ተመዝገብ

ኣብታ ስራሕ ኣልቦ ዝኾንካላ ፋልመይቲ መዓልቲ፡ ኤ--መንነት (e-legitimation) ተጠቂምካ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ብምእታው ተመዝገብ። ንኽፍሊት ኣ-ካሳ ብቐጥታ ኣመልክት፡ ናይ መደብ ምውጻእ ዝርርብ ንምግባር ምስ መራኸቢ ስራሕ ቈጸራ ሓዝ።

ከምዚ ጌርካ ትምዝገብ

መዓስ እየ ክምዝገብ ዘለኒ?

እንተ ደንጐየ፡ ኣብታ ስራሕ-ኣልቦ ዝዀንካላ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ምሳና ምዝጉብ ክትከውን ኣገዳሲ እዩ። ሽዑ እቲ ኣ-ካሳ ካብታ ናይ መጀመርታ ስራሕ ኣልቦ ዝዀንካላ ዕለት ናይ ክፍሊት መሰልካ ኪግምግሙ ይኽእሉ።

ኣብታ ስራሕ ኣልቦ ዝኾንካላ መጀመርታ መዓልቲ ኣባና ክትምዝገብ ከለኻን ንጡፍ ደላይ-ስራሕን እንተ ዄንካን፡ ካልእ ብዓል መዚ ወይ ኮሙን ንናይ ክፍሊት መሰልካ ገምጋም ኪገብር ይኽእል’ዩ። ንኣብነት ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ብዛዕባ እቲ ናትካ መተካእታ ደሞዝ ሕማም ዘውህብ እቶት (sjukpenningpenninggrundande inkomst, SGI) ክውስኑ ይኽእሉ።

ኵሎም ክትመልኦም ትኽእል ሓበሬታታት ምልኣዮም። ብዝያዳ ክንፈልጥ እንተ ኽኢልና ብዝያዳ ብዝቐልጠፈ ክንሕግዘካ ንኽእል።

ከመይ ጌይረ እየ ዝምዝገብ?

 • በቲ ናትካ ኤ-መንነት (e-legitimation) ጌርካ እቶ። (ንኣብነት ብmobilt bank-id” ኪኸውን ይኽእል’ዩ)።
 • ኣብ arbetsformedlingen.se ዝኾነ ሕሳብ ዘይብልካ እንተ ዄንካ፡ መጀመርታ ናይ ግድን ናትካ ሓበሬታታት ምልኣዮምን ሓደ ሕሳብ ክፈትን።
 • ሕሳብ ምስ ከፈትካን ናትካ ኤ-መንነት (e-legitimation) ጌርካ ምስ ኣተካን፡ ስራሕ ኣልቦ ምዃንካ ከተመልክት ክትጅምር ትኽእል ኢኻ።
 • ንኣብነት ከም ትምህርቲ፡ ናይ ቅድሚ ሕጂ ስራሕ፡ ክእለታት፡ ነየኖት ዓይነት ስራሓት ከም ትደሊ ዝኣመሰሉ ሓበሬታታት ክትመልእ ኢኻ።
 • ክትምዝገብ ከለኻ፡ ምስ ሓደ መራኸቢ ስራሕ ናይ መደብ ምውጻእ ዝርርብ ንምግባር ቈጸራ ክትሕዝ ኣለካ። ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ክትጅምር ምዃንካ ድሮ ሕጂ ፈሊጥካ ኣለኻ ዲኻ? ከምኡ እንተ ኾይኑ ኣብቲ ንህቦ ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ጥራይ ኢኻ ትካፈል። ናይ መደብ ምውጻእ ዝርርብ ንምግባር ቈጸራ ምሓዝን ምስ መራኸቢ ስራሕ ምርኻብን እውን ኣየድልየካን እዩ።

