ካሳ

ኣ-ካሳ ስራሕ ኣልቦ ኣብ ዘለኻሉ እዋን ክወሃበካ ዝኽእል ገንዘብ እዩ። ኣየኖይ ኵነት ከም ዝምልከቱን ከመይ ጌርካ ንኽፍሊት ከም ተመልክትን ኣብዚ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ክፍሊት ካብ ኣ-ካሳ

Kundservice