ኤ- መንነት (e-legitimation) ዘይብልካ እንተ ዄንካ

ኮምፕዩተር ወይ ዘመናዊት ሞባይል ተሌፎን (smart mobiltelefon) ዘይብልካ እንተ ዄንካ ናባና መጺእካ ንሓንቲ ካብተን ኮምፕዩተራትና ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።

ከምዚ ጌርካ ኤ-መንነት (e-legitimation) ትረክብ።

ንኣ-ካሳ ኣመልክት

ኣ-ካሳ ስራሕ ኣልቦ ኣብ ዘለኻሉ እዋን ክወሃበካ ዝኽእል ገንዘብ እዩ። ብዝሒ ክኽፈለካ ዝኽእል ገንዘብ፡ ንኣብነት ኣብ ቅድሚ ሕጂ ኽንደይ ዝኸውን ከም ዝሰራሕካን ማሕበርተኛ ናይ ሓደ ኣ-ካሳ እንተ ዄንካን ዝተሞርኮሰ እዩ።

ምስ ናትካ ኣ-ካሳ ተራኸብን ንኽፍሊት ኣመልክትን። እዚ ኣብቲ ናትካ ናይ ኣ-ካሳ መርበብ ሓበሬታ ብምእታው ብቐሊሉ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ዝኾነ ኣ-ካሳ ማሕበርተኛ እንተ ዘይኴንካ፡ ጌና ሓደ ሓደ ክፍሊታት ንኽትረክብ ዕድል ኣሎካ።

ኣ-ካሳ

ቅድሚ እቲ ናይ መደብ ምውጻእ ዝግበር ዝርርብ ተቐራረብ

ገና ክትምዝገብ ከለኻ፡ ምስ ሓደ መራኸቢ ስራሕ ናይ መደብ ምውጻእ ዝርርብ ንምግባር ቈጸራ ክትሕዝ ኣለካ። ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ክትጅምር ምዃንካ ድሮ ሕጂ ፈሊጥካ ኣለኻ ዲኻ? ከምኡ እንተ ኾይኑ ኣብቲ ንህቦ ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ጥራይ ኢኻ ትካፈል። ናይ መደብ ምውጻእ ዝርርብ ንምግባር ቈጸራ ምሓዝን ምስ መራኸቢ ስራሕ ምርኻብን እውን ኣየድልየካን እዩ።

ቅድሚ እቲ ኣኼባ እንተ ተቐራረብካን ባዕልኻ መደብ ከተውጽእ እንተ ጀመርካን ጽቡቕ እዩ። ሽዑ እቲ ኣኼባ ብዝያዳ ኣድማዒ ይኸውን። ንኣብነት እዚ ዝስዕብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ፤

 • ነቲ ናትካ ትምህርታውን ሞያውን ሓጺር ድሕረ-ባይታ (cv) ደጊምካ ክትርእዮን ከተሓድሶን
 • እንታይ ክትሰርሕ ከም ትደሊ ክትሓስበሉ።

ቅድሚ እቲ ንምውጻእ መደብ ዝግበር ዝርርብ

ኣብቲ ናይ መደብ ምውጻእ ዝርርብ እንታይ እዩ ክግበር?

እቲ ቐዳመይ ምሳና ዝግበር ኣኼባ፡ እንተ ነውሐ 30 ደቓይቕ ዝወስድ ናይ መደብ ምውጻእ ዝርርብ እዩ። ኣብቲ ኣኼባ ንስኻን ሓደ መራኸቢ ስራሕን ካብ ብዙሕ ውሑድ ነዚ ዝስዕብ ክትርእይዎ ኢኹም፤

 • ክእለታትካ
 • ነየኖት ስራሓት ከም ትደሊ
 • ካባና ኣየናይ ሓገዝ ክትረክብ ከም ትኽእል
 • ኣብ ሸቶኻ ንኽትበጽሕ ከመይ ክትገብር ከም ዘሎካ።

ሕቶታትን መልስን

ምሳኻትኩም ንምርኻብ ቈጸራ ዝሕዝ ወይ ዝስርዝ ከመይ ገይረ’የ?

ምሳና ንምርኻብ ቈጸራ ክትሕዝ ወይ ክትስርዝ ምስ ትደሊ፡ ፈለማ ተደሃየና።

ቈጸራ ርክብካ ምስ ትዝንገዖ ወይ ኣብ’ቲ ተባህለ ሰዓት ክትሳተፍ ከም ዘይትኽእል ምሕባር ምስ ትርሰዖ፡ ነቲ ዝወሃበካ ክፍሊት(መልዕሎ) ክጸልዎ ይኽእል’ዩ።

ተደሃየና

ብዘይ ኤ-መንነት(e-legitimation) ክምዝገብ ይከኣል’ድዩ?

ወላ’ኳ ኣብ ውሽጢ እዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት ኣባና ምዝጉብ እንተነበርካ፡ ኣገልግሎት መርበብና ግን ክትጥቀመልኩ ኣይከኣልካን? ከምኡ እንተኾይኑ፡ ኣብ’ታ ስራ-ኣልቦኛ ዝኾንካያ ቀዳመይቲ መዓልቲ፡ ደላዪ ስራሕ ኾይንካ ዳግማይ መታን ክትምዝገብ ንማዕከን- ተሌፎና(ቬክሰል) ክትድውል ትኽእል ኢኻ።

ኣገልግሎት መርበብና ክትጥቀመሉ ምስ ዘይትኽእል እሞ’ኸኣ ኣብ ውሽጢ እዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት ኣባና ምዝጉብ እንተ ዘይነይርካ፡ ከም ደላዪ ስራሕ ንኽትምዝገብ ኣብ ሓንቲ ቤት ጽሕፈትና መጺኻ ርኸበና። መጺኻ ክትበጽሓና እንከለኻ፡ መንነትካ ምሳኻ ሒዝካዮ ክትመጽእ ከም ዘለካ ኣይትዘንግዕ።

ዝርገሐ ለበዳ ቫይረስ ኮረና ንምንካይ፡ ንግዚኡ ብተሌፎን ጌርካ ናይ ምምዝጋብ ተኽእሎ ኣሎ።

ቅድሚ እታ ስራሕ-ኣልቦኛ ዝኾንኩላ ቀዳመይቲ መዓልቲ፡ ክምዝገብ እኽእልዶ?

እወ, ቅድሚ ስራሕ-ኣልቦኛ ምዃንካ ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ፡ ግን ክሳብ’ታ ስራሕ-ኣልቦኛ ትኾነላ ቀዳመይቲ መዓልቲ እንተ ተጸበካ ዝሓሸ’ዩ።

መካነ-መርበብና ገይርካ እንተ ተመዝጊብካን ኣብ ትመጽእ ሓንቲ መዓልቲ ድማ ኣብ መድህን ስራሕ-ኣልቦነት( a-kassa) ከተመልክት ድሌት እንተለካ፡ ኣብ’ታ ከተመልክተላ ትደልያ መዓልቲ፡ ብተሌፎን ወይ ብቻት ክትደሃየና ትኽእል ኢኻ። ብኣካል ኣብ ሓንቲ ቤ/ጽና መጺኻ ተመዝጊብካ እንተ ነይርካ፡ ብተሌፎን ንኽትምዝገብ ናብ ማዕከን-ተሌፎና(ቬክሰል) ደውል።

ተደሃየና

ስራሕ-ኣልቦንነት ኣብ መድህን ስራሕ-ኣልቦነት፡ ብኸመይ አመልክት?

ኤ-መንነት ተጠቂምካ ኣብ መካነ-መርበብና ክትምዝገብ ከለኻ፡ ብሓባር ምስኡ ድማ መድህን ስራሕ-ኣልቦነት( a-kassa) ከትመልክት ድሌት ከም ዘለካ ሓብር። ድሕረኡ ኣብ መካነ-መርበብ ናይ’ታ ትምልከተካ መድህን ስራሕ-ኣልቦነት( a-kassa) ኣቲኻ ነቶም ዝጥለቡ ሓበሬታታት ምልኣዮም።

ድሮ ኣብ መድህን ስራሕ-ኣልቦነት( a-kassa) ምዝጉብን ዘመልከትካን እንተነይርካ ግን ንዝኾነ እዋን ብሰንኪ ስራሕ ወይ ሕማም፡ ደው ኣቢልካዮ እንተ ነይርካ፡ ብተሌፎን ወይ ብቻት ክትደሃየና ኣለካ። ድሕሪኡ ንሕና ነቲ ናትካ መድህን ስራሕ-ኣልቦነት( a-kassa) ዳግም ደላዪ ስራሕ ከም ምዃንካ ንሕብሮ።

ተደሃየና

ሰረት ክፍሊት-ሕማም ዝኾነ ኣታዊ ማለት እንታይ ማለት’ዩ( SGI)?

GI ማለት ሰረት ክፍሊት-ሕማም ዝኾነት ኣታዊ ማለት’ዩ። ቤ/ጽ ማሕበራዊ መድህን(ፈርሸክሪን ካሳን) ክንደይ SGI ከም ዝግበኣካ ይቕምሮ። ምስ ትሓምም ወይ ዕረፍቲ-ወላዲ ምስ ትወስድ ንኣብነት፡ ነቲ ዝወሃበካ ብዝሒ ገንዘብ ዝውስኖ SGI እዩ።

ብዛዕባ SGIን ንዕኡ ኣብ ዝተፈላለየ ዂነታት ብኸመይ ክትዕቅቦ ከም ትኽእል ናትካ ሕቶታታት እንተለካ ቤ/ጽ ማሕበራዊ መድህን (ፈርሸክሪን ካሳን) ተደሃዮ።

ቤ/ጽ ማሕበራዊ መድህን (ፈርሸክሪን ካሳን)

መሰናበቲ-ደሞዝ ምስ ተቐበልኩ እንታይ የጋጥም?

kassa) ድማ ተመልክት።መድህን ስራሕ-ኣልቦነት( a-kassa) ድማ ካበነይቲ መዓልቲ ጀሚሩ ሓገዝ ከም ዝወሃብ ይቕምር(ሒሳብ ይገብር)። መድህን ስራሕ-ኣልቦነት( a-kassa) መሰናበቲ-ደሞዝ ከም ደሞዝ ናይ ስራሕ’ዩ ዝሓስቦ።

መዓስ ከም ተመዝገብካ ነቲ ሰረት ክፍሊት-ሕማም ዝኾነ ኣታዊ( SGI) ስለ ዝጸልዎ፡ ብዛዕባኡ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ንቤ/ጽ ማሕበራዊ መድህን(ፈርሸክሪን ካሳን) ተደሃዮ።

መሰናበቲ-ደሞዝ እንዳወሰድካ ከሎኻ ከም ደላዪ-ስራሕ ድማ እንተ ተመዝጊብካ፡ ነጢፍካ ስራሕ ከተናዲ’ውን ይግበኣካ’ዩ። እዚ ማለት፡ ስራሕ ብቐጻሊ ከተናዲ ኣለካን ንጥፈታዊ ጸብጻብ ድማ ወርሓዊ ከተቕርብ ኣለካ።

መጠንቀቕታ ምስንባት ወይ ካብ ስራሕ እንተ ተሰናቢተ ክሓስቦ ዘለኒ እንታይ’ዩ?

ኲሎም መጠንቀቕታ ምስንባት ዝወሃቦም ካብ ስራሕ ክሰናበቱ እዮም ማለት ኣይኮነን፡ ግን ምናልባት ካብ ስራሕ እሰናበት እኸውን ኢልካ ምድላው ግን ጽቡቕ’ዩ።

ናይ ምስንባት ደረት-ግዜኻ ንኣብነት ክንደይ ምዃኑ ፈትሾ። ምናልባት ስራሕ ኣልቦኛ እንተ ኾይንካ፡ ተዳሊኻ ምእንቲ ክትጸንሕ፡ ዝርዝር ተመኲሮኻን(cv) ውልቃዊ ደብዳቤኻን(personligt brev) ጽሒፍካ ኣዳልዎም።

ስራሕ ኣልቦኛ ምስ ትኸውን፡ ኣብ’ታ መጀመርያ ስራሕ ኣልቦኛ ዝኾንካያ መዓልቲ ኣባና ተመዝገብ። ነቲ ምምዝጋብ ብዝቐለለ ተከናውኖ ኣብ’ዚ ኣብ መካነ-መርበብና’ዩ።

ተመዝጊበ ምዃነይ ብኸመይ ክርእዮ እኽእል?

ተመዝጊብካ ምዃንካ ወይ ዘይምዃንካ ርግጸኛ ክትከውን ምስ ዘይትኽእል፥ በቲ ናትካ “ኤ-መንነት” (e-legitimation)፡ ኣብቲ ”Mina sidor” ኣቲኻ ክትይርእዮ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ”ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ” (Arbetsförmedlingen) ተመዝጊብካ እንተ ዄንካ፥ ኣብ ትሕቲ እቲ ስምካ ”Min inskrivning” ጽሑፍ ክትርኢ ኢኻ። እንተ ደኣ ”Skriv in dig” ዚብል ጽሑፍ ኣሎዎ ኰይኑ፥ ኣይተመዝገብካን ዘሎኻ ማለት’ዩ።

ዝተመዝገብኩ ምዃነይ ብኸመይ ምስክር-ወረቐት ክረክብ እኽእል?

ምሳና ዝተመዝገብካ ምዃንካ፡ ባዕልኻ ምስክር-ወረቐት ጽሒፍካ ክተወጽእ ትኽእል ኢኻ። በቲ ናትካ ”ኤ-መንነት” (e-legitimation) ጌርካ፡ ኣብቲ ”Mina sidor” ከም ትኣቱ (Logga) ግበር፥ ቀጺልካ ናብቲ "Visa/ändra mina uppgifter" ዚብል ኪድ። ነቲ "Dokument och intyg" ዚብል ምስ መረጽካዮ፥ ብ ”PDF-format” ዝተቐርጸ፥ ክትርእዮ ወይ ክትጽሕፎ ትኽእል ”ፋይል” ኪመጸልካ’ዩ።

ኣበየናይ ናይ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassa) ኣባል ምዃነይ፥ ኣብቲ ዝተመዝገብኩሉ ጊዜ ኣይመላእኩዎን እየ። ሕጂ እንታይ ክገብርዩ ዚግብኣኒ?

ኣብቲ ናትና ”ኣድራሻ-ኢንተርነት” (webbplats) ኣብ ዝተመዝገብካሉ ጊዜ፥ ናብ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassa) ተመልክት ከም ዘሎኻ ምስ ዘይትገልጽ፥ ክትድውለልና ትኽእል ኢኻ። ንሕና ድማ ደዊልና ነቲ ናትካ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” ክንሕብሮ ኢና። እንተ ደኣ ኣብ ሓደ ምብጻሕ ዝገበርካሉ ጊዜ ተመዝጊብካ ዄንካ ግን፥ ከም ብሓድሽ መጺእካ ብጽሓና’ሞ፥ ነቲ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassan) መልእኽቲ ክንሰደሉ ኢና። እቲ ኣብ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassan) ከም ዝተመዝገብካሉ ዚቝጸር ዕለት፥ ካብታ ንመንነትካ ብምሃብ ንዓና ዝደወልካልና ወይ መጺእካ ዝበጻሕካና ዕለት እዩ።